ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Expression bankercode is undefined on line 36, column 6 in 10154#10192#153411711.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign url404 = '/error/404.html' > 
3<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
4<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
5<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
6 
7<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
8  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
9<#else> 
10  <#assign ecidExt=""> 
11</#if> 
12 
13<#if qstringmap["bankercode"]?has_content> 
14  <#assign bankercode= qstringmap["bankercode"]?first> 
15  <#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bankercode)> 
16  <#if fiData?first?has_content> 
17    <#assign fi = fiData?first> 
18    <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
19      <#assign subbu_special = fi.offerId> 
20    </#if> 
21  </#if>  
22 
23  <#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bankercode)> 
24  <#list bData as b>     
25   <#assign rLC = b.reallocationcode > 
26   <#assign lc = b.locationcode > 
27   <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
28  </#list>   
29<#else> 
30  <script> 
31    console.log("MainProductBcode missing"); 
32    location.href = '${url404}'; 
33  </script> 
34</#if> 
35 
36<#if bankercode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
37  <#assign ameriprise = true> 
38<#else> 
39  <#assign ameriprise = false> 
40</#if> 
41 
42<#if url?contains('11t1')> 
43  <#assign tier = '11t1'> 
44<#elseif url?contains('11t2')> 
45  <#assign tier = '11t2'> 
46</#if> 
47<#if ameriprise> 
48  <#assign tier = '11t1m'> 
49</#if> 
50<#assign environment = url?replace('/${tier}.*','','r')> 
51 
52<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
53  <#assign lc = mappedLC > 
54</#if> 
55 
56<#if lc?has_content> 
57  <#assign prefix = "00000" > 
58  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
59  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
60  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
61  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
62  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
63  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
64 
65  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
66  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
67  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()> 
68  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
69  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
70  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
71  <script> 
72    console.log('pbu ', '${pbu!''}','subbu ', '${subbu!''}'); 
73  </script>     
74  <#assign optoutData = utilServ.makeCall('crc_DDCSAAOptOut',pbu+'&'+subbu)> 
75  <#if (optoutData?size == 0)> 
76    <#if (subbu_special?has_content)> 
77      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
78      <script> 
79        console.log('new subbu ', '${subbu_special!''}'); 
80      </script>  
81    <#else> 
82      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
83    </#if> 
84 
85    <#if (fiCardsData?size > 0)> 
86      <#assign temp = []> 
87      <#assign offerTypeList = []>     
88      <#assign index = 0> 
89      <#list fiCardsData as fib> 
90        <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
91          <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>          
92          <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
93        </#if>  
94        <#assign index = index + 1> 
95      </#list>  
96      <#assign fiCardsData = temp> 
97      <#if !(fiCardsData?size > 0)>  
98        <script> 
99          console.log("empty card/offerType List"); 
100          location.href = '${url404}'; 
101        </script> 
102      </#if> 
103      <#if ameriprise> 
104        <#assign lc_used = mappedLC>  
105      <#else> 
106        <#assign lc_used = lc>  
107      </#if>        
108      <div class="content-container content-container-main" title="${partnerName!''}"> 
109        <header class="jn-header"> 
110          <div class="header-logo">  
111            <a href="${environment}/${tier}/index?bankercode=${bankercode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}"><< Back to Overview</a> 
112          </div>  
113          <div>  
114            <#if url?contains("11t2")> 
115              <img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"> 
116            </#if> 
117            <div class="styled-select slate"> 
118              <select> 
119                <#list fiCardsData as fib> 
120                  <#if ameriprise> 
121                    <#if (fib.offerType=="101")> 
122                      <#assign productURL="premier-visa-signature"> 
123                      <#assign productName="Ameriprise Premier Visa Signature"> 
124                    <#elseif (fib.offerType=="103")>    
125                      <#assign productURL = "visa-signature"> 
126                      <#assign productName = "Ameriprise Visa Signature">                
127                    </#if> 
128                  <#else>                 
129                    <#if (fib.offerType=="108") || (fib.offerType=="109")> 
130                      <#assign productURL="platinum"> 
131                      <#assign productName="Platinum Card"> 
132                    <#elseif (fib.offerType=="101") || (fib.offerType=="103")> 
133                      <#assign productURL = "real-rewards"> 
134                      <#assign productName = "Real Rewards Card"> 
135                    <#elseif fib.offerType == "115"> 
136                      <#assign productURL = "secured"> 
137                      <#assign productName = "Secured Card" > 
138                    <#elseif fib.offerType == "128"> 
139                      <#assign productURL = "business-cashback"> 
140                      <#assign productName = "Business Cash Card" > 
141                    <#elseif fib.offerType == "143"> 
142                      <#assign productURL = "business-real-rewards"> 
143                      <#assign productName = "Business Real Rewards Card" > 
144                    <#elseif fib.offerType == "123"> 
145                      <#assign productURL = "business-rewards-plus"> 
146                      <#assign productName = "Business Rewards PLUS Card" > 
147                    </#if> 
148                  </#if> 
149                    <#if url?matches(".*/${productURL}.*")> 
150                      <option value="${environment}/${tier}/${productURL}?bankercode=${bankercode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}" selected="selected">${productName}</option>                       
151                    <#else> 
