ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Error on line 218, column 86 in 10154#10192#153411741
Expecting a string, date or number here, Expression backgroundImage!"" is instead a com.liferay.portal.freemarker.LiferayTemplateModel
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign url404 = '/error/404.html' > 
5<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
6 
7<#-- check location id validity --> 
8<#if qstringmap["bankercode"]?has_content> 
9  <#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
10   
11  <#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
12  <#list bData as b> 
13    
14   <#assign lc = b.locationcode > 
15   <#assign bName = b.branch > 
16   <#assign bPhone = b.businessphone > 
17   <#assign boeid = b.oeid > 
18   <#assign bFName = b.firstname > 
19   <#assign bLName = b.lastname > 
20   <#assign rLC = b.reallocationcode > 
21   <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
22  </#list> 
23   
24<#else> 
25  <script> 
26    console.log("MainProductBcode missing"); 
27    // location.href = '${url404}'; 
28  </script> 
29</#if> 
30 
31<#if mappedLC?has_content && !(url?contains("11t1m"))> 
32  <#assign lc = mappedLC > 
33</#if> 
34 
35<#if lc?has_content> 
36  <#assign prefix = "00000" > 
37  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
38  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
39  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
40  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
41   
42  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
43  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
44  <#if clientProfileList?first?has_content> 
45    <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
46    <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
47    <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
48    <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
49     
50    <#assign clientdata = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
51    <#if (clientdata?size > 0)> 
52      <#list clientdata as data> 
53        <#assign backgroundColor=data.backgroundHexColor> 
54        <#assign buttonColor=data.buttonHexColor> 
55        <#assign aprMin=data.AprMin> 
56        <#assign aprMax=data.AprMax> 
57        <#assign cashAdvance=data.cashAdvanceRate> 
58        <#assign billingCycle=data.BillingCycles> 
59        <#assign textColor=data.textHexColor> 
60        <#assign hoverColor=data.hoverColor> 
61        <#assign backgroundImage="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.backgroundImage> 
62        <#assign secondaryImage="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.secondaryBackgroundImage> 
63 
64        <#assign businessBackgroundImageLarge="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.businessBackgroundImageLarge> 
65        <#assign businessBackgroundImageSmall="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.businessBackgroundImageSmall> 
66 
67 
68        <#assign transparency=data.transparency> 
69        <#assign busTransparency=data.businessTransparency> 
70      </#list> 
71      <script> 
72        $(document).ready(function (){ 
73          $(".journal-content-article").each(function(index){ 
74            var t = $(this).attr("title"); 
75            $(this).attr("data-title", t); 
76            $(this).removeAttr("title"); 
77          }); 
78        }); 
79      </script> 
80    <#else> 
81      <script> 
82        console.log('no T1 clientData'); 
83        //location.href = '${url404}'; 
84      </script> 
85    </#if> 
86  </#if> 
87</#if> 
88      <style> 
89          @media screen and (-ms-high-contrast: active), (-ms-high-contrast: none) {  
90            .disclaimer { 
91              width: 100vw; 
92
93            .hero-container{ 
94              width: 100vw !important; 
95
96            .standard-content-container{ 
97              width: 100vw !important; 
98
99            .banner-wrapper { 
100              width: 100vw; 
101
102
103          .banner-wrapper sup { 
104            top: -1.5em; 
105
106          *, html, :root { 
107            box-sizing: border-box; 
108            padding: 0; 
109            margin: 0; 
110            font-size: 100%; 
111            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
112
113          p, ul, h2 { 
114            margin: 0; 
115
116          body { 
117            line-height: normal; 
118            color: black; 
119
120          img { 
121            width: auto; 
122            height: auto; 
123            max-width: 100%; 
124            max-height: 100%; 
125
126          svg polyline { 
127            stroke: ${textColor!'#19398A'}; 
128
129          /* overrides for berkshire*/ 
130          .banner.berkshire .jn-button { 
131            background-color: ${buttonColor!'#19398A'}; 
132            color: white; 
133            border: 1px solid white; 
134
135          .banner.berkshire .jn-button:hover { 
136            text-decoration: none; 
137            background-color: ${hoverColor!'#333333'}; 
138            color: white; 
139
140          .jn-button { 
141            cursor: pointer; 
142            border: none; 
143
144          .jn-button:hover { 
145            text-decoration: none; 
146            background-color: ${hoverColor!'#333333'}; 
147            color: white; 
148
149          .hero-main-logo a:hover, .footer a:hover { 
150            text-decoration: none; 
151            background-color: transparent; 
152
153          .hero-main-logo a { 
154            text-align: center; 
155
156          .hero-main-logo-homelink { 
157            margin-top: 10%; 
158
159          .hero-main-logo-homelink a { 
160            color:#ffffff; 
161            font-weight:bold; 
162
163          .hero-main-logo-homelink a:before { 
164            content: "\00AB \2009"; 
165            font-size: 12pt; 
166
167          .hero-main-logo-homelink a:hover, 
168          .hero-main-logo-homelink a:focus, 
169          .hero-main-logo-homelink a:active { 
170            text-decoration: none; 
171            background-color: transparent; 
172
173          .text-color-default, .text-color-default:focus, .text-color-default:hover { 
174            color: #19398A; 
175
176          .text-bold { 
177            font-weight: bold; 
178
179          .learnmore { 
180            font-size: 1.2rem; 
181            cursor: pointer; 
182
183          .bg-color-white{ 
184            background-color: white; 
185
186          .bg-color-black { 
187            background-color: black; 
188
189          .bg-color-custom { 
190            background-color: ${backgroundColor!'#19398A'}; 
191
192          .bg-color-black-half-transparent { 
193            background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5) 
194
195          .text-color-white { 
196            color: #ffffff !important; 
197
198          .text-color-black { 
199            color: #000000; 
200
201          .text-color-custom { 
202            color: ${textColor!'#19398A'}; 
203
204          .button-text-color-custom { 
205            color: ${buttonColor!'black'}; 
206
207          .button-bg-color-custom { 
208            background-color: ${buttonColor!'#19398A'}; 
209
210          .button-bg-color-white { 
211            background-color: #ffffff; 
212
213          .consumer-card.hero-container { 
214            width: 100%; 
215            background-repeat: no-repeat; 
216            background-position: left top; 
217            background-size: cover; 
218            background-image: linear-gradient(${transparency!''}),url('${backgroundImage!""}'); 
219
220          .business-card.hero-container { 
221            width: 100%; 
222            background-repeat: no-repeat; 
223            background-position: left top; 
224            background-size: cover; 
225            background-image: linear-gradient(${busTransparency!''}),url('${businessBackgroundImageLarge!""}'); 
226
227           
228          .standard-content-container { 
229            width: 100%; 
230            text-align: center; 
231
232          .hero-primary-benefits { 
233            display: -ms-flexbox; 
234            display: -webkit-flex; 
235            display: -moz-flex; 
236            display: flex; 
237            -webkit-flex-wrap: nowrap; 
238            -ms-flex-wrap: nowrap; 
239            flex-wrap: nowrap; 
240            width: 100%; 
241            text-align: center; 
242
243          .hero-main-container { 
244            text-align: center; 
245
246          .hero-main-container sup { 
247            font-size: 13px !important; 
248
249          .primary-benefit-wrapper { 
250            height: 100%; 
251            width: 100%; 
252
253         
254          .primary-benefit-wrapper p:first-child { 
255            font-size: 1.8rem; 
256            margin-bottom: 0.5rem; 
257
258           
259          .offer-header { 
260            height: 62px; 
261            padding-top: 15px; 
262            font-size: 2rem; 
263
264          .offer-detail-cardArt { 
265            min-height: 150px; 
266
267          .offer-detail-cardArt p{ 
268            margin: 15px 0; 
269
270          .hero-main-offer { 
271            height: 100%; 
272            width: 100%; 
273            overflow:hidden; 
274
275          .offer-detail { 
276            width: 100%; 
277            height: calc(100% - 62px); 
278
279          .footer { 
280            height: 161px; 
281
282          .secondary-benefits { 
283            width: 100%; 
284            display: -ms-flexbox; 
285            display: -webkit-flex; 
286            display: -moz-flex; 
287            display: flex; 
288
289          #more { 
290            font-size: 1.8rem; 
291
292          h2 { 
293            margin-bottom: 1.5rem; 
294
295          .option { 
296            text-align: left; 
297
298          .option p { 
299            margin: 10px 0 15px 0; 
300
