Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 8, column 17 in 10154#10192#154098156.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6 
7 
8<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
9<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
10<#list bData as b>    
11  <#assign lc = b.locationcode > 
12  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
13  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
14</#list>  
15<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
16  <#assign ameriprise = true> 
17<#else> 
18  <#assign ameriprise = false> 
19</#if> 
20 
21<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
22  <#assign lc = mappedLC > 
23</#if> 
24 
25<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bCode)> 
26<#if fiData?first?has_content> 
27  <#assign fi = fiData?first> 
28  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
29    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
30  </#if> 
31</#if> 
32 
33 
34<#if lc?has_content> 
35  <#assign prefix = "00000" > 
36  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc> 
37  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
38  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
39  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>   
40  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
41  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
42 
43  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
44  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
45  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
46  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>   
47  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
48  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
49  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
50  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")>       
51    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
52  </#if> 
53 
54  <#assign clientdata = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
55  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
56  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
57    <script> 
58    console.log('logo url', '${cdnLogoUrl}${logoFileName}'); 
59  </script> 
60  <#if pbu == "0864054"> 
61    <#assign override = "berkshire"> 
62  <#else> 
63    <#assign override = " "> 
64  </#if> 
65  <#-- this one should be delete for prod --> 
66         
67  <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
68  <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png"> 
69 
70  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
71  <#if (subbu_special?has_content)> 
72    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
73    <script> 
74      console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
75    </script>  
76  <#else> 
77    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
78  </#if> 
79  <#assign temp = []> 
80  <#assign consumerCards = []> 
81  <#assign businessCards = []>  
82  <#assign offerTypeList = []>    
83  <#assign index = 0> 
84  <#assign ameriprise_cards= []> 
85  <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
86  <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']> 
87  <#list fiCardsData as fib> 
88    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
89      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
90      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>   
91      <#if ameriprise> 
92        <#if (fib.offerType == "101" || fib.offerType == "103")> 
93          <#assign ameriprise_cards= ameriprise_cards + fiCardsData[index..index]> 
94        </#if>            
95      <#else> 
96        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
97          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
98        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
99          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
100        </#if>       
101      </#if>         
102    </#if>  
103    <#assign index = index + 1>  
104           
105  </#list>     
106  <#assign fiCardsData = temp> 
107  <#if ameriprise> 
108    <#assign consumerCards = ameriprise_cards?sort_by("offerType")> 
109  </#if> 
110 
111  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
112    <#if (subbu_special?has_content)> 
113      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
114    <#else> 
115      <#if ameriprise> 
116        <#assign lc_used = mappedLC>  
117      <#else> 
118        <#assign lc_used = lc>  
119      </#if> 
120    </#if>        
121    <#assign offerId = ""> 
122    <#assign sourceCode = ""> 
123    <#assign cardArtImage = ""> 
124    <#assign productUrl = ""> 
125    <#assign product = ""> 
126    <#assign preparerType = "customer"> 
127    <#assign apr = ""> 
128    <#assign cardIndex = 0>  
129    <#if (class.getData() == "landing-consumer" && consumerCards?size > 0)> 
130      <#if (offerTypeList?seq_contains("108")) || (offerTypeList?seq_contains("109")) > 
131        <#list consumerCards as card> 
132          <#if (card.offerType=="108") || (card.offerType=="109") > 
133            <#assign offerId = card.offerId> 
134            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
135            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
136            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
137            <#assign productUrl="consumer-platinum"> 
138            <#assign product="Platinum"> 
139            <#assign cardIndex = 2> 
140            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
141            <#if (scrapedData?size > 0)> 
142              <#list scrapedData as sItem> 
143                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
144                  <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
145                  <#break> 
146                </#if> 
147              </#list> 
148              <script> 
149                $(document).ready(function () { 
150                  var aprText = "${apr}"; 
151                  if (aprText) { 
152                    try { 
153                      var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
154                      var billing_cycle = matches[1]; 
155                      var apr_min = apr_min = matches[2]; 
156                      var apr_max = apr_max = matches[3]; 
157                      if (billing_cycle) { 
158                        $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
159
160                      if (apr_min) { 
161                        $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
