Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153411699.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>    
10  <#assign lc = b.locationcode > 
11  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
12  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
13</#list>  
14<#if mappedLC?has_content> 
15  <#assign lc = mappedLC > 
16</#if> 
17<#if lc?has_content> 
18  <#assign prefix = "00000" > 
19  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
20  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
21  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
22  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
23  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
24  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
25  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
26  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
27  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
28 
29  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
30  <div class="content-container content-container-main" title="${partnerName!''}"> 
31    <header class="jn-header"> 
32      <div class="header-logo">  
33        <img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}" title="${partnerName!''}"> 
34      </div>  
35    </header> 
36  </div>     
37</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153759683.
1<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
2<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>    
10  <#assign lc = b.locationcode > 
11  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
12  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
13</#list>  
14<#if mappedLC?has_content> 
15  <#assign lc = mappedLC > 
16</#if> 
17<#if lc?has_content> 
18  <#assign prefix = "00000" > 
19  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
20  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
21  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
22  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>     
23  <#assign clientProfileService=serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService")> 
24  <#assign clientProfileList=clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
25 
26  <#assign clientProfile=clientProfileList?first> 
27  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
28  <#assign pbu=clientProfile.getPbu()> 
29  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
30  <#assign cdnCardArtUrl=propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
31  <#assign fiCardsData=utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&'+pbu+'&'+subbu)> 
32       
33  <#-- filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
34  <#assign temp = []> 
35  <#assign offerTypeList = []>    
36  <#assign index = 0> 
37  <#list fiCardsData as fib> 
38    <#if (fib.offerId?has_content && fib.sourceCode?has_content)>  
39      <#if !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType))> 
40        <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>           
41        <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
42      </#if> 
43    </#if>  
44    <#assign index = index + 1>          
45  </#list>  
46  <#assign fiCardsData = temp>  
47  <#if (fiCardsData?size > 0)>   
48    <#assign offerId = ""> 
49    <#assign sourceCode = ""> 
50    <#assign cardArtImage = ""> 
51    <#assign productName = ""> 
52    <#assign preparerType = "customer"> 
53    <#assign apr = ""> 
54    <#list fiCardsData as card> 
55      <#if (class.getData() == "landing-consumer" && card.offerType=="104" ) || (class.getData() == "landing-business" && card.offerType=="144")> 
56        <#assign offerId = card.offerId> 
57        <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
58        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
59        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
60        <#if (card.offerType=="104")> 
61          <#assign productName="max-cash"> 
62          <#assign card_text = "Max Cash Preferred Card"> 
63          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
64          <#if (scrapedData?size > 0)> 
65            <#list scrapedData as sItem> 
66              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
67                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
68                <#break> 
69              </#if> 
70            </#list> 
71            <script> 
72              $(document).ready(function () { 
73                var aprText = "${apr}"; 
74                if (aprText) { 
75                  try { 
76                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
77                    var billing_cycle = matches[1]; 
78                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
79                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
80                    if (billing_cycle) { 
81                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
82
83                    if (apr_min) { 
84                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
85
86                    if (apr_max) { 
87                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
88
89 
90                  } catch (e) { 
91                    console.log(e); 
92
93
94              }); 
95            </script> 
96          </#if>  
97        <#elseif (card.offerType=="144")> 
98          <#assign productName="smart-business-rewards"> 
99           <#assign card_text = "Smart Business Rewards Card"> 
100        </#if>         
101      </#if> 
102    </#list> 
103     
104    <div class="content-container content-container-main product-${productName} tier2-hero-${class.getData()}"> 
105      <div class="jn-hero jn-hero-card"> 
106        <article class="jn-hero-container"> 
107          <div class="jn-hero-container-data"> 
108            <article> 
109              <div> 
110                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
111                <p>${card_text!''}</p> 
112              </div> 
113              <div> 
114                <div>${primaryHeadlineText.getData()}</div> 
115                <div class="feature-text">${primaryFeatureText.getData()}</div> 
116                <#if termsAndConditions.getData() == "yes"> 
117                  <div class="intro"> 
118                    <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong>${fib.APR} 
119                    <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
120                  </div> 
121                </#if> 
122                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
123                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
124                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;"></textarea> 
125                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productName}" title="Apply Now for ${partnerName!''} Credit Card"  
126                    class="jn-button apply-now-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${ctaText.getData()}" disabled /> 
127                </form>                         
128              </div> 
129            </article> 
130          </div> 
131        </article> 
132      </div> 
133    </div> 
134 
135  </#if> 
136</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153759683.