152                      <option value="${environment}/${tier}/${productURL}?bankercode=${bankercode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}">${productName}</option> 
153                    </#if> 
154                </#list> 
155              </select> 
156            </div> 
157          </div>  
158        </header> 
159      </div>  
160      <script> 
161        var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
162        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
163        var metaDesc = ""; 
164        switch (page) { 
165          case "platinum": 
166            document.title = "The purchasing power of Zero | "+partnerName+" Platinum Card"; 
167            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
168            break; 
169          case "real-rewards": 
170            document.title = "Sign up and earn bonus points | "+partnerName+" Real Rewards Card"; 
171            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
172            break; 
173          case "secured": 
174            document.title = "Strengthen your finances | "+partnerName+" Secured Card"; 
175            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
176            break; 
177          case "business-cashback": 
178            document.title = "Flexible rewards for your business | "+partnerName+" Business Cash Card"; 
179            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
180            break; 
181          case "business-real-rewards": 
182            document.title = "Rewards to use the way you want | "+partnerName+" Business Real Rewards Card"; 
183            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business." ; 
184            break; 
185          case "business-rewards-plus": 
186            document.title = "Earn up to 3X points with no caps | "+partnerName+" Business Rewards PLUS Card"; 
187            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on."; 
188            break; 
189          case "premier-visa-signature": 
190            document.title = "Exclusively for Ameriprise clients | Ameriprise® Premier Visa Signature® Card"; 
191            metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $375 cash value when deposited into an eligible account after spending $3,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening."; 
192            break; 
193          case "visa-signature": 
194            document.title = "Exclusively for Ameriprise clients | Ameriprise® Visa Signature® Card"; 
195            metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $250 cash value when deposited into an eligible Ameriprise account after spending $2,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening."; 
196            break;                                                 
197
198        if (metaDesc.length > 0) { 
199          var m = document.createElement('meta');  
200          m.name = 'description';  
201          m.content = metaDesc;  
202          document.head.appendChild(m); 
203
204 
205        AUI().ready(function () { 
206          jQuery('.styled-select select').change(function () { 
207            location.href = this.value; 
208          }); 
209        }); 
210      </script> 
211     
212    <#else> 
213      <script> 
214        console.log("FI Cards Data empty"); 
215        location.href = '${url404}'; 
216      </script> 
217    </#if>  
218  <#else> 
219    <script> 
220      console.log("FI opt out"); 
221      location.href = '${url404}'; 
222    </script> 
223  </#if>  
224<#else> 
225  <script> 
226    console.log("location code empty"); 
227    location.href = '${url404}'; 
228  </script> 
229</#if> 

ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411723.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#assign prefix = "00000" > 
22<#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
23<#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
24<#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
25<#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
26<#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
27<#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
28 
29<#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
30<#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
31 
32 
33<div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
34  <div class="jn-disclaimer tier3-disclaimer-${class.getData()}"> 
35    ${content.getData()} 
36  </div> 
37</div> 

ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411729.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27 
28  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
29  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
30  <#if clientProfileList?first?has_content> 
31   <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
32   <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
33   <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
34   <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
35   <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
36   <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
37   <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
38   <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
39     <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
40   </#if> 
41 </#if> 
42<div id="footerIdAdPlatinum"> 
43  ${footerContent.getData()} 
44</div> 
45<#if ameriprise> 
46 <script> 
47     document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .copyright').classList.add('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
48     document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .fdic').innerHTML = '<p><a class="text-color-white" href="https://login.elancreditcard.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=18598" target="_blank">Privacy and Security</a></p>'; 
49 </script> 
50 
51<#else> 
52  <script>         
53      document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .copyright').classList.add('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
54      document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .fdic').innerHTML = "<p><a class='text-color-white' href='https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}' target='_blank'>Privacy and Security</a></p>"; 
55      var newNode = document.createElement("div");  
56      newNode.classList.add("member-agreement"); 
57      newNode.innerHTML='<p><a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a></p>'; 
58      var fdicNode = document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .fdic'); 
59      var parent = fdicNode.parentNode; 
60      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
61  </script> 
62  <#if partnerUrl?has_content> 
63    <script> 
64      document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
65    </script> 
66  </#if> 
67 </#if> 
68</#if>