162
163                      if (apr_max) { 
164                        $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
165
166 
167                    } catch (e) { 
168                      console.log(e); 
169
170
171                }); 
172              </script> 
173            </#if>  
174          </#if> 
175        </#list> 
176      <#else> 
177        <#assign displayedCard = consumerCards[0]> 
178        <script> 
179          console.log('dispalyed card:','${displayedCard.offerType}'); 
180        </script> 
181        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
182        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
183        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
184        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
185        <#if ameriprise> 
186          <#if (displayedCard.offerType == "101")> 
187            <#assign productUrl="ameriprise-premier-visa-signature"> 
188            <#assign product="Premier Visa Signature"> 
189            <#assign cardIndex = 0> 
190          <#elseif (displayedCard.offerType == "103")> 
191            <#assign productUrl = "ameriprise-visa-signature"> 
192            <#assign product="Visa Signature"> 
193            <#assign cardIndex = 1> 
194          </#if> 
195        <#else> 
196            <#if (displayedCard.offerType == "101" || displayedCard.offerType == "103")> 
197              <#assign productUrl="real-rewards"> 
198              <#assign product="Real Rewards"> 
199              <#assign cardIndex = 1>              
200            <#elseif (displayedCard.offerType == "108" || displayedCard.offerType == "109")> 
201              <#assign productUrl = "consumer-platinum2103"> 
202              <#assign product="Platinum">   
203              <#assign cardIndex = 2>   
204              <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
205              <#if (scrapedData?size > 0)> 
206                <#list scrapedData as sItem> 
207                  <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
208                    <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
209                    <#break> 
210                  </#if> 
211                </#list> 
212                <script> 
213                  $(document).ready(function () { 
214                    var aprText = "${apr}"; 
215                    if (aprText) { 
216                      try { 
217                        var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
218                        var billing_cycle = matches[1]; 
219                        var apr_min = apr_min = matches[2]; 
220                        var apr_max = apr_max = matches[3]; 
221                        if (billing_cycle) { 
222                          $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
223
224                        if (apr_min) { 
225                          $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
226
227                        if (apr_max) { 
228                          $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
229
230 
231                      } catch (e) { 
232                        console.log(e); 
233
234
235                  }); 
236                </script> 
237              </#if>                           
238            <#elseif (displayedCard.offerType == "115")> 
239              <#assign productUrl = "secured"> 
240              <#assign product="Secured"> 
241              <#assign cardIndex = 3> 
242            </#if> 
243        </#if> 
244      </#if> 
245    </#if> 
246    <#if (class.getData() == "landing-business" && businessCards?size > 0)> 
247      <#if (offerTypeList?seq_contains("144")) > 
248        <#list businessCards as card> 
249          <#if (card.offerType=="144")> 
250            <#assign offerId = card.offerId> 
251            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
252            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
253            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
254            <#assign productUrl="smart-business-rewards"> 
255            <#assign product="Smart Business Rewards"> 
256            <#assign cardIndex = 0> 
257          </#if> 
258        </#list> 
259      <#else> 
260        <#assign displayedCard = businessCards[0]> 
261        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
262        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
263        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
264        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
265 
266        <#if (displayedCard.offerType=="143")> 
267          <#assign productUrl="business-real-rewards"> 
268          <#assign product="Business Real Rewards"> 
269          <#assign cardIndex = 0>   
270        <#elseif (displayedCard.offerType=="128")> 
271          <#assign productUrl = "business-cashback"> 
272          <#assign product="Business Cash"> 
273          <#assign cardIndex = 1>           
274        <#elseif (displayedCard.offerType=="121")> 
275          <#assign productUrl = "visa-business"> 
276          <#assign product="Visa Business"> 
277          <#assign cardIndex = 3> 
278          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
279          <#if (scrapedData?size > 0)> 
280            <#list scrapedData as sItem> 
281              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
282                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
283                <#break> 
284              </#if> 
285            </#list> 
286            <script> 
287              $(document).ready(function () { 
288                var aprText = "${apr}"; 
289                if (aprText) { 
290                  try { 
291                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
292                    var billing_cycle = matches[1]; 
293                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
294                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
295                    if (billing_cycle) { 
296                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
297
298                    if (apr_min) { 
299                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
300
301                    if (apr_max) { 
302                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
303
304 
305                  } catch (e) { 
306                    console.log(e); 
307
308
309              }); 
310            </script> 
311          </#if>            
312        </#if> 