301          .hero-main::before, .hero-main::after, .banner::before, .banner::after { 
302            display: table; 
303            content: " "; 
304
305          .hero-main::after, .banner::after { 
306            clear: both; 
307
308          .banner { 
309            display: -ms-flexbox; 
310            display: -webkit-flex; 
311            display: -moz-flex; 
312            display: flex; 
313
314          .banner-cta-text p{ 
315            margin: 5px 0; 
316
317          .disclaimer{ 
318            padding: 1% 8%; 
319            margin: auto; 
320            max-width: 1800px; 
321
322          .disclaimer ul { 
323            padding: 0 2%; 
324            text-align: left; 
325            list-style: none; 
326
327          .disclaimer ul li { 
328            margin-bottom: 10px 
329
330          sup { 
331            font-size: 0.8rem; 
332
333          .jn-disclaimer sup { 
334            margin: 0 2px 0 0; 
335            top: -.3em; 
336            font-size: 13px; 
337
338          .primary-benefit sup { 
339            font-size: 0.6rem; 
340
341          .primary-benefit p sup { 
342            font-size: 0.8rem; 
343
344          .primary-benefit h2 sup { 
345            font-size: 1rem; 
346            top: -0.7em; 
347
348          .secondary-benefits sup { 
349            font-size: 0.7rem; 
350
351          .secondary-benefits h3 sup { 
352            font-size: 1rem; 
353            top: -0.7em; 
354
355          .footer { 
356            padding: 0 3%; 
357            width: 100%; 
358            text-align: right; 
359
360          .footer article { 
361            padding: 2%; 
362            margin-right: 0; 
363
364      footer article .member-agreement { 
365         display: inline-block; 
366 
367
368      footer article .fdic { 
369         display: inline-block; 
370         margin-left: 150px; 
371
372           
373          /* use this code when necessary */ 
374          @media screen and (max-width: 1300px) { 
375           .consumer-card.hero-container { 
376            background-image: linear-gradient(${transparency!''}),url('${secondaryImage!''}'); 
377
378           .business-card.hero-container { 
379            background-image: linear-gradient(${busTransparency!''}),url('${businessBackgroundImageSmall!''}'); 
380
381
382           
383          /* computer */ 
384          @media screen and (min-width: 993px) { 
385            .hero-container { 
386              padding: 3% 8% 0 8%; 
387
388         
389            .standard-content-container { 
390              padding: 1% 5%; 
391              max-width: 1600px; 
392              margin: auto; 
393
394            .hero-main { 
395              /* -webkit-flex-direction: row; 
396              -ms-flex-direction: row; 
397              flex-direction: row; 
398              -webkit-justify-content: space-around; 
399              justify-content: space-around; 
400              -ms-flex-line-pack: distribute; */ 
401              max-width: 1450px; 
402              margin-left: auto; 
403              margin-right: auto; 
404               
405
406             
407            .hero-main-logo { 
408              max-width: 200px; 
409              min-width: 140px; 
410              width: 16%; 
411              float: left; 
412
413 
414            .hero-container.ameriprise-premier-visa-signature .hero-main-logo, 
415            .hero-container.ameriprise-visa-signature .hero-main-logo { 
416              max-width: 400px; 
417              min-width: 140px; 
418              width: 35%; 
419              float: left; 
420
421            .hero-main-container { 
422              float: right; 
423              width: 680px; 
424              /* max-width: 730px; */ 
425              height: 600px; 
426              padding: 0 60px 60px 0px; 
427              /* min-width: 600px; */ 
428
429            .hero-main-offer { 
430              border: 1px solid black; 
431              border-radius: 15px; 
432              margin-top: 30px; 
433
434            .hero-primary-benefits { 
435              -webkit-flex-direction: row; 
436              -ms-flex-direction: row; 
437              flex-direction: row; 
438              max-width: 1450px; 
439              margin-left: auto; 
440              margin-right: auto; 
441
442            .primary-benefit { 
443              padding: 20px 5px; 
444              width: 33%; 
445              min-height: 161px; 
446
447            .primary-benefit .primary-benefit-wrapper { 
448              border-right: 1px solid gray; 
449              padding-right: 5px; 
450
451            .primary-benefit:last-child .primary-benefit-wrapper{ 
452              border: none; 
453              padding-right: 0px; 
454
455            .secondary-benefits { 
456         
457              -webkit-justify-content: space-around; 
458              justify-content: space-around; 
459              -ms-flex-line-pack: distribute; 
460
461            .option { 
462              width: 40%; 
463
464            .offer-detail-head { 
465              font-size: 3.8rem; 
466              line-height: 3.8rem; 
467              margin: 15px 0; 
468
469             
470            .offer-detail-text { 
471              float: right; 
472              width: 40%; 
473              margin-right: 30px; 
474              text-align: left; 
475
476            .offer-detail-text p { 
477              font-weight: bold; 
478              margin: 10px 0; 
479              font-size: 1.2rem; 
480
481            .offer-detail-cardArt { 
482              width: 46.5%; 
483              margin-left: 30px; 
484              filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
485              -webkit-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
486
487            .apply-button { 
488              display: block; 
489              margin: 2rem auto; 
490              font-size: 2rem; 
491              text-decoration: none; 
492              width: 55%; 
493              text-transform: uppercase; 
494              padding: 0.8rem; 
495
496            .banner-wrapper { 
497              margin: auto; 
498              max-width: 1800px; 
499              padding: 1% 8%; 
500
501            .banner { 
502              padding: 25px; 
503              -webkit-flex-direction: row; 
504              -ms-flex-direction: row; 
505              flex-direction: row; 
506
507            .banner-cardArt { 
508              width: 280px; 
509
510            .banner-cta { 
511              width: calc(100% - 280px); 
512              position: relative; 
513
514            .banner-cta-text { 
515              padding: 10px 0 10px 20px; 
516
517            .banner-cta-text p:first-child { 
518              font-size: 3rem; 
519
520            .banner-cta-text p:last-child { 
521              font-size: 1.5rem; 
522
523            .banner-cta-apply-button { 
524              display: block; 
525              font-size: 1rem; 
526              text-decoration: none; 
527              text-transform: uppercase; 
528              padding: 0.5rem 2.5rem; 
529              width: auto; 
530              margin-top: 10px; 
531              right: 0; 
532              bottom: 0; 
533              float: right; 
534
535            .offer-detail-head sup { 
536              top: -1.8em; 
537
538            .offer-header sup { 
539              top: -1.0em; 
540
541
542          /* tablet */ 
543           
544          @media screen and (max-width: 992px) { 
545            .consumer-card.hero-container { 
546              padding: 1.8% 3.6% 0 3.6%; 
547              background-size: cover; 
548              background-position: left top; 
549              background-image: linear-gradient(${transparency!''}),url('${secondaryImage!''}'); 
550
551            .business-card.hero-container { 
552              padding: 1.8% 3.6% 0 3.6%; 
553              background-size: cover; 
554              background-position: left top; 
555              background-image: linear-gradient(${busTransparency!''}),url('${businessBackgroundImageSmall!''}'); 
556
557            .standard-content-container { 
558              padding: 1% 3.6%; 
559
560            .hero-main { 
561              /* -webkit-flex-direction: row; 
562              -ms-flex-direction: row; 
563              flex-direction: row; */ 
564              position: relative; 
565
566            .hero-main-logo { 
567              position: absolute; 
568              top: 0; 
569              left: 0; 
570              z-index: 1; 
571              width: 200px; 
572
573            .hero-main-container { 
574              /* max-width: 70%; */ 
575              width: 523px; 
576              height: 630px; 
577              padding: 100px 0 40px 55px; 
578              float: right; 
579              /* min-width: 500px; */ 
580
581            .hero-main-offer { 
582              border: 1px solid black; 
583              border-radius: 15px; 
584
585            .hero-primary-benefits { 
586              -webkit-flex-direction: column; 
587              -ms-flex-direction: column; 
588              flex-direction: column; 
589
590            .primary-benefit { 
591              padding: 10px 5px; 
592              width: 100%; 
593              min-height: 80px; 
594
595            .secondary-benefits { 
596               
597              -webkit-justify-content: space-around; 
598              justify-content: space-around; 
599              -ms-flex-line-pack: distribute; 
600
601            .option { 
602              width: 40%; 
603
604            .offer-detail-head { 
605              font-size: 2.8rem; 
606              line-height: 2.8rem; 
607              margin: 15px 0; 
608
609            .offer-detail-text { 
610              width: 96%; 
611              margin: auto; 
612              text-align: center; 
613              float: none; 
614
615            .offer-detail-text p { 
616              font-weight: bold; 
617              margin: 10px 0; 
618              font-size: 0.8rem; 
