Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 8, column 17 in 10154#10192#153411750.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6 
7 
8<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
9<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
10<#list bData as b>    
11  <#assign lc = b.locationcode > 
12  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
13  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
14</#list>  
15<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
16  <#assign ameriprise = true> 
17<#else> 
18  <#assign ameriprise = false> 
19</#if> 
20 
21<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
22  <#assign lc = mappedLC > 
23</#if> 
24 
25<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppSql','0&'+bCode)> 
26<#if fiData?first?has_content> 
27  <#assign fi = fiData?first> 
28  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
29    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
30  </#if> 
31</#if> 
32 
33 
34<#if lc?has_content> 
35  <#assign prefix = "00000" > 
36  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc> 
37  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
38  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
39  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>   
40  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
41  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
42 
43  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
44  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
45  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
46  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>   
47  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
48  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
49  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
50  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")>       
51    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
52  </#if> 
53 
54  <!-- <#assign clientdataList = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
55  <#if clientdataList?has_content > 
56  	<#assign clientdata = clientdataList?first > 
57		<#assign backgroundHexColor = clientdata["backgroundHexColor"] > 
58		<#assign backgroundImage = clientdata["backgroundImage"] > 
59		<#assign buttonHexColor = clientdata["buttonHexColor"] > 
60		<#assign AprMin = clientdata["AprMin"] > 
61		<#assign AprMax = clientdata["AprMax"] > 
62		<#assign cashAdvanceRate = clientdata["cashAdvanceRate"] > 
63		<#assign BillingCycles = clientdata["BillingCycles"] > 
64		<#assign textHexColor = clientdata["textHexColor"] > 
65		<#assign linkHexColor = clientdata["linkHexColor"] > 
66		<#assign hoverColor = clientdata["hoverColor"] > 
67		<#assign secondaryBackgroundImage = clientdata["secondaryBackgroundImage"] > 
68		<#assign transparency = clientdata["transparency"] > 
69		<#assign businessBackgroundImageLarge = clientdata["businessBackgroundImageLarge"] > 
70		<#assign businessBackgroundImageSmall = clientdata["businessBackgroundImageSmall"] > 
71		<#assign businessTransparency = clientdata["businessTransparency"] > 
72		<#assign dmaBackgroundImage = clientdata["dmaBackgroundImage"] > 
73		<#assign secondaryDmaBackgroundImage = clientdata["secondaryDmaBackgroundImage"] > 
74	</#if> --> 
75	 
76  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
77  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
78    <script> 
79    console.log('logo url', '${cdnLogoUrl}${logoFileName}'); 
80  </script> 
81  <#if pbu == "0864054"> 
82    <#assign override = "berkshire"> 
83  <#else> 
84    <#assign override = " "> 
85  </#if> 
86  <#-- this one should be delete for prod --> 
87         
88  <#-- <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
89  <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png">--> 
90 
91  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
92  <#if (subbu_special?has_content)> 
93    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
94    <script> 
95      console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
96    </script>  
97  <#else> 
98    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
99  </#if> 
100  <#assign temp = []> 
101  <#assign consumerCards = []> 
102  <#assign businessCards = []>  
103  <#assign offerTypeList = []>    
104  <#assign index = 0> 
105  <#assign ameriprise_cards= []> 
106  <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
107  <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']> 
108  <#list fiCardsData as fib> 
109    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
110      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
111      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>   
112      <#if ameriprise> 
113        <#if (fib.offerType == "101" || fib.offerType == "103")> 
114          <#assign ameriprise_cards= ameriprise_cards + fiCardsData[index..index]> 
115        </#if>            
116      <#else> 
117        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
118          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
119        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
120          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
121        </#if>       
122      </#if>         
123    </#if>  
124    <#assign index = index + 1>  
125           
126  </#list>     
127  <#assign fiCardsData = temp> 
128  <#if ameriprise> 
129    <#assign consumerCards = ameriprise_cards?sort_by("offerType")> 
130  </#if> 
131 
132  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
133    <#if (subbu_special?has_content)> 
134      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
135    <#else> 
136      <#if ameriprise> 
137        <#assign lc_used = mappedLC>  
138      <#else> 
139        <#assign lc_used = lc>  
140      </#if> 
141    </#if>        
142    <#assign offerId = ""> 
143    <#assign sourceCode = ""> 
144    <#assign cardArtImage = ""> 
145    <#assign productUrl = ""> 
146    <#assign product = ""> 
147    <#assign preparerType = "customer"> 
148    <#assign apr = ""> 
149    <#assign cardIndex = 0>  
150    <#if (class.getData() == "landing-consumer" && consumerCards?size > 0)> 
151      <#if (offerTypeList?seq_contains("108")) || (offerTypeList?seq_contains("109")) > 
152        <#list consumerCards as card> 
153          <#if (card.offerType=="101") > 
154            <#assign offerId = card.offerId> 
155            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
156            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
157            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
158 
159            <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
160            <#assign product="Everyday Rewards+"> 
161            <#assign cardIndex = 4> 
162 
163            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
164            <#if (scrapedData?size > 0)> 
165              <#list scrapedData as sItem> 
166                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
167                  <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
168                  <#break> 
169                </#if> 
170              </#list> 
171              <script> 
172                $(document).ready(function () { 
173                  var aprText = "${apr}"; 
174                  if (aprText) { 
175                    try { 
176                      var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
177                      var billing_cycle = matches[1]; 
178                      var apr_min = apr_min = matches[2]; 
179                      var apr_max = apr_max = matches[3]; 
180                      if (billing_cycle) { 
181                        $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
182
183                      if (apr_min) { 
184                        $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
185
186                      if (apr_max) { 
187                        $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
188
189 
190                    } catch (e) { 
191                      console.log(e); 
192
193
194                }); 
195              </script> 
196            </#if>  
197          </#if> 
198        </#list> 
199      <#else> 
200        <#assign displayedCard = consumerCards[0]> 
201        <script> 
202          console.log('dispalyed card:','${displayedCard.offerType}'); 
203        </script> 
204        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
205        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
206        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
207        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
208        <#if ameriprise> 
209          <#if (displayedCard.offerType == "101")> 
210            <#assign productUrl="ameriprise-premier-visa-signature"> 
211            <#assign product="Premier Visa Signature"> 
212            <#assign cardIndex = 0> 
213          <#elseif (displayedCard.offerType == "103")> 
214            <#assign productUrl = "ameriprise-visa-signature"> 
215            <#assign product="Visa Signature"> 
216            <#assign cardIndex = 1> 
217          </#if> 
218        <#else> 
219            <#if (displayedCard.offerType == "101" || displayedCard.offerType == "103")> 
220              <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
221              <#assign product="Everyday Rewards+"> 
222              <#assign cardIndex = 4>              
223            <#elseif (displayedCard.offerType == "108" || displayedCard.offerType == "109")> 
224              <#assign productUrl = "consumer-platinum2103"> 
225              <#assign product="Platinum">   
226              <#assign cardIndex = 1>   
227              <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
228              <#if (scrapedData?size > 0)> 
229                <#list scrapedData as sItem> 
230                  <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
231                    <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
232                    <#break> 
233                  </#if> 
234                </#list> 