313      </#if> 
314    </#if>   
315    <#if product != ""> 
316      <#if ameriprise> 
317        <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
318        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
319      <#else> 
320        <#assign card_art_alt = partnerName> 
321        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
322        <#assign card_text = product + " Card"> 
323      </#if>  
324    </#if>  
325    <div class="jn-hero-container product-${productUrl} tier1-hero-${class.getData()}" title="${rollover_text!''}"> 
326      <div class="hero-main"> 
327        <div class="hero-main-logo"> 
328          <#if partnerUrl?has_content> 
329            <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
330          <#else> 
331            <a title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
332          </#if> 
333        </div> 
334        <div class="hero-main-container"> 
335          <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
336            <div class="offer-header bg-color-black text-color-white text-bold">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineText.getData()}</div> 
337            <div class="offer-detail"> 
338              <div class="offer-detail-head">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeature.getData()}</div> 
339              <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
340                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
341                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
342              </div> 
343              <div class="offer-detail-cardArt">                          
344                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" srcset="" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
345                <p>${card_text!''}</p> 
346              </div> 
347              <#if ameriprise> 
348                <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
349              <#else>  
350                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
351                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
352                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
353                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productUrl!''}" title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card" 
354                    class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}" disabled /> 
355                </form> 
356              </#if> 
357            </div> 
358          </div> 
359        </div> 
360      </div> 
361    </div>  
362 
363  </#if> 
364</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 29, column 17 in 10154#10192#154098159.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
7<#assign environment = url?replace('/index.*','','r')> 
8 
9 
10 
11<#assign text_to_apply_source = "vanity url" > 
12<#if qstringmap["sms"]?has_content> 
13  <#assign sms = 1 > 
14  <#assign text_to_apply_source = "sms" > 
15</#if> 
16<#if qstringmap["qrCode"]?has_content> 
17  <#assign text_to_apply_source = "qr code" > 
18</#if> 
19 
20<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
21  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
22  <#assign campaignId = qstringmap["ecid"]?first > 
23<#else> 
24  <#assign ecidExt=""> 
25  <#assign campaignId = "" > 
26</#if> 
27<#-- check bankercode validity --> 
28 
29<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
30 
31<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bCode)> 
32<#if fiData?first?has_content> 
33  <#assign fi = fiData?first> 
34  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
35    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
36  </#if> 
37</#if> 
38 
39<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
40<#list bData as b>    
41  <#assign lc = b.locationcode > 
42  <#assign bName = b.branch > 
43  <#assign bPhone = b.businessphone > 
44  <#assign boeid = b.oeid > 
45  <#assign fName = b.firstname?trim > 
46  <#assign lName = b.lastname?trim > 
47  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
48  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
49</#list>  
50 
51<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
52  <#assign ameriprise = true> 
53<#else> 
54  <#assign ameriprise = false> 
55</#if> 
56<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
57  <#assign lc = mappedLC > 
58</#if> 
59 
60      
61<#if lc?has_content> 
62  <#assign firstNameLength = fName?length > 
63  <#assign lastNameLength = lName?length > 
64  <#if firstNameLength + lastNameLength &gt; 19 > 
65    <#if lastNameLength &gt; 18 > 
66      <#assign bLName = lName?substring(0,18)> 
67    <#else> 
68      <#assign bLName = lName> 
69    </#if> 
70    <#assign maxFirstName = 19 - bLName?length > 
71    <#if firstNameLength &gt; maxFirstName > 
72      <#assign bFName = fName?substring(0,maxFirstName)> 
73    <#else> 
74      <#assign bFName = fName> 
75    </#if> 
76  <#else> 
77    <#assign bFName = fName> 
78    <#assign bLName = lName> 
79  </#if>  
80 
81  <#assign prefix = "00000" > 
82  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
83  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
84  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
85  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>  
86  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
87  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
88  <#if (clientProfileList?first?has_content)> 
89    <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
90    <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
91    <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
92    <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>      
93    <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')>  
94    <#if (subbu_special?has_content)> 
95    <script> 
96      console.log("special subbu:", '${subbu_special}'); 
97    </script> 
98      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
99    <#else> 
100      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
101          <script> 
102      console.log("subbu:", '${subbu}'); 
103    </script> 
104    </#if> 
105 
106    <#-- Begin: filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
107    <#assign temp = []> 
108    <#assign consumerCards = []> 
109    <#assign businessCards = []>  
110    <#assign offerTypeList = []>  
111    <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
112    <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']>   
113    <#assign index = 0> 
114    <#list fiCardsData as fib> 