619
620            .offer-detail-cardArt { 
621              width: 56%; 
622              margin: 5px auto; 
623              filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
624              -webkit-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
625
626            .apply-button { 
627              display: block; 
628              margin: 1rem auto; 
629              font-size: 1.5rem; 
630              text-decoration: none; 
631              width: 60%; 
632              text-transform: uppercase; 
633              padding: 0.8rem; 
634
635            .banner-wrapper { 
636              margin: auto; 
637              padding: 1%; 
638
639            .disclaimer{ 
640              padding: 3%; 
641              margin: auto; 
642
643            .banner { 
644              padding: 25px; 
645              -webkit-flex-direction: row; 
646              -ms-flex-direction: row; 
647              flex-direction: row; 
648
649            .banner-cardArt { 
650              width: 260px; 
651
652            .banner-cta { 
653              width: calc(100% - 260px); 
654              position: relative; 
655
656            .banner-cta-text { 
657              padding: 10px 0 10px 20px; 
658
659            .banner-cta-text p:first-child { 
660              font-size: 2.5rem; 
661              line-height: 2.5rem; 
662
663            .banner-cta-text p:last-child { 
664              font-size: 1.5rem; 
665              line-height: 2rem; 
666
667            .banner-cta-apply-button { 
668              float: right; 
669              display: block; 
670              font-size: 1rem; 
671              text-decoration: none; 
672              text-transform: uppercase; 
673              padding: 0.5rem 2.5rem; 
674              width: auto; 
675              margin-top: 10px; 
676              right: 0; 
677              bottom: 0; 
678
679
680          @media screen and (max-width: 700px) { 
681            /* .banner-cardArt { 
682              width: 160px; 
683
684            .banner-cta{ 
685              width: calc(100% - 160px); 
686            } */ 
687            .banner-cta-text p:first-child { 
688              font-size: 2rem; 
689              line-height: 2rem; 
690
691            .banner-cta-text p:last-child { 
692              font-size: 1rem; 
693              line-height: 1.5rem; 
694
695
696          /* handset */ 
697          @media screen and (max-width: 560px) { 
698            .hero-container { 
699              padding: 0px; 
700              background-position: right; 
701
702            .hero-main { 
703              display: -ms-flexbox; 
704              display: -webkit-flex; 
705              display: -moz-flex; 
706              display: flex; 
707              -webkit-flex-wrap: nowrap; 
708              -ms-flex-wrap: nowrap; 
709              flex-wrap: nowrap; 
710              -webkit-flex-direction: column; 
711              -ms-flex-direction: column; 
712              flex-direction: column; 
713
714            .hero-main-logo { 
715              position: static; 
716              width: 100%; 
717              height: 125px; 
718              display: -ms-flexbox; 
719              display: -webkit-flex; 
720              display: -moz-flex; 
721              display: flex; 
722              -webkit-justify-content: center; 
723              -ms-flex-pack: center; 
724              justify-content: center; 
725              -webkit-flex-direction: column; 
726              -ms-flex-direction: column; 
727              flex-direction: column; 
728
729            .hero-main-logo a{ 
730              margin-left: auto; 
731              margin-right: auto; 
732              height: 50%; 
733              width: 50%; 
734              line-height: 62.5px; 
735
736            .hero-main-logo-homelink { 
737              margin-left: auto; 
738              margin-right: auto; 
739              margin-top:0; 
740
741            .hero-main-container { 
742              width: 100%; 
743              min-height: 488px; 
744              padding: 0px; 
745              float: none; 
746              height: auto; 
747
748            .hero-primary-benefits { 
749              -webkit-flex-direction: column; 
750              -ms-flex-direction: column; 
751              flex-direction: column; 
752
753            .primary-benefit { 
754              padding: 10px 5px; 
755              width: 100%; 
756              min-height: 90px; 
757
758            .learnmore { 
759              display: none; 
760
761            .secondary-benefits { 
762              padding: 1.5%; 
763              flex-direction: column; 
764              -ms-flex-direction: column; 
765              -webkit-flex-direction: column; 
766              text-align: center; 
767
768            .option { 
769              width: 100%; 
770
771            .hero-main-offer { 
772              border-radius: 0; 
773              min-height: inherit; 
774
775            .offer-header.bg-color-black { 
776              background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8); 
777              font-size: 1.2rem; 
778              height: 48px; 
779              padding-top: 10px; 
780
781            .offer-detail { 
782              width: 100%; 
783              height: auto; 
784
785            .offer-detail-head { 
786              font-size: 2.3rem; 
787              line-height: 2.3rem; 
788              margin: 15px 0; 
789              min-height: 4.6rem; 
790
791            .offer-detail-text { 
792              width: 96%; 
793              margin: auto; 
794              text-align: center; 
795              float: none; 
796
797            .offer-detail-text p { 
798              font-weight: bold; 
799              margin: 10px 0; 
800              font-size: 0.8rem; 
801
802            .offer-detail-cardArt { 
803              width: 75%; 
804              margin: 5px auto; 
805              filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
806              -webkit-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
807              -ms-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
808              max-width: 261px; 
809
810            .apply-button { 
811              display: block; 
812              margin: 0.8rem auto; 
813              font-size: 1.5rem; 
814              text-decoration: none; 
815              width: 80%; 
816              text-transform: uppercase; 
817              padding: 0.7rem; 
818
819            .banner-wrapper { 
820              margin: 0; 
821              padding: 0; 
822
823            .banner { 
824              padding: 25px; 
825              height: auto; 
826              flex-direction: column; 
827              -ms-flex-direction: column; 
828              -webkit-flex-direction: column; 
829              text-align: center; 
830              margin: 0; 
831
832            .banner-cardArt { 
833              padding: 0 25px; 
834              width: 80%; 
835              margin: auto; 
836
837            .banner-cardArt img{ 
838              max-width: 200px; 
839
840            .banner-cta { 
841              width: 100%; 
842              position: relative; 
843
844            .banner-cta-text { 
845              padding: 5px; 
846
847            .banner-cta-text p:first-child { 
848              font-size: 2rem; 
849              line-height: 2rem; 
850
851            .banner-cta-text p:last-child { 
852              font-size: 1rem; 
853              line-height: 1.5rem; 
854
855            .banner-cta-apply-button { 
856              float: none; 
857              display: block; 
858              text-decoration: none; 
859              text-transform: uppercase; 
860              margin: 0.8rem auto; 
861              position: static; 
862              right: 0; 
863              bottom: 0; 
864              display: block; 
865              font-size: 1.5rem; 
866              width: 80%; 
867              padding: 0.7rem; 
868
869
870          @media screen and (max-width: 360px) { 
871            .hero-main-logo { 
872              width: 100%; 
873              height: 150px; 
874              display: -ms-flexbox; 
875              display: -webkit-flex; 
876              display: -moz-flex; 
877              display: flex; 
878              -webkit-justify-content: center; 
879              -ms-flex-pack: center; 
880              justify-content: center; 
881              -webkit-flex-direction: column; 
882              -ms-flex-direction: column; 
883              flex-direction: column; 
884
885            .hero-main-logo a{ 
886              margin-left: auto; 
887              margin-right: auto; 
888              height: 50%; 
889              width: 80%; 
890              line-height: 75px; 
891
892            .hero-main-offer { 
893              border-radius: 0; 
894
895            .banner-cardArt { 
896              padding: 0px; 
897
898            .banner-cardArt img{ 
899              max-width: 100%; 
900
901
902          .jn-header { 
903            background: #fff; 
904            position: absolute; 
905            width: 100%; 
906
907         
908          .jn-header .styled-select { 
909            display: none; 
910            background-color: #fff; 
911            border: 1px solid #ccc; 
912            min-width: 200px; 
913            height: 34px; 
914            overflow: hidden; 
915            outline: none; 
916            width: auto; 
917            position: absolute; 
918
919         
920          .jn-header .styled-select:after { 
921            border-bottom-style: solid; 
922            border-bottom-width: 3px; 
923            border-right-style: solid; 
924            border-right-width: 3px; 
925            content: ''; 
926            display: block; 
927            height: 15px; 
928            right: 12px; 
929            position: absolute; 
930            top: 5px; 
931            width: 15px; 
932            border-color: #99999F; 