1<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
2<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>    
10  <#assign lc = b.locationcode > 
11  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
12  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
13</#list>  
14<#if mappedLC?has_content> 
15  <#assign lc = mappedLC > 
16</#if> 
17<#if lc?has_content> 
18  <#assign prefix = "00000" > 
19  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
20  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
21  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
22  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>     
23  <#assign clientProfileService=serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService")> 
24  <#assign clientProfileList=clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
25 
26  <#assign clientProfile=clientProfileList?first> 
27  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
28  <#assign pbu=clientProfile.getPbu()> 
29  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
30  <#assign cdnCardArtUrl=propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
31  <#assign fiCardsData=utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&'+pbu+'&'+subbu)> 
32       
33  <#-- filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
34  <#assign temp = []> 
35  <#assign offerTypeList = []>    
36  <#assign index = 0> 
37  <#list fiCardsData as fib> 
38    <#if (fib.offerId?has_content && fib.sourceCode?has_content)>  
39      <#if !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType))> 
40        <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>           
41        <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
42      </#if> 
43    </#if>  
44    <#assign index = index + 1>          
45  </#list>  
46  <#assign fiCardsData = temp>  
47  <#if (fiCardsData?size > 0)>   
48    <#assign offerId = ""> 
49    <#assign sourceCode = ""> 
50    <#assign cardArtImage = ""> 
51    <#assign productName = ""> 
52    <#assign preparerType = "customer"> 
53    <#assign apr = ""> 
54    <#list fiCardsData as card> 
55      <#if (class.getData() == "landing-consumer" && card.offerType=="104" ) || (class.getData() == "landing-business" && card.offerType=="144")> 
56        <#assign offerId = card.offerId> 
57        <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
58        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
59        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
60        <#if (card.offerType=="104")> 
61          <#assign productName="max-cash"> 
62          <#assign card_text = "Max Cash Preferred Card"> 
63          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
64          <#if (scrapedData?size > 0)> 
65            <#list scrapedData as sItem> 
66              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
67                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
68                <#break> 
69              </#if> 
70            </#list> 
71            <script> 
72              $(document).ready(function () { 
73                var aprText = "${apr}"; 
74                if (aprText) { 
75                  try { 
76                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
77                    var billing_cycle = matches[1]; 
78                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
79                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
80                    if (billing_cycle) { 
81                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
82
83                    if (apr_min) { 
84                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
85
86                    if (apr_max) { 
87                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
88
89 
90                  } catch (e) { 
91                    console.log(e); 
92
93
94              }); 
95            </script> 
96          </#if>  
97        <#elseif (card.offerType=="144")> 
98          <#assign productName="smart-business-rewards"> 
99           <#assign card_text = "Smart Business Rewards Card"> 
100        </#if>         
101      </#if> 
102    </#list> 
103     
104    <div class="content-container content-container-main product-${productName} tier2-hero-${class.getData()}"> 
105      <div class="jn-hero jn-hero-card"> 
106        <article class="jn-hero-container"> 
107          <div class="jn-hero-container-data"> 
108            <article> 
109              <div> 
110                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
111                <p>${card_text!''}</p> 
112              </div> 
113              <div> 
114                <div>${primaryHeadlineText.getData()}</div> 
115                <div class="feature-text">${primaryFeatureText.getData()}</div> 
116                <#if termsAndConditions.getData() == "yes"> 
117                  <div class="intro"> 
118                    <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong>${fib.APR} 
119                    <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
120                  </div> 
121                </#if> 
122                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
123                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
124                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;"></textarea> 
125                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productName}" title="Apply Now for ${partnerName!''} Credit Card"  
126                    class="jn-button apply-now-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${ctaText.getData()}" disabled /> 
127                </form>                         
128              </div> 
129            </article> 
130          </div> 