235                <script> 
236                  $(document).ready(function () { 
237                    var aprText = "${apr}"; 
238                    if (aprText) { 
239                      try { 
240                        var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
241                        var billing_cycle = matches[1]; 
242                        var apr_min = apr_min = matches[2]; 
243                        var apr_max = apr_max = matches[3]; 
244                        if (billing_cycle) { 
245                          $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
246
247                        if (apr_min) { 
248                          $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
249
250                        if (apr_max) { 
251                          $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
252
253 
254                      } catch (e) { 
255                        console.log(e); 
256
257
258                  }); 
259                </script> 
260              </#if>                           
261            <#elseif (displayedCard.offerType == "115")> 
262              <#assign productUrl = "secured"> 
263              <#assign product="Secured"> 
264              <#assign cardIndex = 3> 
265            </#if> 
266        </#if> 
267      </#if> 
268    </#if> 
269    <#if (class.getData() == "landing-business" && businessCards?size > 0)> 
270      <#if (offerTypeList?seq_contains("128")) > 
271        <#list businessCards as card> 
272          <#if (card.offerType=="128")> 
273            <#assign offerId = card.offerId> 
274            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
275            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
276            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
277            <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
278            <#assign product="Business Cash Preferred">         
279            <#assign cardIndex = 0> 
280          </#if> 
281        </#list> 
282      <#else> 
283        <#assign displayedCard = businessCards[0]> 
284        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
285        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
286        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
287        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
288 
289        <#if (displayedCard.offerType=="143")> 
290          <#assign productUrl="business-real-rewards"> 
291          <#assign product="Business Real Rewards"> 
292          <#assign cardIndex = 0>   
293        <#elseif (displayedCard.offerType=="128")> 
294          <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
295          <#assign product="Business Cash Preferred"> 
296          <#assign cardIndex = 1>           
297        <#elseif (displayedCard.offerType=="121")> 
298          <#assign productUrl = "business-platinum2103"> 
299          <#assign product="Visa Business"> 
300          <#assign cardIndex = 3> 
301          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
302          <#if (scrapedData?size > 0)> 
303            <#list scrapedData as sItem> 
304              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
305                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
306                <#break> 
307              </#if> 
308            </#list> 
309            <script> 
310              $(document).ready(function () { 
311                var aprText = "${apr}"; 
312                if (aprText) { 
313                  try { 
314                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
315                    var billing_cycle = matches[1]; 
316                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
317                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
318                    if (billing_cycle) { 
319                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
320
321                    if (apr_min) { 
322                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
323
324                    if (apr_max) { 
325                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
326
327 
328                  } catch (e) { 
329                    console.log(e); 
330
331
332              }); 
333            </script> 
334          </#if>            
335        </#if> 
336      </#if> 
337    </#if>   
338    <#if product != ""> 
339      <#if ameriprise> 
340        <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
341        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
342      <#else> 
343        <#assign card_art_alt = partnerName> 
344        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
345        <#assign card_text = product + " Card"> 
346      </#if>  
347    </#if>  
348    <div class="jn-hero-container product-${productUrl} tier1-hero-${class.getData()}" title="${rollover_text!''}"> 
349      <div class="hero-main"> 
350        <div class="hero-main-logo"> 
351          <#if partnerUrl?has_content> 
352            <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
353          <#else> 
354            <a title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
355          </#if> 
356        </div> 
357        <div class="hero-main-container"> 
358          <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
359            <div class="offer-header"> 
360               <div class="offer-text-top"> 
361                <h3 class="offer-title">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineText.getData()}</h3> 
362                <h2 class="offer-subtitle">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeature.getData()}</h2> 
363              </div> 
364              <div class="offer-text-bottom hide-mobile"> 
365                <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
366                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
367                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
368                </div> 
369 
370                <#if ameriprise> 
371                  <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
372                <#else>  
373                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
374                    <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
375                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
376                    <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productUrl!''}" title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card" 
377                      class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}" disabled /> 
378                  </form> 
379                </#if> 
380              </div> 
381            </div> 
382 
383            <div class="offer-detail"> 
384 
385              <div class="offer-detail-cardArt cardArtImg">                          
386                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" srcset="" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
387                <p>${card_text!''}</p> 
388              </div> 
389              <div class="offer-detail-text text-color-default hide-desktop"> 
390                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
391                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
392              </div> 
393 
394              <#if ameriprise> 
395                <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white hide-desktop" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
396              <#else>  
397                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm hide-desktop"> 
398                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
399                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
400                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productUrl!''}" title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card" 
401                    class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}" disabled /> 
402                </form> 
403              </#if> 
404            </div> 
405          </div> 
406        </div> 
407      </div> 
408    </div>  
409 
410  </#if> 
411</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 8, column 17 in 10154#10192#153411750.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6 
7 
8<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
9<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
10<#list bData as b>    
11  <#assign lc = b.locationcode > 
12  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
13  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
14</#list>  
15<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
16  <#assign ameriprise = true> 
17<#else> 
18  <#assign ameriprise = false> 
19</#if> 
20 
21<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
22  <#assign lc = mappedLC > 
23</#if> 
24 
25<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppSql','0&'+bCode)> 
26<#if fiData?first?has_content> 
27  <#assign fi = fiData?first> 
28  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
29    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
30  </#if> 
31</#if> 
32 
33 
34<#if lc?has_content> 
35  <#assign prefix = "00000" > 
36  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc> 
37  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
38  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
39  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>   
40  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
41  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
42 
43  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
44  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
45  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
46  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>   
47  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
48  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
49  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
50  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")>       