933            -moz-transform: rotate(45deg); 
934            -ms-transform: rotate(45deg); 
935            -webkit-transform: rotate(45deg); 
936            transform: rotate(45deg); 
937
938         
939          .jn-header .styled-select select { 
940            background: transparent; 
941            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
942            font-weight: bold; 
943            font-size: 14px; 
944            height: 34px; 
945            width: 100%; 
946            padding: 5px 35px 5px 5px; 
947            text-transform: none; 
948            line-height: 1.15; 
949            margin: 0; 
950            border: none; 
951            color: #666666; 
952            -webkit-box-sizing: border-box; 
953            -moz-box-sizing: border-box; 
954            box-sizing: border-box; 
955            -webkit-appearance: none; 
956            -moz-appearance: none; 
957            z-index: 500; 
958
959         
960          .jn-header .styled-select select::-ms-expand { 
961            display: none; 
962
963         
964          .jn-header a { 
965            font-size: 12px; 
966            color: #1c348b; 
967            display: none; 
968
969          @media screen and (min-width: 826px) { 
970            .jn-header .styled-select { 
971              display: block; 
972              right: 60px; 
973              top: 20px; 
974              z-index: 500; 
975
976
977         
978          @media screen and (max-width: 350px) { 
979            .jn-header img { 
980              width: 200px; 
981
982
983      </style> 

ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Expression bankercode is undefined on line 42, column 6 in 10154#10192#153411711.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign url404 = '/error/404.html' > 
3<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
4<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
5<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
6 
7<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
8  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
9<#else> 
10  <#assign ecidExt=""> 
11</#if> 
12 
13<#if qstringmap["bankercode"]?has_content> 
14  <#assign bankercode= qstringmap["bankercode"]?first> 
15 
16  <#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bankercode)> 
17  <#if fiData?first?has_content> 
18    <#assign fi = fiData?first> 
19    <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
20      <#assign subbu_special = fi.offerId> 
21    </#if> 
22  </#if>  
23 
24  <#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bankercode)> 
25  <#list bData as b>     
26   <#assign rLC = b.reallocationcode > 
27   <#assign lc = b.locationcode > 
28   <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
29  </#list>   
30<#else> 
31  <script> 
32    console.log("MainProductBcode missing"); 
33    //location.href = '${url404}'; 
34  </script> 
35</#if> 
36 
37<#if url?contains('11t1')> 
38  <#assign tier = '11t1'> 
39<#elseif url?contains('11t2')> 
40  <#assign tier = '11t2'> 
41</#if> 
42<#if bankercode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
43  <#assign ameriprise = true> 
44<#else> 
45  <#assign ameriprise = false> 
46</#if> 
47<#if ameriprise> 
48  <#assign tier = '11t1m'> 
49</#if> 
50<#assign environment = url?replace('/${tier}.*','','r')> 
51 
52 
53<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
54  <#assign lc = mappedLC > 
55</#if> 
56 
57<#if lc?has_content> 
58  <#assign prefix = "00000" > 
59  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
60  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
61  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
62  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
63  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
64  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
65 
66  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
67  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
68  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
69  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
70  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
71  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
72  <script> 
73    console.log('pbu', '${pbu!''}'); 
74    console.log('subbu', '${subbu!''}'); 
75  </script>    
76  <#assign optoutData = utilServ.makeCall('crc_DDCSAAOptOut',pbu+'&'+subbu)> 
77  <#if (optoutData?size == 0)> 
78    <#if (subbu_special?has_content)> 
79      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
80      <script> 
81        console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
82      </script>  
83    <#else> 
84      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
85    </#if> 
86 
87    <#if (fiCardsData?size > 0)> 
88      <#assign temp = []> 
89      <#assign offerTypeList = []>     
90      <#assign index = 0> 
91      <#list fiCardsData as fib> 
92        <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
93          <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>          
94          <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
95        </#if>  
96        <#assign index = index + 1> 
97      </#list>  
98      <#assign fiCardsData = temp> 
99      <#if !(fiCardsData?size > 0)>  
100        <script> 
101          console.log("empty card/offerType List"); 
102          //location.href = '${url404}'; 
103        </script> 
104      </#if> 
105      <#if ameriprise> 
106        <#assign lc_used = mappedLC>  
107      <#else> 
108        <#assign lc_used = lc>  
109      </#if>       
110      <div class="content-container content-container-main" title="${partnerName!''}"> 
111        <header class="jn-header"> 
112          <div>  
113            <a href="${environment}/${tier}/index?bankercode=${bankercode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}"><< Back to Overview</a> 
114          </div>  
115          <div>  
116            <#if url?contains("11t2")> 
117              <img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"> 
118            </#if> 
119            <div class="styled-select slate"> 
120              <select> 
121                <#list fiCardsData as fib> 
122                  <#if ameriprise> 
123                    <#if (fib.offerType=="101")> 
124                      <#assign productURL="premier-visa-signature"> 
125                      <#assign productName="Ameriprise Premier Visa Signature"> 
126                    <#elseif (fib.offerType=="103")>    
127                      <#assign productURL = "visa-signature"> 
128                      <#assign productName = "Ameriprise Visa Signature">                
129                    </#if> 
130                  <#else> 
131                    <#if (fib.offerType=="108" || fib.offerType=="109")> 
132                      <#assign productURL="consumer-platinum2103"> 
133                      <#assign productName="Platinum Card"> 
134                    <#elseif (fib.offerType=="104")> 
135                      <#assign productURL = "max-cash"> 
136                      <#assign productName = "Max Cash Preferred Card"> 
137                    <#elseif (fib.offerType=="101" || fib.offerType=="103")> 
138                      <#assign productURL = "real-rewards"> 
139                      <#assign productName = "Real Rewards Card"> 
140                    <#elseif fib.offerType == "115"> 
141                      <#assign productURL = "secured"> 
142                      <#assign productName = "Secured Card" > 
143                    <#elseif fib.offerType == "144"> 
144                      <#assign productURL = "smart-business-rewards"> 
145                      <#assign productName = "Smart Business Rewards Card" >                       
146                    <#elseif fib.offerType == "128"> 
147                      <#assign productURL = "business-cashback"> 
148                      <#assign productName = "Business Cash Card" > 
149                    <#elseif fib.offerType == "143"> 
150                      <#assign productURL = "business-real-rewards"> 
151                      <#assign productName = "Business Real Rewards Card" > 
152                    <#elseif fib.offerType == "121"> 
153                      <#assign productURL = "business-platinum2103"> 
154                      <#assign productName = "Business Card" > 
155                    </#if> 
156                  </#if> 
157                  <#if url?matches(".*/${productURL}.*")> 
158                    <option value="${environment}/${tier}/${productURL}?bankercode=${bankercode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}" selected="selected">${productName}</option>                       
159                  <#else> 
160                    <option value="${environment}/${tier}/${productURL}?bankercode=${bankercode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}">${productName}</option> 
161                  </#if> 
162                   
163                </#list> 
164              </select> 
165            </div> 
166          </div>  
167        </header> 
168      </div>  
169      <script> 
170        var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
171        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
172        var metaDesc = ""; 
173        switch (page) { 
174          case "consumer-platinum2103": 
175            document.title = "The purchasing power of Zero | "+partnerName+" Platinum Card"; 
176            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
177            break; 
178          case "max-cash": 
179            document.title = "Earn a $150 Bonus and 5% cash back | "+partnerName+" Max Cash Preferred Card"; 
180            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn a $150 Bonus and 5% cash back on the two categories you select"; 
181            break; 
182          case "real-rewards": 
183            document.title = "Sign up and earn bonus points | "+partnerName+" Real Rewards Card"; 