131        </article> 
132      </div> 
133    </div> 
134 
135  </#if> 
136</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 9, column 17 in 10154#10192#153411702.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6<#assign environment = url?replace('/index.*','','r')> 
7 
8 
9<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
10<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
11 
12<#list bData as b> 
13  <#assign lc = b.locationcode > 
14  <#assign bName = b.branch > 
15  <#assign bPhone = b.businessphone > 
16  <#assign boeid = b.oeid > 
17  <#assign fName = b.firstname?trim > 
18  <#assign lName = b.lastname?trim > 
19  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
20  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
21</#list> 
22 
23 
24<#assign text_to_apply_source = "text to apply" > 
25<#if qstringmap["sms"]?has_content> 
26  <#assign sms = 1 > 
27  <#assign text_to_apply_source = "sms" > 
28</#if> 
29<#if qstringmap["qrcode"]?has_content> 
30  <#assign text_to_apply_source = "qr code" > 
31</#if> 
32 
33<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
34  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
35  <#assign campaignId = qstringmap["ecid"]?first > 
36<#else> 
37  <#assign ecidExt=""> 
38  <#assign campaignId = "" > 
39</#if> 
40 
41<#if mappedLC?has_content> 
42  <#assign lc = mappedLC > 
43</#if> 
44 
45<#if lc?has_content> 
46 
47  <#assign firstNameLength = fName?length > 
48  <#assign lastNameLength = lName?length > 
49  <#if firstNameLength + lastNameLength &gt; 19 > 
50    <#if lastNameLength &gt; 18 > 
51      <#assign bLName = lName?substring(0,18)> 
52    <#else> 
53      <#assign bLName = lName> 
54    </#if> 
55    <#assign maxFirstName = 19 - bLName?length > 
56    <#if firstNameLength &gt; maxFirstName > 
57      <#assign bFName = fName?substring(0,maxFirstName)> 
58    <#else> 
59      <#assign bFName = fName> 
60    </#if> 
61  <#else> 
62    <#assign bFName = fName> 
63    <#assign bLName = lName> 
64  </#if>  
65 
66  <#assign prefix = "00000" > 
67  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
68  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
69  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
70  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
71  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
72  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
73  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
74  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
75  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
76  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
77   
78  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
79  <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&'+pbu+'&'+subbu)>  
80  <#-- Begin: filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicate cards --> 
81  <#assign temp = []> 
82  <#assign consumerCards = []> 
83  <#assign businessCards = []>  
84  <#assign offerTypeList = []>  
85  <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
86  <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']>  
87  <#assign index = 0> 
88  <#list fiCardsData as fib> 
89    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
90      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
91      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
92      <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
93        <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
94      <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
95        <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
96      </#if>               
97    </#if>  
98    <#assign index = index + 1>         
99  </#list>  
100 
101  <#if (consumerCards?size > 0 || businessCards?size > 0)> 
102    <div class="content-container content-container-main jn-consumer-content"> 
103      <#if ((consumerCards?size > 0) && (businessCards?size > 0))> 
104        <nav class="jn-primary-nav two-tabs"> 
105          <ul> 
106            <li> 
107              <a href="#" class="tab-nav active" id="consumerTab"><span>Personal</span></a> 
108            </li> 
109            <li> 
110              <a href="#" class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></a> 
111            </li> 
112          </ul> 
113        </nav> 
114      <#else> 
115        <#if (consumerCards?size > 0)> 
116          <nav class="jn-primary-nav"> 
117            <ul> 
118              <li> 
119                <p class="tab-nav" id="consumerTab"><span>Personal</span></p> 
120              </li> 
121            </ul> 
122          </nav> 
123        </#if> 
124        <#if (businessCards?size > 0)> 
125          <nav class="jn-primary-nav"> 
126            <ul> 
127              <li> 
128                <p class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></p> 
129              </li> 
130            </ul> 
131          </nav> 
132        </#if> 
133      </#if> 
134      <#if (consumerCards?size > 0)> 
135      <div class="tab-more-wrapper"> 
136        <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content active transition-start" data-id="consumerTab"> 
137          <#list consumerCards as fib>                  
138            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png" > 
139            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg">               
140            <#switch fib.offerType> 
141              <#case "101"> 
142                <#assign productName = "real-rewards"> 
143                <#assign product="Real Rewards"> 
144                <#assign cardIndex = 1> 
145                <#break> 
146              <#case "108"> 
147                <#assign productName = "consumer-platinum"> 
148                <#assign product="Platinum"> 