51    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
52  </#if> 
53 
54  <!-- <#assign clientdataList = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
55  <#if clientdataList?has_content > 
56  	<#assign clientdata = clientdataList?first > 
57		<#assign backgroundHexColor = clientdata["backgroundHexColor"] > 
58		<#assign backgroundImage = clientdata["backgroundImage"] > 
59		<#assign buttonHexColor = clientdata["buttonHexColor"] > 
60		<#assign AprMin = clientdata["AprMin"] > 
61		<#assign AprMax = clientdata["AprMax"] > 
62		<#assign cashAdvanceRate = clientdata["cashAdvanceRate"] > 
63		<#assign BillingCycles = clientdata["BillingCycles"] > 
64		<#assign textHexColor = clientdata["textHexColor"] > 
65		<#assign linkHexColor = clientdata["linkHexColor"] > 
66		<#assign hoverColor = clientdata["hoverColor"] > 
67		<#assign secondaryBackgroundImage = clientdata["secondaryBackgroundImage"] > 
68		<#assign transparency = clientdata["transparency"] > 
69		<#assign businessBackgroundImageLarge = clientdata["businessBackgroundImageLarge"] > 
70		<#assign businessBackgroundImageSmall = clientdata["businessBackgroundImageSmall"] > 
71		<#assign businessTransparency = clientdata["businessTransparency"] > 
72		<#assign dmaBackgroundImage = clientdata["dmaBackgroundImage"] > 
73		<#assign secondaryDmaBackgroundImage = clientdata["secondaryDmaBackgroundImage"] > 
74	</#if> --> 
75	 
76  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
77  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
78    <script> 
79    console.log('logo url', '${cdnLogoUrl}${logoFileName}'); 
80  </script> 
81  <#if pbu == "0864054"> 
82    <#assign override = "berkshire"> 
83  <#else> 
84    <#assign override = " "> 
85  </#if> 
86  <#-- this one should be delete for prod --> 
87         
88  <#-- <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
89  <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png">--> 
90 
91  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
92  <#if (subbu_special?has_content)> 
93    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
94    <script> 
95      console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
96    </script>  
97  <#else> 
98    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
99  </#if> 
100  <#assign temp = []> 
101  <#assign consumerCards = []> 
102  <#assign businessCards = []>  
103  <#assign offerTypeList = []>    
104  <#assign index = 0> 
105  <#assign ameriprise_cards= []> 
106  <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
107  <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']> 
108  <#list fiCardsData as fib> 
109    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
110      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
111      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>   
112      <#if ameriprise> 
113        <#if (fib.offerType == "101" || fib.offerType == "103")> 
114          <#assign ameriprise_cards= ameriprise_cards + fiCardsData[index..index]> 
115        </#if>            
116      <#else> 
117        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
118          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
119        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
120          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
121        </#if>       
122      </#if>         
123    </#if>  
124    <#assign index = index + 1>  
125           
126  </#list>     
127  <#assign fiCardsData = temp> 
128  <#if ameriprise> 
129    <#assign consumerCards = ameriprise_cards?sort_by("offerType")> 
130  </#if> 
131 
132  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
133    <#if (subbu_special?has_content)> 
134      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
135    <#else> 
136      <#if ameriprise> 
137        <#assign lc_used = mappedLC>  
138      <#else> 
139        <#assign lc_used = lc>  
140      </#if> 
141    </#if>        
142    <#assign offerId = ""> 
143    <#assign sourceCode = ""> 
144    <#assign cardArtImage = ""> 
145    <#assign productUrl = ""> 
146    <#assign product = ""> 
147    <#assign preparerType = "customer"> 
148    <#assign apr = ""> 
149    <#assign cardIndex = 0>  
150    <#if (class.getData() == "landing-consumer" && consumerCards?size > 0)> 
151      <#if (offerTypeList?seq_contains("108")) || (offerTypeList?seq_contains("109")) > 
152        <#list consumerCards as card> 
153          <#if (card.offerType=="101") > 
154            <#assign offerId = card.offerId> 
155            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
156            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
157            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
158 
159            <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
160            <#assign product="Everyday Rewards+"> 
161            <#assign cardIndex = 4> 
162 
163            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
164            <#if (scrapedData?size > 0)> 
165              <#list scrapedData as sItem> 
166                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
167                  <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
168                  <#break> 
169                </#if> 
170              </#list> 
171              <script> 
172                $(document).ready(function () { 
173                  var aprText = "${apr}"; 
174                  if (aprText) { 
175                    try { 
176                      var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
177                      var billing_cycle = matches[1]; 
178                      var apr_min = apr_min = matches[2]; 
179                      var apr_max = apr_max = matches[3]; 
180                      if (billing_cycle) { 
181                        $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
182
183                      if (apr_min) { 
184                        $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
185
186                      if (apr_max) { 
187                        $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
188
189 
190                    } catch (e) { 
191                      console.log(e); 
192
193
194                }); 
195              </script> 
196            </#if>  
197          </#if> 
198        </#list> 
199      <#else> 
200        <#assign displayedCard = consumerCards[0]> 
201        <script> 
202          console.log('dispalyed card:','${displayedCard.offerType}'); 
203        </script> 
204        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
205        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
206        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
207        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
208        <#if ameriprise> 
209          <#if (displayedCard.offerType == "101")> 
210            <#assign productUrl="ameriprise-premier-visa-signature"> 
211            <#assign product="Premier Visa Signature"> 
212            <#assign cardIndex = 0> 
213          <#elseif (displayedCard.offerType == "103")> 
214            <#assign productUrl = "ameriprise-visa-signature"> 
215            <#assign product="Visa Signature"> 
216            <#assign cardIndex = 1> 
217          </#if> 
218        <#else> 
219            <#if (displayedCard.offerType == "101" || displayedCard.offerType == "103")> 
220              <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
221              <#assign product="Everyday Rewards+"> 
222              <#assign cardIndex = 4>              
223            <#elseif (displayedCard.offerType == "108" || displayedCard.offerType == "109")> 
224              <#assign productUrl = "consumer-platinum2103"> 
225              <#assign product="Platinum">   
226              <#assign cardIndex = 1>   
227              <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
228              <#if (scrapedData?size > 0)> 
229                <#list scrapedData as sItem> 
230                  <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
231                    <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
232                    <#break> 
233                  </#if> 
234                </#list> 
235                <script> 
236                  $(document).ready(function () { 
237                    var aprText = "${apr}"; 
238                    if (aprText) { 
239                      try { 
240                        var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
241                        var billing_cycle = matches[1]; 
242                        var apr_min = apr_min = matches[2]; 
243                        var apr_max = apr_max = matches[3]; 
244                        if (billing_cycle) { 
245                          $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
246
247                        if (apr_min) { 
248                          $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
249
250                        if (apr_max) { 
251                          $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
252
253 
254                      } catch (e) { 
255                        console.log(e); 
256
257
258                  }); 
259                </script> 
260              </#if>                           
261            <#elseif (displayedCard.offerType == "115")> 
262              <#assign productUrl = "secured"> 
263              <#assign product="Secured"> 
264              <#assign cardIndex = 3> 
265            </#if> 
266        </#if> 
267      </#if> 
268    </#if> 
269    <#if (class.getData() == "landing-business" && businessCards?size > 0)> 
270      <#if (offerTypeList?seq_contains("128")) > 
271        <#list businessCards as card> 
272          <#if (card.offerType=="128")> 
273            <#assign offerId = card.offerId> 
274            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
275            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
276            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
277            <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