184            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
185            break; 
186          case "secured": 
187            document.title = "Strengthen your finances | "+partnerName+" Secured Card"; 
188            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
189            break; 
190          case "smart-business-rewards": 
191            document.title = "2X rewards in your top 2 spend categories | "+partnerName+" Business Smart Business Rewards Card"; 
192            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business. Earn a $200 Bonus and 2x Rewards on your top 2 spend categories each month with the "+partnerName+" Credit Card."; 
193            break; 
194          case "business-cashback": 
195            document.title = "Flexible rewards for your business | "+partnerName+" Business Cash Card"; 
196            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
197            break; 
198          case "business-real-rewards": 
199            document.title = "Earn up to 3X points with no caps | "+partnerName+" Business Real Rewards Card"; 
200            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on." ; 
201            break; 
202          case "business-platinum2103": 
203            document.title = "Pay down your other credit card balances faster | "+partnerName+" Business Card"; 
204            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Business Card. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 15 Billing Cycles"; 
205            break; 
206          case "premier-visa-signature": 
207            document.title = "Exclusively for Ameriprise clients | Ameriprise® Premier Visa Signature® Card"; 
208            metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $375 cash value when deposited into an eligible account after spending $3,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening."; 
209            break; 
210          case "visa-signature": 
211            document.title = "Exclusively for Ameriprise clients | Ameriprise® Visa Signature® Card"; 
212            metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $250 cash value when deposited into an eligible Ameriprise account after spending $2,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening."; 
213            break;                                                 
214
215        if (metaDesc.length > 0) { 
216          var m = document.createElement('meta');  
217          m.name = 'description';  
218          m.content = metaDesc;  
219          document.head.appendChild(m); 
220
221 
222        AUI().ready(function () { 
223          jQuery('.styled-select select').change(function () { 
224            location.href = this.value; 
225          }); 
226        }); 
227      </script> 
228     
229    <#else> 
230      <script> 
231        console.log("FI Cards Data empty"); 
232        //location.href = '${url404}'; 
233      </script> 
234    </#if>  
235  <#else> 
236    <script> 
237      console.log("FI opt out"); 
238      //location.href = '${url404}'; 
239    </script> 
240  </#if>  
241<#else> 
242  <script> 
243    console.log("location code empty"); 
244    //location.href = '${url404}'; 
245  </script> 
246</#if> 

ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Expression bCode is undefined on line 57, column 6 in 10154#10192#153411735.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign url404 = '/error/404.html' > 
5<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
6<#assign environment = url?replace('/11t1.*','','r')> 
7<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
8 
9<#-- check bankercode validity --> 
10 
11<#if qstringmap["bankercode"]?has_content> 
12  <#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
13 
14  <#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bCode)> 
15  <#if fiData?first?has_content> 
16    <#assign fi = fiData?first> 
17    <#if (fi.projectId == "12" || fi.projectId == "13" || fi.projectId == "14")> 
18      <#assign subbu_special = fi.offerId> 
19    </#if> 
20  </#if>    
21  <#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
22  <#list bData as b> 
23   <#assign lc = b.locationcode > 
24   <#assign bName = b.branch > 
25   <#assign bPhone = b.businessphone > 
26   <#assign boeid = b.oeid > 
27   <#assign fName = b.firstname?trim> 
28   <#assign lName = b.lastname?trim> 
29   <#assign rlc = b.reallocationcode > 
30   <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
31  </#list> 
32 
33 
34 
35  
36<#else> 
37  <script> 
38    console.log("MainProductBcode missing"); 
39    //location.href = '${url404}'; 
40  </script> 
41</#if> 
42 
43<#assign text_to_apply_source = "vanity url" > 
44<#if qstringmap["sms"]?has_content> 
45  <#assign sms = 1 > 
46  <#assign text_to_apply_source = "sms" > 
47</#if> 
48<#if qstringmap["qrCode"]?has_content> 
49  <#assign text_to_apply_source = "qr code" > 
50</#if> 
51<#assign campaignId = "" > 
52<#assign ecidExt=""> 
53<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
54  <#assign campaignId = qstringmap["ecid"]?first > 
55  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
56</#if> 
57<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
58  <#assign ameriprise = true> 
59<#else> 
60  <#assign ameriprise = false> 
61</#if> 
62 
63<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
64  <#assign lc = mappedLC > 
65</#if> 
66 
67 
68 
69<#if lc?has_content> 
70 
71  <#assign firstNameLength = fName?length > 
72  <#assign lastNameLength = lName?length > 
73  <#if firstNameLength + lastNameLength &gt; 19 > 
74    <#if lastNameLength &gt; 18 > 
75      <#assign bLName = lName?substring(0,18)> 
76    <#else> 
77      <#assign bLName = lName> 
78    </#if> 
79    <#assign maxFirstName = 19 - bLName?length > 
80    <#if firstNameLength &gt; maxFirstName > 
81      <#assign bFName = fName?substring(0,maxFirstName)> 
82    <#else> 
83      <#assign bFName = fName> 
84    </#if> 
85  <#else> 
86    <#assign bFName = fName > 
87    <#assign bLName = lName > 
88  </#if> 
89    
90 
91  <#assign prefix = "00000" > 
92  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
93  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
94  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
95  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
96 
97  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
98  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)>   
99 
100  <#if clientProfileList?first?has_content> 
101    <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
102    <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
103    <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
104    <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
105    <#assign optoutData = utilServ.makeCall('crc_DDCSAAOptOut',pbu+'&'+subbu)> 
106    <#if (optoutData?size == 0)>         
107      <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
108      <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
109      <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
110      <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*")>       
111        <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
112      </#if>       
113      <#assign clientdata = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
114      <#if (clientdata?size > 0)> 
115        <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
116        <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
117        <#list clientdata as data> 
118          <#assign billingCycle=data.BillingCycles> 
119        </#list> 
120        <#if pbu == "0864054"> 
121          <#assign override = "berkshire"> 
122        <#else> 
123          <#assign override = " "> 
124        </#if> 
125        
126        <#-- this one should be delete for prod --> 
127        <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
128        <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png"> 
129         
130           
131        <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
132        <#assign pageClass = secondaryBackgroundImage.cardType.getData()> 
133         
134        <#if (subbu_special?has_content)> 
135          <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
136        <#else> 
137          <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
138        </#if> 
139 
140 
141        <#assign temp = []> 
142        <#assign offerTypeList = []>    
143        <#assign index = 0> 
144        <#list fiCardsData as fib> 
145          <#if !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType))>  
146            <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>          
147            <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
148          </#if>  
149          <#assign index = index + 1>         
150        </#list>  
151        <#assign fiCardsData = temp> 
152        <#if (fiCardsData?size > 0)>  
153          <#if (subbu_special?has_content)> 
154            <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
155          <#else> 
156            <#if ameriprise> 
157              <#assign lc_used = mappedLC>  
158            <#else> 
159              <#assign lc_used = lc>  
160            </#if> 
161          </#if> 
162 
163          <#list fiCardsData as fib> 
164            <#if ameriprise> 
165              <#if (fib.offerType=="101")> 
166                <#assign productURL="premier-visa-signature"> 
167                <#assign productName="Premier Visa Signature"> 
168                <#assign productClass="ameriprise-premier-visa-signature"> 
169              <#elseif (fib.offerType=="103")>    
170                <#assign productURL = "visa-signature"> 
171                <#assign productName = "Visa Signature">  
172                <#assign productClass="ameriprise-visa-signature">               
173              </#if> 
174            <#else>           