149                <#assign cardIndex = 2> 
150                <#break> 
151              <#case "109"> 
152                <#assign productName = "consumer-platinum"> 
153                <#assign product="Platinum"> 
154                <#assign cardIndex = 2> 
155                <#break>                       
156              <#case "115"> 
157                <#assign productName = "secured"> 
158                <#assign product="Secured"> 
159                <#assign cardIndex = 3> 
160                <#break> 
161              <#case "104"> 
162                <#assign productName = "max-cash"> 
163                <#assign product="Max Cash"> 
164                <#assign cardIndex = 0> 
165                <#break> 
166              <#default> 
167            </#switch> 
168            <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
169            <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')>             
170            <#assign APR=""> 
171            <#assign AMF=""> 
172            <#assign BAL=""> 
173            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
174            <#if (scrapedData?size > 0)> 
175              <#list scrapedData as sItem> 
176                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
177                  <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
178                <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
179                  <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
180                <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("APR for Balance Transfers")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
181                  <#assign BAL = sItem.scrapedValue> 
182                </#if> 
183                <#if (APR?has_content && AMF?has_content && BAL?has_content)> 
184                  <#break> 
185                </#if> 
186              </#list> 
187            </#if>                
188            <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}"> 
189              <img src="${cardArtImage!''}" alt="${titleText}" title="${titleText}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
190              <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
191              <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
192              <ul class="actions"> 
193                <li> 
194                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
195                    <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
196                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                     
197                    <a class="apply-now-button applyNowLink"  
198                      href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
199                      data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName!''}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
200                  </form> 
201                </li> 
202                <li><a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a></li> 
203              </ul> 
204              <div class="jn-additional"> 
205                <ul class="${fib.offerType}"> 
206                    <#if (fib.offerType == "104")> 
207                    <li class="${fib.offerType}"> 
208                        <p> 
209                            <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases: </strong> 
210                          ${APR!''} 
211                        </p> 
212                      </li> 
213                      <li class="${fib.offerType}"> 
214                          <p> 
215                              <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Balance Transfers: </strong> 
216                            ${BAL!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
217                          </p> 
218                        </li> 
219                    <#elseif (fib.offerType == "115")> 
220                  <li class="${fib.offerType}"> 
221                    <p> 
222                        <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
223                      ${APR!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
224                    </p> 
225                  </li> 
226                  <#else> 
227                  <li class="${fib.offerType}"> 
228                      <p> 
229                          <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
230                        ${APR!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
231                      </p> 
232                    </li> 
233                  </#if> 
234                  <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
235                    <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
236                      <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
237                    </#list> 
238                  </#if> 
239                  <li> 
240                    <p>Annual Fee: ${AMF!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
241                  </li> 
242                </ul> 
243              </div> 
244            </div>   
245          </#list> 
246        </div> 
247      </div> 
248      </#if> 
249      <#if (businessCards?size > 0)>  
250      <div class="tab-more-wrapper">  
251        <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content transition-start" data-id="businessTab"> 
252           
253          <#list businessCards as fib> 
254            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".png"> 
255            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg"> 
256            <#switch fib.offerType> 
257              <#case "144"> 
258                <#assign productName = "smart-business-rewards"> 