278            <#assign product="Business Cash Preferred">         
279            <#assign cardIndex = 0> 
280          </#if> 
281        </#list> 
282      <#else> 
283        <#assign displayedCard = businessCards[0]> 
284        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
285        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
286        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
287        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
288 
289        <#if (displayedCard.offerType=="143")> 
290          <#assign productUrl="business-real-rewards"> 
291          <#assign product="Business Real Rewards"> 
292          <#assign cardIndex = 0>   
293        <#elseif (displayedCard.offerType=="128")> 
294          <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
295          <#assign product="Business Cash Preferred"> 
296          <#assign cardIndex = 1>           
297        <#elseif (displayedCard.offerType=="121")> 
298          <#assign productUrl = "business-platinum2103"> 
299          <#assign product="Visa Business"> 
300          <#assign cardIndex = 3> 
301          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
302          <#if (scrapedData?size > 0)> 
303            <#list scrapedData as sItem> 
304              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
305                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
306                <#break> 
307              </#if> 
308            </#list> 
309            <script> 
310              $(document).ready(function () { 
311                var aprText = "${apr}"; 
312                if (aprText) { 
313                  try { 
314                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
315                    var billing_cycle = matches[1]; 
316                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
317                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
318                    if (billing_cycle) { 
319                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
320
321                    if (apr_min) { 
322                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
323
324                    if (apr_max) { 
325                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
326
327 
328                  } catch (e) { 
329                    console.log(e); 
330
331
332              }); 
333            </script> 
334          </#if>            
335        </#if> 
336      </#if> 
337    </#if>   
338    <#if product != ""> 
339      <#if ameriprise> 
340        <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
341        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
342      <#else> 
343        <#assign card_art_alt = partnerName> 
344        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
345        <#assign card_text = product + " Card"> 
346      </#if>  
347    </#if>  
348    <div class="jn-hero-container product-${productUrl} tier1-hero-${class.getData()}" title="${rollover_text!''}"> 
349      <div class="hero-main"> 
350        <div class="hero-main-logo"> 
351          <#if partnerUrl?has_content> 
352            <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
353          <#else> 
354            <a title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
355          </#if> 
356        </div> 
357        <div class="hero-main-container"> 
358          <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
359            <div class="offer-header"> 
360               <div class="offer-text-top"> 
361                <h3 class="offer-title">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineText.getData()}</h3> 
362                <h2 class="offer-subtitle">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeature.getData()}</h2> 
363              </div> 
364              <div class="offer-text-bottom hide-mobile"> 
365                <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
366                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
367                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
368                </div> 
369 
370                <#if ameriprise> 
371                  <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
372                <#else>  
373                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
374                    <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
375                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
376                    <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productUrl!''}" title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card" 
377                      class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}" disabled /> 
378                  </form> 
379                </#if> 
380              </div> 
381            </div> 
382 
383            <div class="offer-detail"> 
384 
385              <div class="offer-detail-cardArt cardArtImg">                          
386                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" srcset="" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
387                <p>${card_text!''}</p> 
388              </div> 
389              <div class="offer-detail-text text-color-default hide-desktop"> 
390                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
391                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
392              </div> 
393 
394              <#if ameriprise> 
395                <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white hide-desktop" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
396              <#else>  
397                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm hide-desktop"> 
398                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
399                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
400                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productUrl!''}" title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card" 
401                    class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}" disabled /> 
402                </form> 
403              </#if> 
404            </div> 
405          </div> 
406        </div> 
407      </div> 
408    </div>  
409 
410  </#if> 
411</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 34, column 17 in 10154#10192#153411738.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#-- <#assign url404 = '/error/404.html'> --> 
6<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
7<#assign environment = url?replace('/index.*','','r')> 
8 
9 
10 
11<#assign text_to_apply_source = "vanity url" > 
12<#if qstringmap["sms"]?has_content> 
13  <#assign sms = 1 > 
14  <#assign text_to_apply_source = "sms" > 
15</#if> 
16<#if qstringmap["qrCode"]?has_content> 
17  <#assign text_to_apply_source = "qr code" > 
18</#if> 
19 
20<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
21  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
22  <#assign campaignId = qstringmap["ecid"]?first > 
23<#else> 
24  <#assign ecidExt=""> 
25  <#assign campaignId = "" > 
26</#if> 
27<#-- check bankercode validity --> 
28<#if oadURL?contains("uat-")> 
29  <#assign oadURL_TC = 'https://uat-online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
30<#else> 
31  <#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
32</#if> 
33<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
34 
35<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppSql','0&'+bCode)> 
36<#if fiData?first?has_content> 
37  <#assign fi = fiData?first> 
38  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
39    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
40  </#if> 
41</#if> 
42 
43<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
44<#list bData as b>    
45  <#assign lc = b.locationcode > 
46  <#assign bName = b.branch > 
47  <#assign bPhone = b.businessphone > 
48  <#assign boeid = b.oeid > 
49  <#assign fName = b.firstname?trim > 
50  <#assign lName = b.lastname?trim > 
51  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
52  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
53</#list>  
54 
55<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
56  <#assign ameriprise = true> 
57<#else> 
58  <#assign ameriprise = false> 
59</#if> 
60<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
61  <#assign lc = mappedLC > 
62</#if> 
63 
64      
65<#if lc?has_content> 
66  <#assign firstNameLength = fName?length > 
67  <#assign lastNameLength = lName?length > 
68  <#if firstNameLength + lastNameLength &gt; 19 > 
69    <#if lastNameLength &gt; 18 > 
70      <#assign bLName = lName?substring(0,18)> 
71    <#else> 
72      <#assign bLName = lName> 
73    </#if> 
74    <#assign maxFirstName = 19 - bLName?length > 
75    <#if firstNameLength &gt; maxFirstName > 
76      <#assign bFName = fName?substring(0,maxFirstName)> 
77    <#else> 
78      <#assign bFName = fName> 
79    </#if> 
80  <#else> 
81    <#assign bFName = fName> 
82    <#assign bLName = lName> 
83  </#if>  
84 
85  <#assign prefix = "00000" > 
86  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
87  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
88  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
89  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>  
90  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
91  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
92  <#if (clientProfileList?first?has_content)> 
93    <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
94    <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
95    <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
96    <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>      
97    <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')>  
98    <#if (subbu_special?has_content)> 
99    <script> 
100      console.log("special subbu:", '${subbu_special}'); 
101    </script> 
102      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
103    <#else> 
104      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