115      <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
116        <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
117        <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
118        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
119          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
120        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
121          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
122        </#if>         
123      </#if>  
124      <#assign index = index + 1>         
125    </#list>  
126 
127 
128    <#assign fiCardsData = temp> 
129 
130    <#if (fiCardsData?size > 0)>  
131      <#if (subbu_special?has_content)> 
132        <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
133      <#else> 
134        <#if ameriprise> 
135          <#assign lc_used = mappedLC>  
136        <#else> 
137          <#assign lc_used = lc>  
138        </#if> 
139      </#if>  
140    </#if>  
141 
142    <#if (consumerCards?size > 0 || businessCards?size > 0)>  
143     
144      <div class="content-container content-container-main jn-consumer-content" id="product-display"> 
145        <#if ((consumerCards?size > 0) && (businessCards?size > 0))> 
146          <nav class="jn-primary-nav two-tabs"> 
147            <ul> 
148              <li title="${partnerName!''} - Personal products"> 
149                <a href="#" class="tab-nav active" id="consumerTab"><span>Personal</span></a> 
150              </li> 
151              <li title="${partnerName!''} - Business products"> 
152                <a href="#" class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></a> 
153              </li> 
154            </ul> 
155          </nav> 
156        <#else> 
157          <#if (consumerCards?size > 0)> 
158            <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
159              <ul> 
160                <li> 
161                  <p class="tab-nav" id="consumerTab"><span>Personal</span></p> 
162                </li> 
163              </ul> 
164            </nav> 
165          </#if> 
166          <#if (businessCards?size > 0)> 
167            <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Business products"> 
168              <ul> 
169                <li> 
170                  <p class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></p> 
171                </li> 
172              </ul> 
173            </nav> 
174          </#if> 
175        </#if> 
176        <#if (consumerCards?size > 0)> 
177        <div class="tab-more-wrapper"> 
178          <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content active transition-start" data-id="consumerTab" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
179            <#list consumerCards as fib> 
180              <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png" > 
181              <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg">             
182              <#if ameriprise>                 
183                <#if (fib.offerType == "101")> 
184                    <#assign productName = "premier-visa-signature"> 
185                    <#assign product="Premier Visa Signature"> 
186                    <#assign cardIndex = 0> 
187                <#elseif (fib.offerType == "103")> 
188                    <#assign productName = "visa-signature"> 
189                    <#assign product="Visa Signature"> 
190                    <#assign cardIndex = 1> 
191                </#if> 
192                <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
193                <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
194              <#else> 
195                <#switch fib.offerType> 
196                  <#case "101"> 
197                    <#assign productName = "real-rewards"> 
198                    <#assign product="Real Rewards"> 
199                    <#assign cardIndex = 1> 
200                    <#break>                      
201                  <#case "108"> 
202                    <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
203                    <#assign product="Platinum"> 
204                    <#assign cardIndex = 2> 
205                     
206                    <#break> 
207                  <#case "109"> 
208                    <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
209                    <#assign product="Platinum"> 
210                    <#assign cardIndex = 2> 
211                    <#break>                       
212                  <#case "115"> 
213                    <#assign productName = "secured"> 
214                    <#assign product="Secured"> 
215                    <#assign cardIndex = 3> 
216                    <#break> 
217                  <#case "104"> 
218                    <#assign productName = "max-cash"> 
219                    <#assign product="Max Cash"> 
220                    <#assign cardIndex = 0> 
221                    <#break> 
222                  <#default> 
223                </#switch> 
224                 
225                <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
226                <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
227                 
228 
229                <#assign APR=""> 
230                <#assign AMF=""> 
231                <#assign BAL=""> 
232                <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
233                <#if (scrapedData?size > 0)> 
234                  <#list scrapedData as sItem> 
235                    <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
236                      <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
237                    <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
238                      <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
239                    <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("APR for Balance Transfers")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
240                      <#assign BAL = sItem.scrapedValue> 
241                    </#if> 
242                    <#if (APR?has_content && AMF?has_content && BAL?has_content)> 
243                      <#break> 
244                    </#if> 
245                  </#list> 
246                </#if> 
247              </#if> 
248              <#if ameriprise> 
249                <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " " + " Card"> 
250              <#else> 
251                <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " " + " Credit Card"> 
252              </#if>               