259                <#assign product="Smart Business Rewards"> 
260                <#assign cardIndex = 4> 
261                <#break> 
262              <#case "128"> 
263                <#assign productName = "business-cashback"> 
264                <#assign product="Business Cash"> 
265                <#assign cardIndex = 5> 
266                <#break> 
267              <#case "143"> 
268                <#assign productName = "business-real-rewards"> 
269                <#assign product="Business Real Rewards"> 
270                <#assign cardIndex = 6> 
271                <#break> 
272              <#case "121"> 
273                <#assign productName = "visa-business"> 
274                <#assign product="Business Card"> 
275                <#assign cardIndex = 7> 
276                <#break> 
277              <#default> 
278            </#switch> 
279            <#assign APR=""> 
280            <#assign AMF=""> 
281            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
282            <#if (scrapedData?size > 0)> 
283              <#list scrapedData as sItem> 
284                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
285                  <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
286                <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
287                  <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
288                </#if> 
289                <#if (APR?has_content && AMF?has_content)> 
290                  <#break> 
291                </#if> 
292              </#list> 
293            </#if>  
294                          
295            <div class="jn-consumer-item"> 
296              <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
297              <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
298              <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
299              <ul class="actions"> 
300                <li> 
301                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
302                    <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
303                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                    
304                    <a class="apply-now-button applyNowLink"  
305                    href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
306                    data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName!''}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
307                  </form> 
308                </li> 
309                <li><a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a></li> 
310              </ul> 
311              <div class="jn-additional"> 
312                <ul> 
313                    <#if (fib.offerType == "144")> 
314                  <li> 
315                    <p> 
316                        <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
317                      ${APR!''} 
318                      <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
319                    </p> 
320                  </li> 
321                  <#else> 
322                  <li> 
323                      <p> 
324                          <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
325                        ${APR!''} 
326                        <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
327                      </p> 
328                    </li> 
329                  </#if> 
330                  <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
331                    <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
332                      <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
333                    </#list> 
334                  </#if> 
335                  <li><p>Annual Fee: ${AMF!''} <a 
336                    href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
337                  </li> 
338                </ul> 
339              </div> 
340            </div> 
341          </#list> 
342        </div> 
343      </div> 
344      </#if>  
345      <div class="more-link" ><a href="#" role="button" aria-label="More Cards"><div class="more-text">MORE <br> CARDS </div><div class="more-caret"></div></a></div> 
346        <div class="less-link"><a href="#" role="button" aria-label="Less Cards"><div class="less-caret"></div> <div class="less-text">BACK</div></a></div> 
347    </div> 
348 
349    <script> 
350      $(document).ready(function () { 
351        var tabs=$('.tab-nav'); 
352        var consumerSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="consumerTab"]'; 
353        var businessSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="businessTab"]'; 
354        var screenWidthMobile = 768; 
355        var screenWidth = window.innerWidth; 
356        if (tabs.length == 1) { 
357          $(tabs).parent().css('margin', '0'); 
358          if ($(consumerSelector).length > 0) { 
359            hideHeroAndDisclaimer('business'); 
360            showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
361            changeCardLayout(consumerSelector); 
362            renumberFootnote("consumer"); 
363            createMetaTag("consumer"); 
364          }  
365          if ($(businessSelector).length > 0) { 
366            $(businessSelector).addClass('active'); 
367            hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
368            showHeroAndDisclaimer('business'); 
369            changeCardLayout(businessSelector); 
370            renumberFootnote("business"); 
371            createMetaTag("business"); 
372
373          if(screenWidth > screenWidthMobile) { 
374            if ($("#consumerTab").length > 0) { 
375              if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