105          <script> 
106      console.log("subbu:", '${subbu}'); 
107    </script> 
108    </#if> 
109 
110    <#-- Begin: filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
111    <#assign temp = []> 
112    <#assign consumerCards = []> 
113    <#assign businessCards = []>  
114    <#assign offerTypeList = []>  
115    <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115', '141', '147']> 
116    <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']>   
117    <#assign index = 0> 
118    <#list fiCardsData as fib> 
119      <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
120        <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
121        <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
122        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
123          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
124        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
125          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
126        </#if>         
127      </#if>  
128      <#assign index = index + 1>         
129    </#list>  
130 
131 
132    <#assign fiCardsData = temp> 
133 
134    <#if (fiCardsData?size > 0)>  
135      <#if (subbu_special?has_content)> 
136        <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
137      <#else> 
138        <#if ameriprise> 
139          <#assign lc_used = mappedLC>  
140        <#else> 
141          <#assign lc_used = lc>  
142        </#if> 
143      </#if>  
144    </#if>  
145 
146    <#if (consumerCards?size > 0 || businessCards?size > 0)>  
147     
148      <div class="content-container content-container-main jn-consumer-content" id="product-display"> 
149        <#if ((consumerCards?size > 0) && (businessCards?size > 0))> 
150          <nav class="jn-primary-nav two-tabs"> 
151            <ul> 
152              <li title="${partnerName!''} - Personal products"> 
153                <a href="#" class="tab-nav active" id="consumerTab"><span>Personal</span></a> 
154              </li> 
155              <li title="${partnerName!''} - Business products"> 
156                <a href="#" class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></a> 
157              </li> 
158            </ul> 
159          </nav> 
160        <#else> 
161          <#if (consumerCards?size > 0)> 
162            <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
163              <ul> 
164                <li> 
165                  <p class="tab-nav" id="consumerTab"><span>Personal</span></p> 
166                </li> 
167              </ul> 
168            </nav> 
169          </#if> 
170          <#if (businessCards?size > 0)> 
171            <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Business products"> 
172              <ul> 
173                <li> 
174                  <p class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></p> 
175                </li> 
176              </ul> 
177            </nav> 
178          </#if> 
179        </#if> 
180        <#if (consumerCards?size > 0)> 
181        <div class="tab-more-wrapper"> 
182          <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content active transition-start" data-id="consumerTab" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
183            <#list consumerCards as fib> 
184              <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png" > 
185              <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg">             
186              <#if ameriprise>                 
187                <#if (fib.offerType == "101")> 
188                    <#assign productName = "premier-visa-signature"> 
189                    <#assign product="Premier Visa Signature"> 
190                    <#assign cardIndex = 0> 
191                <#elseif (fib.offerType == "103")> 
192                    <#assign productName = "visa-signature"> 
193                    <#assign product="Visa Signature"> 
194                    <#assign cardIndex = 1> 
195                </#if> 
196                <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
197                <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
198              <#else> 
199                <#switch fib.offerType> 
200                  <#case "101"> 
201                  <#assign productName = "consumer-edr2112"> 
202                  <#assign product="Everyday Rewards+"> 
203                  <#assign cardIndex = 0> 
204                  <#break> 
205                <#case "108"> 
206                  <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
207                  <#assign product="Platinum"> 
208                  <#assign cardIndex = 2> 
209                  <#break> 
210                <#case "109"> 
211                  <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
212                  <#assign product="Platinum"> 
213                  <#assign cardIndex = 2> 
214                  <#break>                       
215                <#case "115"> 
216                  <#assign productName = "secured"> 
217                  <#assign product="Secured"> 
218                  <#assign cardIndex = 5> 
219                  <#break> 
220                <#case "104"> 
221                  <#assign productName = "max-cash"> 
222                  <#assign product="Max Cash Preferred"> 
223                  <#assign cardIndex = 1> 
224                  <#break> 
225                 <#case "147"> 
226                  <#assign productName = "max-cash-secured"> 
227                  <#assign product="Max Cash Secured"> 
228                  <#assign cardIndex = 4> 
229                  <#break> 
230                <#case "141"> 
231                  <#assign productName = "college-real-rewards"> 
232                  <#assign product="College Real Rewards"> 
233                  <#assign cardIndex = 3> 
234                  <#break> 
235                <#default> 
236                </#switch> 
237                 
238                <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
239                <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
240                 
241 
242                <#assign APR=""> 
243                <#assign AMF=""> 
244                <#assign BAL=""> 
245                <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
246                <#if (scrapedData?size > 0)> 
247                  <#list scrapedData as sItem> 
248                    <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
249                      <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
250                    <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
251                      <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
252                    <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("APR for Balance Transfers")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
253                      <#assign BAL = sItem.scrapedValue> 
254                    </#if> 
255                    <#if (APR?has_content && AMF?has_content && BAL?has_content)> 
256                      <#break> 
257                    </#if> 
258                  </#list> 
259                </#if> 
260              </#if> 
261              <#if ameriprise> 
262                <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " " + " Card"> 
263              <#else> 
264                <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " " + " Credit Card"> 
265              </#if>               
266              <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${rollover_text!''}"> 
267                <div class="consumer-card-heading hide-desktop"> 
268                  <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
269                  ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
270                </div> 
271                <div class="jn-consumer-card-image"> 
272                  <img src="${cardArtImage!''}" alt="${rollover_text!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
273                  <#if (fib.offerType=="101" || fib.offerType=="104")> 
274                    <a class="reward-calculator-link" target="_blank" onclick='ga("send", "event", "click", "Rewards Calculator", "Outbound Link");' class="whiteLink" href="http://www.myaccountbenefits.com/rewards-calculator?ecdma-lc=${lc}">Calculate Rewards</a> 
275                  </#if> 
276                    
277                </div> 
278 
279                <div class="jn-consumer-card-info"> 
280                  <div class="consumer-card-heading hide-mobile"> 
281                    <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
282                    ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
283                  </div> 
284                  <div class="jn-additional"> 
285                    <ul class="${fib.offerType}"> 
286                      <#if !ameriprise>                       
287                        <#if (fib.offerType == "104")> 
288                          <li class="${fib.offerType}"> 
289                            <p> 
290                              <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases: </strong> 
291                              ${APR!''} 
292                            </p> 
293                             
294                          </li> 
295                          <li class="${fib.offerType}"> 
296                            <p> 
297                              <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Balance Transfers: </strong> 
298                              ${BAL!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
299                            </p> 
300                          </li> 
301                        <#elseif (fib.offerType== "115")> 
302                          <li class="${fib.offerType}"> 
303                            <p> 
304                              <strong>APR<sup tag="1">1</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
305                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
306                            </p> 