175              <#if (fib.offerType=="108") || (fib.offerType=="109")> 
176                <#assign productURL="consumer-platinum2103"> 
177                <#assign productName="Platinum"> 
178              <#elseif (fib.offerType=="104")>   
179                <#assign productURL = "max-cash"> 
180                <#assign productName="Max Cash Preferred">                
181              <#elseif (fib.offerType=="101") || (fib.offerType=="103")> 
182                <#assign productURL = "real-rewards"> 
183                <#assign productName="Real Rewards"> 
184              <#elseif fib.offerType == "115"> 
185                <#assign productURL = "secured"> 
186                <#assign productName="Secured"> 
187              <#elseif fib.offerType == "144"> 
188                <#assign productURL = "smart-business-rewards"> 
189                <#assign productName="Smart Business Rewards">                 
190              <#elseif fib.offerType == "128"> 
191                <#assign productURL = "business-cashback"> 
192                <#assign productName="Business Cash"> 
193              <#elseif fib.offerType == "143"> 
194                <#assign productURL = "business-real-rewards"> 
195                <#assign productName="Business Real Rewards"> 
196              <#elseif fib.offerType == "121"> 
197                <#assign productURL = "business-platinum2103"> 
198                <#assign productName="Business"> 
199              </#if>  
200            </#if>           
201            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png"> 
202            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg">  
203            <#assign newSourceCode = fib.sourceCode>  
204            <#assign newOfferId = fib.offerId>  
205            <#if url?matches(".*/${productURL}.*")> 
206              <#assign sdata = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', newOfferId + '&' + newSourceCode)> 
207              <#if (sdata?size > 0)>  
208                <#if (productURL=="consumer-platinum2103" && !ameriprise)> 
209                  <#assign apr = "">             
210                  <#list sdata as d> 
211                    <#if (d.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases") && (d.scrapedValue?has_content))> 
212                      <#assign apr = d.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
213                      <script> 
214                        console.log("scraped data exists"); 
215                        console.log("APR", '${apr}') 
216                      </script> 
217                      <#break> 
218                    </#if> 
219                  </#list> 
220                  <script> 
221                      $(document).ready(function () { 
222                        var aprText = "${apr}"; 
223                        if (aprText) { 
224                          var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
225                          var billing_cycle = ""; 
226                          var apr_min = ""; 
227                          var apr_max = ""; 
228                          if (aprText.indexOf("Platinum:") != -1) { 
229                            billing_cycle = matches[1]; 
230                            apr_min = matches[2]; 
231                            apr_max = matches[3]; 
232
233                          if (billing_cycle) { 
234                            $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
235
236                          if (apr_min) { 
237                            $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
238
239                          if (apr_max) { 
240                            $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
241
242
243                      }); 
244                  </script> 
245                   
246                </#if>                 
247              <#else>   
248                <script> 
249                  console.log("scraped data missing"); 
250                </script> 
251              </#if>  
252              <#if ameriprise> 
253                <#assign card_art_alt = partnerName + " " + productName + " " + " Card"> 
254                <#assign rollover_text = partnerName + " " + productName + " " + " Card"> 
255              <#else> 
256                <#assign card_art_alt = partnerName> 
257                <#assign rollover_text = partnerName + " " + productName + " " + " Credit Card"> 
258                <#assign card_text = productName + " Card"> 
259              </#if> 
260              <div class="hero-container ${pageClass} ${productClass!''}" title="${rollover_text!''}"> 
261                <div class="hero-main"> 
262                  <div class="hero-main-logo" title="${partnerName!''}"> 
263                    <#if partnerUrl?has_content> 
264                      <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
265                    <#else> 
266                      <a title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
267                    </#if> 
268                    <div class="hero-main-logo-homelink">  
269                      <#if ameriprise> 
270                        <a href="${environment}/11t1m/index?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}">Back to Overview</a> 
271                      <#else> 
272                        <a href="${environment}/11t1/index?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">Back to Overview</a> 
273                      </#if> 
274                    </div>  
275                  </div> 
276                  <div class="hero-main-container"> 
277                    <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
278                      <div class="offer-header bg-color-black text-color-white text-bold">${primaryHeadlineText.getData()}</div> 
279                      <div class="offer-detail"> 
280                        <div class="offer-detail-head">${primaryHeadlineFeature.getData()}</div> 
281                        <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
282                          ${primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
283                          ${primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
284                        </div> 
285                        <div class="offer-detail-cardArt"> 
286                            <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
287                            <p>${card_text!''}</p> 
288                        </div> 
289                        <#if (fiCardsData?size > 0)>  
290                           
291                          <form class="form1" action='${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${newOfferId}&preparerType=customer&sourceCode=${newSourceCode}' method="post" id="BAAForm"> 
292                            <label for="appDataBAA" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
293                            <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA" style="display:none;"></textarea> 
294                            <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" title="Apply Now for ${rollover_text!'Credit Card'}" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${ctaText.getData()}" disabled /> 
295                          </form> 
296                        <#else> 
297                          <form class="form2" action='${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${sourceCode}' method="post" id="BAAForm"> 
298                            <label for="appDataBAA" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
299                            <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA" style="display:none;"></textarea> 
300                            <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" title="Apply Now for ${rollover_text!'Credit Card'}" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${ctaText.getData()}" disabled /> 
301                          </form> 
302                        </#if> 
303                      </div> 
304                    </div> 
305                  </div> 
306                </div> 
307                <div class="hero-primary-benefits bg-color-black-half-transparent text-color-white"> 
308                  <#if secondaryFeatureText.getData() != ""> 
309                    <#foreach item in secondaryFeatureText.getSiblings()> 
310                      <div class="primary-benefit"> 
311                        <div class="primary-benefit-wrapper text-color-white"> 
312                          ${item.getData()} 
313                        </div> 
314                      </div> 
315                    </#foreach> 
316                  </#if> 
317                </div> 
318              </div> 
319              <div class="standard-content-container" title="${rollover_text!''}"> 
320                <h2 class="learnmore text-color-custom text-bold" onclick="learnmore(event)"> 
321                  LEARN MORE 
322                  <svg viewBox="0 0 150 100" width="45" height="30"> 
323                    <polyline points="40 40 80 80 120 38" stroke-width="20" 
324                      stroke-linecap="butt" fill="none" stroke-linejoin="miter"/> 
325                  </svg> 
326                </h2> 
327                <h2 class="text-bold" id="more">${secondaryHeadlineText.getData()}</h2> 
328                <div class="secondary-benefits"> 
329                  <div class="option"> 
330                    ${additionalInfoGroupA.getData()} 
331                    <#if pbu != "0892445"> 
332                      <#if (sdata?size > 0)> 
333                        <div> 
334 
335                          <#if (fib.offerType == "104") > 
336                             
337                            <#list sdata as d> 
338                              <#if (d.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate") && (d.scrapedValue?has_content))>  
339                                       