253              <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${rollover_text!''}"> 
254                  <img src="${cardArtImage!''}" alt="${rollover_text!''}"  
255                    class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
256                  <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
257                  <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
258                  <ul class="actions"> 
259                    <li> 
260                      <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
261                        <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
262                        <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
263                        <a class="applyNowLink apply-now-button" href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
264                          data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName}" 
265                          title="Apply Now for ${rollover_text!''}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
266                      </form> 
267                    </li> 
268                    <li> 
269                    <#if ameriprise> 
270                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a> 
271                    <#else> 
272                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a> 
273                    </#if> 
274                    </li> 
275                  </ul> 
276                  <div class="jn-additional"> 
277                    <ul class="${fib.offerType}"> 
278                      <#if !ameriprise> 
279                        <#if (fib.offerType == "104")> 
280                          <li class="${fib.offerType}"> 
281                            <p> 
282                              <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases: </strong> 
283                              ${APR!''} 
284                            </p> 
285                             
286                          </li> 
287                          <li class="${fib.offerType}"> 
288                            <p> 
289                              <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Balance Transfers: </strong> 
290                              ${BAL!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
291                            </p> 
292                          </li> 
293                        <#elseif (fib.offerType== "115")> 
294                          <li class="${fib.offerType}"> 
295                            <p> 
296                              <strong>APR<sup tag="1">1</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
297                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
298                            </p> 
299                          </li> 
300                           <#elseif (fib.offerType== "101")> 
301                          <li class="${fib.offerType}"> 
302                            <p> 
303                                <strong>Intro APR<sup class="tag-1">1</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
304                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
305                            </p> 
306                          </li> 
307                        <#else> 
308                          <li class="${fib.offerType}"> 
309                            <p> 
310                                <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
311                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
312                            </p> 
313                          </li> 
314                        </#if> 
315                      </#if> 
316                      <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
317                        <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
318                          <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
319                        </#list> 
320                      </#if> 
321                      <#if !ameriprise> 
322                        <li> 
323                          <p>Annual Fee: ${AMF!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
324                        </li> 
325                      </#if> 
326                    </ul> 
327                  </div> 
328              </div> 
329 
330                
331            </#list> 
332          </div> 
333           
334        </div> 
335         
336        </#if> 
337        <#if (businessCards?size > 0)>  
338          <div class="tab-more-wrapper">   
339            <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content transition-start" data-id="businessTab" title="${partnerName!''} - Business products"> 
340               
341              <#list businessCards as fib> 
342                  <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png"> 
343                  <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg"> 
344                  <#switch fib.offerType> 
345                    <#case "144"> 
346                      <#assign productName = "smart-business-rewards"> 
347                      <#assign product="Smart Business Rewards"> 
348                      <#assign cardIndex = 4> 
349                      <#break> 
350                    <#case "128"> 
351                      <#assign productName = "business-cashback"> 
352                      <#assign product="Business Cash"> 
353                      <#assign cardIndex = 5> 
354                      <#break> 
355                    <#case "143"> 
356                      <#assign productName = "business-real-rewards"> 
357                      <#assign product="Business Real Rewards"> 
358                      <#assign cardIndex = 6> 
359                      <#break> 
360                    <#case "121"> 
361                      <#assign productName = "business-platinum2103"> 
362                      <#assign product="Business Card"> 
363                      <#assign cardIndex = 7> 
364                      <#break> 
365                    <#default> 
366                  </#switch> 
367                  <#assign APR=""> 
368                  <#assign AMF=""> 
369                  <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
370                  <#if (scrapedData?size > 0)> 
371                    <#list scrapedData as sItem> 
372                      <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
373                        <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
374                      <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