307                          </li> 
308                        <#elseif (fib.offerType== "101")> 
309                          <li class="${fib.offerType}"> 
310                            <p> 
311                                <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
312                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
313                            </p> 
314                          </li> 
315                        <#else> 
316                          <li class="${fib.offerType}"> 
317                            <p> 
318                                <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
319                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
320                            </p> 
321                          </li> 
322                        </#if> 
323                      </#if> 
324                      <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
325                        <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
326                          <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
327                        </#list> 
328                      </#if> 
329                      <#if !ameriprise> 
330                        <li> 
331                          <p>Annual Fee: ${AMF!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
332                        </li> 
333                      </#if> 
334                    </ul> 
335                  </div> 
336                  <ul class="actions"> 
337                    <li> 
338                      <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
339                        <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
340                        <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
341                        <a class="applyNowLink apply-now-button" href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
342                          data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName}" 
343                          title="Apply Now for ${rollover_text!''}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
344                      </form> 
345                    </li> 
346                    <li> 
347                    <#if ameriprise> 
348                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a> 
349                    <#else> 
350                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a> 
351                    </#if> 
352                    </li> 
353                  </ul> 
354                </div> 
355 
356 
357                 
358                 
359              </div> 
360            </#list> 
361          </div> 
362        </div> 
363         
364        </#if> 
365        <#if (businessCards?size > 0)>  
366          <div class="tab-more-wrapper">   
367            <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content transition-start" data-id="businessTab" title="${partnerName!''} - Business products"> 
368               
369              <#list businessCards as fib> 
370                  <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png"> 
371                  <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg"> 
372                  <#switch fib.offerType>                  
373                    <#case "144"> 
374                      <#assign productName = "smart-business-rewards"> 
375                      <#assign product="Smart Business Rewards"> 
376                      <#assign cardIndex = 8> 
377                      <#break> 
378                    <#case "128"> 
379                      <#assign productName = "business-cash-preferred"> 
380                      <#assign product="Business Cash Preferred"> 
381                      <#assign cardIndex = 6>  
382                      <#break> 
383                    <#case "143"> 
384                      <#assign productName = "business-real-rewards"> 
385                      <#assign product="Business Real Rewards"> 
386                      <#assign cardIndex = 9> 
387                      <#break> 
388                    <#case "121"> 
389                      <#assign productName = "business-platinum2103"> 
390                      <#assign product="Business Card"> 
391                      <#assign cardIndex = 7> 
392                      <#break> 
393                    <#default> 
394                  </#switch> 
395                  <#assign APR=""> 
396                  <#assign AMF=""> 
397                  <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
398                  <#if (scrapedData?size > 0)> 
399                    <#list scrapedData as sItem> 
400                      <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
401                        <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
402                      <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
403                        <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
404                      </#if> 
405                      <#if (APR?has_content && AMF?has_content)> 
406                        <#break> 
407                      </#if> 
408                    </#list> 
409                  </#if> 
410                   
411                <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${partnerName!''} ${product!''} Credit Card"> 
412                  <div class="consumer-card-heading hide-desktop"> 
413                    <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
414                    ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
415                  </div> 
416                  <div class="jn-consumer-card-image"> 
417                    <img src="${cardArtImage!''}" alt="${rollover_text!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
418                    <#if (fib.offerType=="144" || fib.offerType=="143")> 
419                     <a class="reward-calculator-link" target="_blank" onclick='ga("send", "event", "click", "Rewards Calculator", "Outbound Link");' class="whiteLink" href="http://www.myaccountbenefits.com/rewards-calculator?ecdma-lc=${lc}">Calculate Rewards</a> 
420                    </#if> 
421                  </div> 
422 
423                  <div class="jn-consumer-card-info"> 
424                    <div class="consumer-card-heading hide-mobile"> 
425                      <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
426                      ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
427                    </div> 
428                    <div class="jn-additional"> 
429                      <ul> 
430                        <#if (fib.offerType == "144")> 
431                          <li> 
432                            <p> 
433                              <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
434                              ${APR!''} 
435                              <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
436                            </p> 
437                          </li> 
438                        <#else> 
439                          <li> 
440                            <p> 
441                              <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
442                              ${APR!''} 
443                              <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
444                            </p> 
445                          </li> 
446                        </#if> 
447                        <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
448                          <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
449                            <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
450                          </#list> 
451                        </#if> 
452                        <li><p>Annual Fee: ${AMF!''} <a 
453                          href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
454                        </li> 
455                      </ul> 
456                    </div> 
457                    <ul class="actions">                   
458                      <li> 
459                        <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
460                          <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
461                          <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                     
462                          <a class="applyNowLink apply-now-button"  
463                          href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
464                          data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName}" 
465                          title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
466                        </form> 
467                      </li> 
468                      <li><a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a></li> 
469                    </ul> 
470                  </div> 
471                </div> 
472                 
473              </#list> 
474               
475            </div> 
476          </div> 
477        </#if>  
478      </div> 
479      <script> 
480        var consumerSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="consumerTab"]'; 
481        var businessSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="businessTab"]'; 
482         $(document).ready(function () { 
483          var banker_code = "${bCode!''}"; 
484          var tabs=$('.tab-nav'); 
485          var slideDiv = $('.jn-tab-content.active');           
486          var screenWidthMobile = 768; 
487          var screenWidth = window.innerWidth; 
488 
489          if (tabs.length == 1) { 
490            if ($(consumerSelector).length > 0) { 
491              if(banker_code && (banker_code.indexOf("amp") == 0) && (banker_code.length > 6)) { 
492                $("nav.jn-primary-nav").hide(); 
493                changeCardLayout(consumerSelector); 
494                createMetaTag("consumer"); 
495              } else { 
496                hideHeroAndDisclaimer('business'); 
497                showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