376                $('.more-link').show(); 
377              } else { 
378                $('.more-link').hide(); 
379                $('.less-link').hide(); 
380
381            } else if ($("#businessTab").length > 0) { 
382              if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
383                $('.more-link').show(); 
384              } else { 
385                $('.more-link').hide(); 
386                $('.less-link').hide(); 
387
388
389          }  
390        }  
391        if (tabs.length == 2) { 
392          renumberFootnote("consumer"); 
393          renumberFootnote("business"); 
394          createMetaTag("consumer"); 
395          if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
396            changeCardLayout(consumerSelector); 
397
398          if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
399            changeCardLayout(businessSelector); 
400
401          if(screenWidth > screenWidthMobile) { 
402            if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
403              $('.more-link').show(); 
404            } else { 
405              $('.more-link').hide(); 
406              $('.less-link').hide(); 
407
408            $(tabs).click(function(){ 
409              if ($(this).attr('id') === "consumerTab") { 
410                if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
411                  slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
412                  $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
413                  $('.less-link').hide(); 
414                  $('.more-link').show(); 
415                } else { 
416                  $('.less-link').hide(); 
417                  $('.more-link').hide(); 
418
419
420              if ($(this).attr('id') === "businessTab") { 
421                if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
422                  slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
423                  $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
424                  $('.less-link').hide(); 
425                  $('.more-link').show(); 
426                } else { 
427                  $('.less-link').hide(); 
428                  $('.more-link').hide(); 
429
430
431            }); 
432
433           
434          var tabsNav = document.querySelectorAll('.tab-nav'); 
435          togglePrimaryNav(tabsNav); 
436           
437
438        $('.more-link, .less-link').click(function(e){ 
439          e.preventDefault(); 
440        }); 
441        $('.more-link').click(function(){ 
442          slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
443          $(slideDiv).addClass('transition-left'); 
444          $('.less-link').show(); 
445          $(this).hide(); 
446        }); 
447        $('.less-link').click(function(){ 
448          slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
449          $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
450          $(this).hide(); 
451          $('.more-link').show(); 
452        }); 
453           
454 
455      }); 
456      // Primary Nav function 
457       
458      function togglePrimaryNav(elem) { 
459        for (var i = 0; i < elem.length; i++) { 
460          elem[i].addEventListener("click", function(e) { 
461 
462            var current = this, 
463              allSections = document.querySelectorAll('[data-id]'), 
464              section = document.querySelector("[data-id='"+ current.id +"']"); 
465 
466            for (var a = 0; a < allSections.length; a++) { 
467              allSections[a].classList.remove('active'); 
468
469            for (var c = 0; c < elem.length; c++) { 
470              if (current != elem[c]) { 
471                elem[c].classList.remove('active'); 
472              } else { 
473                current.classList.add('active'); 
474                section.classList.add('active'); 
475                hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
476                hideHeroAndDisclaimer('business'); 
477                if(current.getAttribute('id') === "consumerTab"){ 
478                  showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
479                } else if(current.getAttribute('id') === "businessTab"){ 
480                  showHeroAndDisclaimer('business'); 
481
482
483
484            e.preventDefault(); 
485          }); 
486
487
488 
489      function renumberFootnote(type) { 
490        var discriptionSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content' + '[data-id="' + type + 'Tab"]'; 
491        var disclaimerSelector = '.tier2-disclaimer-landing-' + type; 
492        var heroSelector = '.tier2-hero-landing-' + type; 
493        var numOfFootnote = $(disclaimerSelector + ' sup').length; 
494        var showList = []; 
495        var hideList=[]; 
496        for (var i = 1; i <= numOfFootnote; i++) { 
497        var cssClass="tag-" + i; 
498        if ($(discriptionSelector + ' sup').hasClass(cssClass) || $(heroSelector + ' sup').hasClass(cssClass)) { 
499          showList.push(i);    
500        } else { 
501          hideList.push(i); 
502
503        }  
504        for (var i = 1; i < showList.length + 1; i++) { 
505          if(showList[i-1] != i) { 
506            var className="tag-" + showList[i-1]; 
507            $(heroSelector).find("." + className).html(i); 
508            $(discriptionSelector).find("." + className).html(i); 
509            $(disclaimerSelector).find("." + className).html(i); 
510
511
512        for (var i = 0; i <hideList.length; i++) { 
513          var cname="tag-" + hideList[i]; 
514          $(disclaimerSelector).find("." + cname).parent().hide(); 
515        }   
516
517 
518      function changeCardLayout(cssSelector) { 
519        var numOfCards = $(cssSelector + ' .jn-consumer-item').length; 