340                                <h3 class="text-color-custom"><strong>APR<sup>*</sup> for Purchases:</strong></h3> 
341                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
342                                    </p> 
343                                  <#break> 
344                              </#if> 
345                            </#list> 
346                            <#list sdata as d> 
347                              <#if (d.scrapedLabel?contains("APR for Balance Transfers") && (d.scrapedValue?has_content))>  
348                                       
349                                <h3 class="text-color-custom"><strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers</strong></h3> 
350                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
351                                    </p> 
352                                   
353                                  <#break> 
354                              </#if> 
355                            </#list> 
356                          <#else> 
357 
358                            <#if (fib.offerType == "115" || fib.offerType == "123")> 
359                              <h3 class="text-color-custom"><strong>APR for Purchases and Balance Transfers</strong></h3> 
360                            <#elseif (fib.offerType=="128" || fib.offerType=="143")> 
361                              <h3 class="text-color-custom"><strong>Annual Fee</strong></h3> 
362                            <#else> 
363                              <h3 class="text-color-custom"><strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers</strong></h3> 
364                            </#if> 
365                            <#list sdata as d> 
366                              <#if (fib.offerType=="128" || fib.offerType=="143") > 
367                                <#if (d.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee") && (d.scrapedValue?has_content))> 
368                                  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
369                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" 
370                                        class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
371                                    </p> 
372                                         
373                                  <#else> 
374                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" 
375                                          class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
376                                    </p> 
377                                  </#if> 
378                                  <#break> 
379                                </#if> 
380 
381                              <#else> 
382                                <#if (d.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate") && (d.scrapedValue?has_content))>  
383                                       
384                                  <#if (fiCardsData?size > 0)>    
385                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
386                                    </p> 
387                                  <#else> 
388                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
389                                    </p> 
390                                  </#if> 
391                                  <#break> 
392                                </#if> 
393                              </#if> 
394                            </#list> 
395 
396                          </#if> 
397                        </div> 
398                      </#if> 
399                    </#if> 
400                  </div> 
401                  <div class="option"> 
402                    ${additionalInfoGroupB.getData()}  
403                    <#if pbu != "0892445"> 
404                      <div> 
405                        <#if (fiCardsData?size > 0)> 
406                          <#if (sdata?size > 0)> 
407                            <#if (fib.offerType=="128" || fib.offerType=="143")> 
408                              <h3 class="text-color-custom"><strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers</strong></h3> 
409                            <#else> 
410                              <h3 class="text-color-custom"><strong>Annual Fee</strong></h3> 
411                            </#if> 
412                            <#list sdata as d> 
413                              <#if (fib.offerType=="128" || fib.offerType=="143")> 
414                                <#if (d.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate") && (d.scrapedValue?has_content))>  
415                                   
416                                  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
417                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" 
418                                      class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
419                                    </p> 
420                                  <#else> 
421                                    <p>${d.scrapedValue} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" 
422                                      class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
423                                    </p> 
424                                  </#if> 
425                                  <#break> 
426                                </#if> 
427                              <#else> 
428                                <#if (d.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee") && (d.scrapedValue?has_content))> 
429                                   
430                                  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
431                                  <p> 
432                                    <#if (fib.offerType == "123")> 
433                                    Annual Fee: ${d.scrapedValue} 
434                                    <#else> 
435                                    ${d.scrapedValue}  
436                                    </#if> 
437                                    <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
438                                  </p> 
439                                  <#else> 
440                                  <p> 
441                                    <#if (fib.offerType == "123")> 
442                                    Annual Fee: ${d.scrapedValue} 
443                                    <#else> 
444                                    ${d.scrapedValue}  
445                                    </#if> 
446                                    <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${newOfferId}&locationCode=${lc_used}" class="text-color-default" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
447                                  </p> 
448                                  </#if> 
449                                  <#break> 
450                                </#if> 
451                              </#if> 
452                            </#list> 
453                          </#if> 
454                        </#if> 
455                      </div> 
456                    </#if> 
457                  </div> 
458                </div> 
459              </div> 
460              <div class="banner-wrapper" title="${rollover_text!''}"> 
461                <div class="banner bg-color-custom ${override}"> 
462                  <div class="banner-cardArt"> 
463                      <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" title="${card_art_alt!''}" srcset="" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
464                  </div> 
465                  <div class="banner-cta"> 
466                    <div class="banner-cta-text text-color-white text-bold"> 
467                      ${optionalCtaFeatureText.getData()} 
468                    </div> 
469                    <a id="oadSecButton" data-button-name="cta-button-bottom" title="Apply Now for ${rollover_text!'Credit Card'}" class="jn-button banner-cta-apply-button text-bold button-bg-color-white text-color-custom">${optionalCtaText.getData()}</a> 
470                  </div> 
471                </div> 
472              </div>   
473         
474 
475            </#if> 
476          </#list>             
477 
478          <script> 
479            document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { 
480              console.log('inside ready'); 
481              var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
482              var hostName = location.hostname; 
483             
484              function getDomainFromHostname(hostname) { 
485                var parts = hostname.split('.'); 
486                return parts.length === 3 ? parts[1] : parts[0]; 
487
488              var domain = getDomainFromHostname(hostName); 
489              var partnerName = "${partnerName!''}"; 
490              var utag_data = window.utag_data || {}; 
491 
492              var ameriprise = '${ameriprise?string("yes", "no")}'; 
493              var locationCode = "${rlc!lc}"; 
494              var eidAmp = ""; 
495              if (ameriprise == "yes") { 
496                var bankercode_amp = '${bCode}'; 
497                eidAmp = bankercode_amp.substring(3); 
498                locationCode =""; 
499              }               
500 
501              $('.jn-button').removeAttr('disabled'); 
502              $('.jn-button').removeClass('jn-disabled'); 
503              jQuery('#oadSecButton').on('click', function(e) { 
504                jQuery('#BAAForm').submit(); 
505              }); 
506               
507              jQuery('#BAAForm').on('submit', function(e){ 
508                e.preventDefault(); 
509                console.log('in custom submit'); 
510                var xmlData; 
511                if(ameriprise == "yes") { 
512                  xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