498                changeCardLayout(consumerSelector); 
499                renumberFootnote("consumer"); 
500                createMetaTag("consumer");  
501
502            }  
503            if ($(businessSelector).length > 0) { 
504              $(businessSelector).addClass('active'); 
505              hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
506              showHeroAndDisclaimer('business'); 
507              changeCardLayout(businessSelector); 
508              renumberFootnote("business"); 
509              createMetaTag("business");  
510
511
512          if (tabs.length == 2) { 
513            renumberFootnote("consumer"); 
514            renumberFootnote("business"); 
515            createMetaTag("consumer"); 
516            if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
517              changeCardLayout(consumerSelector); 
518
519            if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
520              changeCardLayout(businessSelector); 
521
522               
523            var tabsNav = document.querySelectorAll('.tab-nav'); 
524            togglePrimaryNav(tabsNav); 
525 
526            if(window.location.href.indexOf('#business') > -1 ) { 
527              $(consumerSelector).removeClass('active'); 
528              $(businessSelector).addClass('active'); 
529              $('#consumerTab').removeClass('active'); 
530              $('#businessTab').addClass('active'); 
531              hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
532              showHeroAndDisclaimer('business'); 
533              changeCardLayout(businessSelector); 
534              renumberFootnote("business"); 
535              createMetaTag("business"); 
536 
537              $(tabs).click(function(){ 
538                if ($(this).attr('id') === "consumerTab") { 
539                  var newUrl = window.location.toString(); 
540                  window.location = newUrl.replace(/#business/, '#consumer'); 
541
542                if ($(this).attr('id') === "businessTab") { 
543                  var url = window.location.toString(); 
544                  window.location = url.replace(/#consumer/, '#business'); 
545
546              }); 
547
548
549           
550        }); 
551        // Primary Nav function 
552         
553        function togglePrimaryNav(elem) { 
554          for (var i = 0; i < elem.length; i++) { 
555            elem[i].addEventListener("click", function(e) { 
556 
557              var current = this, 
558                allSections = document.querySelectorAll('[data-id]'), 
559                section = document.querySelector("[data-id='"+ current.id +"']"); 
560 
561              for (var a = 0; a < allSections.length; a++) { 
562                allSections[a].classList.remove('active'); 
563
564              for (var c = 0; c < elem.length; c++) { 
565                if (current != elem[c]) { 
566                  elem[c].classList.remove('active'); 
567                } else { 
568                  current.classList.add('active'); 
569                  section.classList.add('active'); 
570                  hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
571                  hideHeroAndDisclaimer('business'); 
572                  if(current.getAttribute('id') === "consumerTab"){ 
573                    showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
574                  } else if(current.getAttribute('id') === "businessTab"){ 
575                    showHeroAndDisclaimer('business'); 
576
577
578
579              e.preventDefault(); 
580            }); 
581
582
583 
584        function renumberFootnote(type) { 
585          var discriptionSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content' + '[data-id="' + type + 'Tab"]'; 
586          var disclaimerSelector = '.tier1-disclaimer-landing-' + type; 
587          var heroSelector = '.tier1-hero-landing-' + type; 
588          var numOfFootnote = $(disclaimerSelector + ' sup').length; 
589          var showList = []; 
590          var hideList=[]; 
591          for (var i = 1; i <= numOfFootnote; i++) { 
592          var cssClass="tag-" + i; 
593          if ($(discriptionSelector + ' sup').hasClass(cssClass) || $(heroSelector + ' sup').hasClass(cssClass)) { 
594            showList.push(i);    
595          } else { 
596            hideList.push(i); 
597
598          }  
599          /* 
600          for (var i = 1; i < showList.length + 1; i++) { 
601            if(showList[i-1] != i) { 
602              var className="tag-" + showList[i-1]; 
603              $(heroSelector).find("." + className).html(i); 
604              // $(discriptionSelector).find("." + className).html(i); 
605              $(disclaimerSelector).find("." + className).html(i); 
606
607
608          */ 
609          for (var i = 0; i <hideList.length; i++) { 
610            var cname="tag-" + hideList[i]; 
611            $(disclaimerSelector).find("." + cname).parent().hide(); 
612          }   
613
614 
615        function changeCardLayout(cssSelector) { 
616          var numOfCards = $(cssSelector + ' .jn-consumer-item').length; 
617          if(numOfCards == 1) { 
618            $(cssSelector).addClass('one-card'); 
619          } else if (numOfCards == 2) { 
620            $(cssSelector).addClass('two-card'); 
621          }  
622
623        function hideHeroAndDisclaimer(type) { 
624          try { 
625            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
626            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('hide'); 
627          } catch (e) { 
628            console.log(e); 
629
630 
631          try { 
632            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
633            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('hide');  
634          } catch (e) { 
635            console.log(e); 
636
637 
638
639        function showHeroAndDisclaimer(type) { 
640          try { 
641            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('show'); 
642            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('hide'); 
643          } catch (e) { 
644            console.log(e); 
645
646           
647          try { 
648            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('show'); 
649            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('hide');  
650          } catch (e) { 
651            console.log(e); 
652
653 
654
655        function createMetaTag(type) { 
656          var partnerName = "${partnerName!0}"; 
657          var product_name = $('.jn-hero-container .jn-button').data('product-name'); 
658          var metaDesc = ""; 
659          if (type == "consumer") {   
660            if(location.pathname.indexOf("11t1m") != -1) { 
661              metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $375 cash value when deposited into an eligible account after spending $3,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening." 
662            } else {                   
663              if(product_name == "consumer-platinum2103") { 
664                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
665              } else if(product_name == "real-rewards") { 
666                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
667              } else if(product_name == "secured") { 
668                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
669              } else if(product_name == "max-cash") { 
670                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn a $150 Bonus and 5% cash back on the two categories you select."; 
671
672
673 
674          } else if (type == "business") { 
675            if(product_name == "business-cashback") {        
676              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
677            } else if(product_name == "business-real-rewards") { 
678              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on."; 
679            } else if(product_name == "business-visa") { 
680              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Business Card. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 15 Billing Cycles"; 
681            } else if(product_name == "smart-business-rewards") { 
682              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business. Earn a $200 Bonus and 2x Rewards on your top 2 spend categories each month with the "+partnerName+" Credit Card."; 
683
684
685          var m = document.createElement('meta');  
686          m.name = 'description';  
687          m.content = metaDesc;  
688          document.head.appendChild(m); 
689
690        function goToByScroll(id) { 
691          var element = document.getElementById(id); 
692          element.scrollIntoView(true); 
693
694         
695      </script> 
696      <script> 
697          var reportingData = window.reportingData || {}; 
698        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { 
699          console.log('inside ready'); 
700          var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
701          var hostName = location.hostname;                   
702          function getDomainFromHostname(hostname) { 
703            var parts = hostname.split('.'); 
704            return parts.length === 3 ? parts[1] : parts[0]; 
705
706          var domain = getDomainFromHostname(hostName); 
707          var partnerName = "${partnerName!0}"; 
708          var ameriprise = '${ameriprise?string("yes", "no")}'; 
709          var locationCode = "${rLC!lc}"; 
710          var eidAmp = ""; 
711          var heroCardImgs = document.querySelectorAll('.jn-consumer-card-image img, .cardArtImg img'); 
712          for (var index = 0; index < heroCardImgs.length; index++) { 
713            var heroCardImg = heroCardImgs[index]; 
714            var heroCardSrc = heroCardImg.getAttribute("src"); 
715            if(heroCardSrc != "") { 
716              resizeImg(heroCardImg); 
717
718
719          if (ameriprise == "yes") { 
720            var bankercode_amp = '${bCode}'; 
721            eidAmp = bankercode_amp.substring(3); 
722            locationCode =""; 