520        if(numOfCards == 1) { 
521          $(cssSelector).addClass('one-card'); 
522        } else if (numOfCards == 2) { 
523          $(cssSelector).addClass('two-card'); 
524        }  
525
526      function hideHeroAndDisclaimer(type) { 
527        try { 
528          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
529          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.add('hide'); 
530        } catch (e) { 
531          console.log(e); 
532
533 
534        try { 
535          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
536          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('hide');  
537        } catch (e) { 
538          console.log(e); 
539
540 
541
542        function showHeroAndDisclaimer(type) { 
543        try { 
544          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.add('show'); 
545          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.remove('hide'); 
546        } catch (e) { 
547          console.log(e); 
548
549         
550        try { 
551          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('show'); 
552          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('hide');  
553        } catch (e) { 
554          console.log(e); 
555
556 
557
558      function createMetaTag(type) { 
559        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
560        var product_name = $('.jn-hero-container .jn-button').data('product-name'); 
561        var metaDesc =""; 
562        if (type == "consumer") {       
563          if(product_name == "consumer-platinum") { 
564                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
565              } else if(product_name == "real-rewards") { 
566                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
567              } else if(product_name == "secured") { 
568                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
569              } else if(product_name == "max-cash") { 
570                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn a $150 Bonus and 5% cash back on the two categories you select."; 
571
572 
573        } else if (type == "business") { 
574          if(product_name == "business-cashback") {        
575              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
576            } else if(product_name == "business-real-rewards") { 
577              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on."; 
578            } else if(product_name == "business-visa") { 
579              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Business Card. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 15 Billing Cycles"; 
580            } else if(product_name == "smart-business-rewards") { 
581              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business. Earn a $200 Bonus and 2x Rewards on your top 2 spend categories each month with the "+partnerName+" Credit Card."; 
582
583
584        var m = document.createElement('meta');  
585        m.name = 'description';  
586        m.content = metaDesc;  
587        document.head.appendChild(m); 
588
589       
590    </script>     
591    <script> 
592      $(document).ready(function() { 
593        console.log('inside ready'); 
594        var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
595        var hostName = location.hostname; 
596        var preparerType = 'customer'; 
597                   
598        function getDomainFromHostname(hostname) { 
599          var parts = hostname.split('.'); 
600          return parts.length === 3 ? parts[1] : parts[0]; 
601
602        var domain = getDomainFromHostname(hostName); 
603        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
604        document.title = partnerName + " Credit Card Index Page"; 
605        var utag_data = window.utag_data || {}; 
606        var lc = '${lc!0}'; 
607 
608        var regex = /\d+/g; 
609        var bdNumber = "${bPhone!''}"; 
610        var phoneNum = bdNumber.match(regex); 
611        var areaCode = ""; 
612        var exchangeCode = ""; 
613        var num = ""; 
614        if(phoneNum != null) { 
615          phoneNum = phoneNum.join(""); 
616          areaCode = phoneNum.substring(0,3); 
617          exchangeCode = phoneNum.substring(3,6); 
618          num = phoneNum.substring(6,10); 
619
620        /* update SiteCatalyst data object */ 
621        utag_data.current_page = "microsite:${partnerName}:" + domain + ':' + page.replace('-',' '); 
622        utag_data.page_type = 'product';  
623        utag_data.site_section = 'credit cards'; 
624        utag_data.platform = 'microsite'; 
625        utag_data.campaign_id = '${campaignId}'; 
626        utag_data.location_code = '${lc!0}'; 
627        utag_data.partner_name = "${partnerName}"; 
628        utag_data.product = 'All Cards'; 
629        utag_data.text_to_apply_source = '${text_to_apply_source}'; 
630        utag_data.visitor_type = 'prospect';     
631        utag_data.Banker_id = '${boeid}'; 
632        utag_data.Banker_code = '${bCode}';  
633 
634        /* SiteCatalyst pageView tracking */ 
635        if (window.publisherFW) { 
636          console.log("pageView"); 
637          window.publisherFW.publishEvent("pageView", utag_data); 
638        }          
639                     
640        $('.jn-button').removeAttr('disabled'); 
641        $('.jn-button').removeClass('jn-disabled'); 
642         
643        jQuery('.applyNowLink').on('click', function(e){ 
644          $(this).closest('.BAAForm').submit(); 
645          return false; 
646        });           
647                     
648        jQuery('.BAAForm').on('submit', function(e){ 
649          e.preventDefault(); 
650          console.log('in custom submit'); 