375                        <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
376                      </#if> 
377                      <#if (APR?has_content && AMF?has_content)> 
378                        <#break> 
379                      </#if> 
380                    </#list> 
381                  </#if> 
382                   
383                <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${partnerName!''} ${product!''} Credit Card"> 
384                  <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
385                  <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
386                  <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
387                  <ul class="actions">                   
388                    <li> 
389                      <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
390                        <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
391                        <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                     
392                        <a class="applyNowLink apply-now-button"  
393                        href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
394                        data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName}" 
395                        title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
396                      </form> 
397                    </li> 
398                    <li><a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a></li> 
399                  </ul> 
400                  <div class="jn-additional"> 
401                    <ul> 
402                      <#if (fib.offerType == "144")> 
403                        <li> 
404                          <p> 
405                            <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
406                            ${APR!''} 
407                            <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
408                          </p> 
409                        </li> 
410                      <#else> 
411                        <li> 
412                          <p> 
413                            <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
414                            ${APR!''} 
415                            <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
416                          </p> 
417                        </li> 
418                      </#if> 
419                      <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
420                        <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
421                          <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
422                        </#list> 
423                      </#if> 
424                      <li><p>Annual Fee: ${AMF!''} <a 
425                        href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
426                      </li> 
427                    </ul> 
428                  </div> 
429                </div> 
430                 
431              </#list> 
432               
433            </div> 
434          </div> 
435        </#if>  
436          <div class="more-link" ><a href="#" role="button" aria-label="More Cards"><div class="more-text">MORE <br> CARDS </div><div class="more-caret"></div></a></div> 
437          <div class="less-link"><a href="#" role="button" aria-label="Less Cards"><div class="less-caret"></div> <div class="less-text">BACK</div></a></div> 
438      </div> 
439      <script> 
440        var consumerSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="consumerTab"]'; 
441        var businessSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="businessTab"]'; 
442        $(document).ready(function () { 
443          var banker_code = "${bCode!''}"; 
444          var tabs=$('.tab-nav'); 
445          var slideDiv = $('.jn-tab-content.active');           
446          var screenWidthMobile = 768; 
447          var screenWidth = window.innerWidth; 
448 
449          if (tabs.length == 1) { 
450            if ($(consumerSelector).length > 0) { 
451              if(banker_code && (banker_code.indexOf("amp") == 0) && (banker_code.length > 6)) { 
452                $("nav.jn-primary-nav").hide(); 
453                changeCardLayout(consumerSelector); 
454                createMetaTag("consumer"); 
455              } else { 
456                hideHeroAndDisclaimer('business'); 
457                showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
458                changeCardLayout(consumerSelector); 
459                renumberFootnote("consumer"); 
460                createMetaTag("consumer");  
461
462            }  
463            if ($(businessSelector).length > 0) { 
464              $(businessSelector).addClass('active'); 
465              hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
466              showHeroAndDisclaimer('business'); 
467              changeCardLayout(businessSelector); 
468              renumberFootnote("business"); 
469              createMetaTag("business");  
470
471            if(screenWidth > screenWidthMobile) { 
472              if ($("#consumerTab").length > 0) { 
473                if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
474                  $('.more-link').show(); 
475                } else { 
476                  $('.more-link').hide(); 
477                  $('.less-link').hide(); 
478
479              } else if ($("#businessTab").length > 0) { 
480                if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
481                  $('.more-link').show(); 
482                } else { 
483                  $('.more-link').hide(); 
484                  $('.less-link').hide(); 
485
486
487 
488            }  
489
490          if (tabs.length == 2) { 
491            renumberFootnote("consumer"); 
492            renumberFootnote("business"); 
493            createMetaTag("consumer"); 
494            if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
495              changeCardLayout(consumerSelector); 
496
497            if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
498              changeCardLayout(businessSelector); 
499
500            if(screenWidth > screenWidthMobile) { 
501              if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
502                $('.more-link').show(); 
503              } else { 
504                $('.more-link').hide(); 
505                $('.less-link').hide(); 
506
507              
508              $(tabs).click(function(){ 