513                    "<prefillData>"+  
514                    "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
515                    "<applicationData>"+  
516                    "<referral>" +  
517                    "<employeeId>" + eidAmp + "</employeeId>" + 
518                    "<storeNumber>"+"${bName!'0'}"+"</storeNumber>"+ 
519                    "<divisionNumber></divisionNumber>"+ 
520                    "</referral>" +  
521                    "<bankerInformation>"+  
522                    "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
523                    "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
524                    "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
525                    "<name>" + 
526                    "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
527                    "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
528                    "</name>"+ 
529                    "<phone>"+ 
530                    "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
531                    "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
532                    "<number>"+num+"</number>"+  
533                    "</phone>"+  
534                    "</bankerInformation>"+  
535                    "</applicationData>"+  
536                    "</prefillData>" 
537                } else { 
538                  xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
539                    "<prefillData>"+  
540                    "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
541                    "<applicationData>"+  
542                    "<bankerInformation>"+  
543                    "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
544                    "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
545                    "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
546                    "<name>" + 
547                    "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
548                    "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
549                    "</name>"+ 
550                    "<phone>"+ 
551                    "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
552                    "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
553                    "<number>"+num+"</number>"+  
554                    "</phone>"+  
555                    "</bankerInformation>"+  
556                    "</applicationData>"+  
557                    "</prefillData>" 
558                }                 
559                jQuery('#appDataBAA').val(xmlData); 
560                var buttonName = jQuery('.jn-button').data('button-name'); 
561                /* SiteCatalyst onClick tracking */ 
562                utag_data.apply_button = buttonName; 
563                AUI().ready(function() { 
564                  if (window.publisherFW) { 
565                    window.publisherFW.publishEvent("onClick", utag_data); 
566
567                }); 
568 
569                this.submit(); 
570              }); 
571              var regex = /\d+/g; 
572              var bdNumber = "${bPhone!''}"; 
573              var phoneNum = bdNumber.match(regex); 
574              var areaCode = ""; 
575              var exchangeCode = ""; 
576              var num = ""; 
577              if(phoneNum != null) { 
578                phoneNum = phoneNum.join(""); 
579                areaCode = phoneNum.substring(0,3); 
580                exchangeCode = phoneNum.substring(3,6); 
581                num = phoneNum.substring(6,10); 
582
583              var product = ""; 
584              switch(page) { 
585                case "consumer-platinum2103": 
586                  product="Platinum Card" 
587                  break; 
588                case "real-rewards": 
589                  product="Real Rewards Card" 
590                  break; 
591                case "secured": 
592                  product="Secured Card" 
593                  break; 
594                case "business-cashback": 
595                  product="Business Cash Card" 
596                  break; 
597                case "business-real-rewards": 
598                  product="Business Real Rewards Card" 
599                  break; 
600                case "business-rewards-plus": 
601                  product="Business Rewards PLUS Card" 
602                  break; 
603                case "premier-visa-signature": 
604                  product="Premier Visa Signature Card" 
605                  break; 
606                case "visa-signature": 
607                  product="Visa Signature Card" 
608                  break;                   
609                default:  
610                  product = "All Cards";              
611              }                  
612                 
613              /* update SiteCatalyst data object */ 
614              utag_data.current_page = "microsite:${partnerName}:" + domain + ':' + page.replace('-',' '); 
615              utag_data.location_code = '${rlc!0}'; 
616              utag_data.product = product; 
617              utag_data.site_section = 'credit cards'; 
618              utag_data.platform = 'microsite'; 
619              utag_data.partner_name = "${partnerName}"; 
620              utag_data.Banker_id = '${boeid}'; 
621              utag_data.Banker_code = '${bCode}'; 
622              utag_data.visitor_type = 'prospect'; 
623              utag_data.text_to_apply_source = '${text_to_apply_source}'; 
624              utag_data.page_type = 'product';  
625              utag_data.campaign_id = '${campaignId}';  
626 
627                 
628              }); 
629          </script> 
630          <script async> 
631            function learnmore(e) { 
632              e.preventDefault(); 
633              var element = document.getElementById("more"); 
634              element.scrollIntoView({behavior: 'smooth'}); 
635
636          </script>           
637        <#else> 
638          <script> 
639            console.log("FI Cards Data empty"); 
640            //location.href = '${url404}'; 
641          </script> 
642        </#if>  
643      <#else> 
644        <script> 
645          console.log("not Tier1 Fi"); 
646          //location.href = '${url404}'; 
647        </script> 
648      </#if>          
649    <#else> 
650      <script> 
651        console.log("Fi opt-out"); 
652        //location.href = '${url404}'; 
653      </script> 
654    </#if>     
655  <#else> 
656    <script> 
657      console.log("client profile empty"); 
658      //location.href = '${url404}'; 
659    </script> 
660  </#if>  
661 
662</#if> 

ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411723.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#assign prefix = "00000" > 
22<#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
23<#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
24<#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
25<#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
26<#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
27<#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
28 
29<#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
30<#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
31 
32 
33<div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
34  <div class="jn-disclaimer tier3-disclaimer-${class.getData()}"> 
35    ${content.getData()} 
36  </div> 
37</div> 

ການສະແດງສາລະບານເວບ

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411729.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27 
28  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
29  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
30  <#if clientProfileList?first?has_content> 
31   <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
32   <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
33   <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
34   <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
35   <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
36   <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
37   <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
38   <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
39     <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
40   </#if> 
41 </#if> 
42<div id="footerIdAdPlatinum"> 
43  ${footerContent.getData()} 
44</div> 
45<#if ameriprise> 
46 <script> 
47     document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .copyright').classList.add('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
48     document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .fdic').innerHTML = '<p><a class="text-color-white" href="https://login.elancreditcard.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=18598" target="_blank">Privacy and Security</a></p>'; 
49 </script> 
50 
51<#else> 
52  <script>         
53      document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .copyright').classList.add('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
54      document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .fdic').innerHTML = "<p><a class='text-color-white' href='https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}' target='_blank'>Privacy and Security</a></p>"; 
55      var newNode = document.createElement("div");  
56      newNode.classList.add("member-agreement"); 
57      newNode.innerHTML='<p><a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a></p>'; 
58      var fdicNode = document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .fdic'); 
59      var parent = fdicNode.parentNode; 
60      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
61  </script> 
62  <#if partnerUrl?has_content> 
63    <script> 
64      document.querySelector('#footerIdAdPlatinum .copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
65    </script> 
66  </#if> 
67 </#if> 
68</#if>