651          $(this).children('.appDataBAA').val('<?xml version="1.0"?>'+ 
652            '<prefillData>'+  
653            '<versionNumber>1.0</versionNumber>'+  
654            '<applicationData>'+  
655            '<bankerInformation>'+  
656            '<locationCode>${rLC!0}</locationCode>'+ 
657            '<originatingBranchNumber>'+'${bName!"0"}'+'</originatingBranchNumber>'+ 
658            '<employeeID>${boeid!0}</employeeID>'+ 
659            '<name>' + 
660            '<first>'+'${bFName!"0"}'+'</first>' + 
661            '<last>'+'${bLName!"0"}'+'</last>' + 
662            '</name>'+ 
663            '<phone>' + 
664            '<areaCode>'+areaCode+'</areaCode>'+  
665            '<exchange>'+exchangeCode+'</exchange>'+ 
666            '<number>'+num+'</number>'+  
667            '</phone>'+  
668            '</bankerInformation>'+  
669            '</applicationData>'+  
670            '</prefillData>' 
671          ); 
672          var buttonName = $(this).find('.apply-now-button').data('button-name'); 
673          var productName = $(this).find('.apply-now-button').data('product-name'); 
674          /* SiteCatalyst onClick tracking */ 
675          utag_data.applyButton = buttonName; 
676          utag_data.product = productName; 
677          if (window.publisherFW) { 
678            console.log('clicked'); 
679            window.publisherFW.publishEvent("onClick", utag_data); 
680
681 
682          /* GA onClick tracking 
683          ga("send", { 
684            hitType: "event", 
685            eventAction: jQuery('textarea').val(), 
686            eventCategory: "applyNow", 
687            eventLabel: "BAAApplyNow" 
688          });*/ 
689          this.submit(); 
690        }); 
691 
692         
693      }); 
694    </script>             
695  </#if>     
696</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411705.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if mappedLC?has_content> 
13  <#assign lc = mappedLC > 
14</#if> 
15<#assign prefix = "00000" > 
16<#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
17<#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
18<#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
19<#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
20<#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
21<#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
22 
23<#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
24<#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
25 
26 
27<div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
28  <div class="jn-disclaimer tier2-disclaimer-${class.getData()}"> 
29    ${content.getData()} 
30  </div> 
31</div> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411705.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if mappedLC?has_content> 
13  <#assign lc = mappedLC > 
14</#if> 
15<#assign prefix = "00000" > 
16<#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
17<#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
18<#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
19<#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
20<#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
21<#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
22 
23<#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
24<#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
25 
26 
27<div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
28  <div class="jn-disclaimer tier2-disclaimer-${class.getData()}"> 
29    ${content.getData()} 
30  </div> 
31</div> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153411717.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4<#assign url404 = '/error/404.html'> 
5 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>  
10 
11  <#assign lc = b.locationcode > 
12  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
13  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
14</#list>  
15<#if mappedLC?has_content> 
16  <#assign lc = mappedLC > 
17</#if> 
18 
19<#if lc?has_content> 
20  <#assign prefix = "00000" > 
21  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
22  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
23  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
24  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
25 
26  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
27  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
28  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
29  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
30  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
33  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
34  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
35  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
36    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
37  </#if> 
38  <footer class="footer bg-color-black text-color-white"> 
39    ${footerContent.getData()} 
40  </footer> 
41  <script>         
42      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
43      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML = "<p><a class='text-color-white' href='https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}' target='_blank'>Privacy and Security</a></p>"; 
44      var newNode = document.createElement("div");  
45      newNode.classList.add("member-agreement"); 
46      newNode.innerHTML='<p><a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a></p>'; 
47      var fdicNode = document.querySelector('.footer .fdic'); 
48      var parent = fdicNode.parentNode; 
49      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
50  </script> 
51  <#if partnerUrl?has_content> 
52    <script> 
53      document.querySelector('.copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
54    </script> 
55  </#if> 
56</#if>