509                if ($(this).attr('id') === "consumerTab") { 
510                  if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
511                    slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
512                    $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
513                    $('.less-link').hide(); 
514                    $('.more-link').show(); 
515                  } else { 
516                    $('.less-link').hide(); 
517                    $('.more-link').hide(); 
518
519
520 
521                if ($(this).attr('id') === "businessTab") { 
522                  if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
523                    slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
524                    $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
525                    $('.less-link').hide(); 
526                    $('.more-link').show(); 
527                  } else { 
528                    $('.less-link').hide(); 
529                    $('.more-link').hide(); 
530
531
532              }); 
533                 
534
535            var tabsNav = document.querySelectorAll('.tab-nav'); 
536            togglePrimaryNav(tabsNav); 
537 
538
539          $('.more-link, .less-link').click(function(e){ 
540            e.preventDefault(); 
541          }); 
542          $('.more-link').click(function(){ 
543            slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
544            $(slideDiv).addClass('transition-left'); 
545            $('.less-link').show(); 
546            $(this).hide(); 
547          }); 
548          $('.less-link').click(function(){ 
549            slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
550            $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
551            $(this).hide(); 
552            $('.more-link').show(); 
553          }); 
554        }); 
555        // Primary Nav function 
556         
557        function togglePrimaryNav(elem) { 
558          for (var i = 0; i < elem.length; i++) { 
559            elem[i].addEventListener("click", function(e) { 
560 
561              var current = this, 
562                allSections = document.querySelectorAll('[data-id]'), 
563                section = document.querySelector("[data-id='"+ current.id +"']"); 
564 
565              for (var a = 0; a < allSections.length; a++) { 
566                allSections[a].classList.remove('active'); 
567
568              for (var c = 0; c < elem.length; c++) { 
569                if (current != elem[c]) { 
570                  elem[c].classList.remove('active'); 
571                } else { 
572                  current.classList.add('active'); 
573                  section.classList.add('active'); 
574                  hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
575                  hideHeroAndDisclaimer('business'); 
576                  if(current.getAttribute('id') === "consumerTab"){ 
577                    showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
578                  } else if(current.getAttribute('id') === "businessTab"){ 
579                    showHeroAndDisclaimer('business'); 
580
581
582
583              e.preventDefault(); 
584            }); 
585
586
587 
588        function renumberFootnote(type) { 
589          var discriptionSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content' + '[data-id="' + type + 'Tab"]'; 
590          var disclaimerSelector = '.tier1-disclaimer-landing-' + type; 
591          var heroSelector = '.tier1-hero-landing-' + type; 
592          var numOfFootnote = $(disclaimerSelector + ' sup').length; 
593          var showList = []; 
594          var hideList=[]; 
595          for (var i = 1; i <= numOfFootnote; i++) { 
596          var cssClass="tag-" + i; 
597          if ($(discriptionSelector + ' sup').hasClass(cssClass) || $(heroSelector + ' sup').hasClass(cssClass)) { 
598            showList.push(i);    
599          } else { 
600            hideList.push(i); 
601
602          }  
603          for (var i = 1; i < showList.length + 1; i++) { 
604            if(showList[i-1] != i) { 
605              var className="tag-" + showList[i-1]; 
606              $(heroSelector).find("." + className).html(i); 
607              // $(discriptionSelector).find("." + className).html(i); 
608              $(disclaimerSelector).find("." + className).html(i); 
609
610
611          for (var i = 0; i <hideList.length; i++) { 
612            var cname="tag-" + hideList[i]; 
613            $(disclaimerSelector).find("." + cname).parent().hide(); 
614          }   
615
616 
617        function changeCardLayout(cssSelector) { 
618          var numOfCards = $(cssSelector + ' .jn-consumer-item').length; 
619          if(numOfCards == 1) { 
620            $(cssSelector).addClass('one-card'); 
621          } else if (numOfCards == 2) { 
622            $(cssSelector).addClass('two-card'); 
623          }  
624
625        function hideHeroAndDisclaimer(type) { 
626          try { 
627            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
628            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('hide'); 
629          } catch (e) { 
630            console.log(e); 
631
632 
633          try { 
634            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
635            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('hide');  
636          } catch (e) { 
637            console.log(e); 
638
639 
640
641        function showHeroAndDisclaimer(type) { 
642          try { 
643            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('show'); 
644            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('hide'); 
645          } catch (e) { 
646            console.log(e); 
647
648           
649          try { 
650            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('show'); 
651            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('hide');  
652          } catch (e) { 
653            console.log(e); 
654
655 
656
657        function createMetaTag(type) { 
658          var partnerName = "${partnerName!0}"; 
659          var product_name = $('.jn-hero-container .jn-button').data('product-name'); 
660          var metaDesc = ""; 
661          if (type == "consumer") {   
662            if(location.pathname.indexOf("11t1m") != -1) { 
663              metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $375 cash value when deposited into an eligible account after spending $3,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening." 