723            document.title = "Ameriprise Financial Credit Card Overview Page"; 
724          } else { 
725            document.title = partnerName + " Credit Card Index Page"; 
726
727           
728          var lc = '${lc!0}'; 
729 
730          var regex = /\d+/g; 
731          var bdNumber = "${bPhone!''}"; 
732          var phoneNum = bdNumber.match(regex); 
733          var areaCode = ""; 
734          var exchangeCode = ""; 
735          var num = ""; 
736          if(phoneNum != null) { 
737            phoneNum = phoneNum.join(""); 
738            areaCode = phoneNum.substring(0,3); 
739            exchangeCode = phoneNum.substring(3,6); 
740            num = phoneNum.substring(6,10); 
741
742 
743            /* update SiteCatalyst data object */ 
744          reportingData.current_page = "microsite:${partnerName}:" + domain + ':' + page.replace('-',' '); 
745          reportingData.page_type = 'product';  
746          reportingData.site_section = 'credit cards'; 
747          reportingData.platform = 'microsite'; 
748          reportingData.campaign_id = '${campaignId}'; 
749          reportingData.location_code = '${rLC!0}'; 
750          reportingData.partner_name = "${partnerName}"; 
751          reportingData.product = 'All Cards'; 
752          reportingData.text_to_apply_source = '${text_to_apply_source}'; 
753          reportingData.visitor_type = 'prospect';     
754          reportingData.Banker_id = '${boeid}'; 
755          reportingData.Banker_code = '${bCode}'; 
756 
757                           
758          /* SiteCatalyst pageView tracking */ 
759          AUI().ready(function() { 
760            if (window.publisherFW) { 
761              //console.log('reportingData', reportingData); 
762              window.publisherFW.publishEvent("pageView", reportingData); 
763
764          });  
765 
766                   
767          $('.jn-button').removeAttr('disabled'); 
768          $('.jn-button').removeClass('jn-disabled'); 
769 
770          jQuery('.applyNowLink').on('click', function(e){ 
771            $(this).closest('.BAAForm').submit(); 
772            ga("send", { 
773              hitType: "event", 
774              eventAction: "ApplyNow", 
775              eventCategory: "click", 
776              eventLabel: "BottomButton" 
777            }); 
778            return false; 
779          }); 
780          jQuery(".BAAForm").on("submit", function(e){ 
781            e.preventDefault(); 
782            console.log("in custom submit"); 
783            var xmlData; 
784            if(ameriprise == "yes") { 
785              xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
786                "<prefillData>"+  
787                "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
788                "<applicationData>"+  
789                "<referral>" +  
790                "<employeeId>" + eidAmp + "</employeeId>" + 
791                "<storeNumber>"+"${bName!'0'}"+"</storeNumber>"+ 
792                "<divisionNumber></divisionNumber>"+ 
793                "</referral>" +  
794                "<bankerInformation>"+  
795                "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
796                "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
797                "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
798                "<name>" + 
799                "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
800                "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
801                "</name>"+ 
802                "<phone>"+ 
803                "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
804                "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
805                "<number>"+num+"</number>"+  
806                "</phone>"+  
807                "</bankerInformation>"+  
808                "</applicationData>"+  
809                "</prefillData>" 
810            } else { 
811              xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
812                "<prefillData>"+  
813                "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
814                "<applicationData>"+  
815                "<bankerInformation>"+  
816                "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
817                "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
818                "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
819                "<name>" + 
820                "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
821                "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
822                "</name>"+ 
823                "<phone>"+ 
824                "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
825                "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
826                "<number>"+num+"</number>"+  
827                "</phone>"+  
828                "</bankerInformation>"+  
829                "</applicationData>"+  
830                "</prefillData>" 
831
832            $(this).children(".appDataBAA").val(xmlData); 
833            var buttonName = $(this).find(".apply-now-button").data("button-name"); 
834            var productName = $(this).find(".apply-now-button").data("product-name"); 
835            /* SiteCatalyst onClick tracking */ 
836            reportingData.apply_button = buttonName; 
837            reportingData.product = productName; 
838 
839            if (window.publisherFW) { 
840              console.log('clicked', reportingData); 
841              window.publisherFW.publishEvent("onClick", reportingData); 
842
843 
844            this.submit(); 
845          });                                 
846           
847 
848        }); 
849        function resizeImg(img) { 
850          img.addEventListener("load", function() { 
851            var cardImgWidth = img.width; 
852            var cardImgHeight = img.height; 
853            console.log('width', cardImgWidth); 
854            console.log('height', cardImgHeight); 
855            if(cardImgWidth > cardImgHeight) { 
856              img.style.width = "285px"; 
857            } else { 
858              img.style.width = "150px"; 
859
860          }); 
861
862      </script>           
863         
864    </#if>  
865  </#if> 
866</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411744.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
28  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
29 
30  <#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32 
33 
34  <div class="jn-disclaimer tier1-disclaimer-${class.getData()}" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
35    <div class="disclaimer" > 
36      ${content.getData()} 
37    </div> 
38  </div> 
39</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411744.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
28  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
29 
30  <#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32 
33 
34  <div class="jn-disclaimer tier1-disclaimer-${class.getData()}" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
35    <div class="disclaimer" > 
36      ${content.getData()} 
37    </div> 
38  </div> 
39</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 6, column 17 in 10154#10192#155404885.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4<#assign url404 = '/error/404.html'> 
5 
6<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
7<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
8<#list bData as b>    
9  <#assign lc = b.locationcode > 
10  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
11  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
12</#list>  
13 
14<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
15  <#assign ameriprise = true> 
16<#else> 
17  <#assign ameriprise = false> 
18</#if> 
19<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
20  <#assign lc = mappedLC > 
21</#if> 
22 
23<#if lc?has_content> 
24 
25  <#assign prefix = "00000" > 
26  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
27  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
28  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
29  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
30  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
31  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
32 
33  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
34  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
35  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>  
36  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
37  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
38  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
39  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
40  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
41    <#-- add protocal if missing --> 
42    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
43  </#if> 
44  <footer class="footer bg-color-black text-color-white"> 
45    ${footerContent.getData()} 
46  </footer> 
47  <#if url?contains("11t1m")> 
48    <script>         
49      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
50      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://login.elancreditcard.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=18598" target="_blank">Privacy and Security</a>'; 
51    </script> 
52  <#else> 
53    <script>         
54      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
55      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}" target="_blank">Privacy and Security</a>'; 
56      var newNode = document.createElement("div");  
57       newNode.classList.add("member-agreement"); 
58      newNode.innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a>'; 
59      var fdicNode = document.querySelector('.footer .fdic'); 
60      var parent = fdicNode.parentNode; 
61      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
62    </script> 
63  </#if> 
64 
65  <#if partnerUrl?has_content> 
66    <script> 
67      document.querySelector('.copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
68    </script> 
69  </#if> 
70</#if>