664            } else {                   
665              if(product_name == "consumer-platinum2103") { 
666                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
667              } else if(product_name == "real-rewards") { 
668                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
669              } else if(product_name == "secured") { 
670                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
671              } else if(product_name == "max-cash") { 
672                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn a $150 Bonus and 5% cash back on the two categories you select."; 
673
674
675 
676          } else if (type == "business") { 
677            if(product_name == "business-cashback") {        
678              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
679            } else if(product_name == "business-real-rewards") { 
680              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on."; 
681            } else if(product_name == "business-visa") { 
682              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Business Card. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 15 Billing Cycles"; 
683            } else if(product_name == "smart-business-rewards") { 
684              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business. Earn a $200 Bonus and 2x Rewards on your top 2 spend categories each month with the "+partnerName+" Credit Card."; 
685
686
687          var m = document.createElement('meta');  
688          m.name = 'description';  
689          m.content = metaDesc;  
690          document.head.appendChild(m); 
691
692        function goToByScroll(id) { 
693          var element = document.getElementById(id); 
694          element.scrollIntoView(true); 
695
696        function slideAmount(length) { 
697 
698
699         
700      </script> 
701      <script> 
702          var reportingData = {}; 
703        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { 
704          console.log('inside ready'); 
705          var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
706          var hostName = location.hostname;                   
707          function getDomainFromHostname(hostname) { 
708            var parts = hostname.split('.'); 
709            return parts.length === 3 ? parts[1] : parts[0]; 
710
711          var domain = getDomainFromHostname(hostName); 
712          var partnerName = "${partnerName!0}"; 
713          var ameriprise = '${ameriprise?string("yes", "no")}'; 
714          var locationCode = "${rLC!lc}"; 
715          var eidAmp = ""; 
716          if (ameriprise == "yes") { 
717            var bankercode_amp = '${bCode}'; 
718            eidAmp = bankercode_amp.substring(3); 
719            locationCode =""; 
720            document.title = "Ameriprise Financial Credit Card Overview Page"; 
721          } else { 
722            document.title = partnerName + " Credit Card Index Page"; 
723
724           
725          var lc = '${lc!0}'; 
726 
727          var regex = /\d+/g; 
728          var bdNumber = "${bPhone!''}"; 
729          var phoneNum = bdNumber.match(regex); 
730          var areaCode = ""; 
731          var exchangeCode = ""; 
732          var num = ""; 
733          if(phoneNum != null) { 
734            phoneNum = phoneNum.join(""); 
735            areaCode = phoneNum.substring(0,3); 
736            exchangeCode = phoneNum.substring(3,6); 
737            num = phoneNum.substring(6,10); 
738
739 
740            /* update SiteCatalyst data object */ 
741          reportingData.current_page = "microsite:${partnerName}:" + domain + ':' + page.replace('-',' '); 
742          reportingData.page_type = 'product';  
743          reportingData.site_section = 'credit cards'; 
744          reportingData.platform = 'microsite'; 
745          reportingData.campaign_id = '${campaignId}'; 
746          reportingData.location_code = '${rLC!0}'; 
747          reportingData.partner_name = "${partnerName}"; 
748          reportingData.product = 'All Cards'; 
749          reportingData.text_to_apply_source = '${text_to_apply_source}'; 
750          reportingData.visitor_type = 'prospect';     
751          reportingData.Banker_id = '${boeid}'; 
752          reportingData.Banker_code = '${bCode}'; 
753 
754                           
755          /* SiteCatalyst pageView tracking */ 
756          AUI().ready(function() { 
757            if (window.publisherFW) { 
758              //console.log('reportingData', reportingData); 
759              window.publisherFW.publishEvent("pageView", reportingData); 
760
761          });  
762 
763                   
764          $('.jn-button').removeAttr('disabled'); 
765          $('.jn-button').removeClass('jn-disabled'); 
766 
767          jQuery('.applyNowLink').on('click', function(e){ 
768            $(this).closest('.BAAForm').submit(); 
769            ga("send", { 
770              hitType: "event", 
771              eventAction: "ApplyNow", 
772              eventCategory: "click", 
773              eventLabel: "BottomButton" 
774            }); 
775            return false; 
776          }); 
777          jQuery(".BAAForm").on("submit", function(e){ 
778            e.preventDefault(); 
779            console.log("in custom submit"); 
780            var xmlData; 
781            if(ameriprise == "yes") { 
782              xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
783                "<prefillData>"+  
784                "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
785                "<applicationData>"+  
786                "<referral>" +  
787                "<employeeId>" + eidAmp + "</employeeId>" + 
788                "<storeNumber>"+"${bName!'0'}"+"</storeNumber>"+ 
789                "<divisionNumber></divisionNumber>"+ 
790                "</referral>" +  
791                "<bankerInformation>"+  
792                "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
793                "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
794                "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
795                "<name>" + 
796                "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
797                "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
798                "</name>"+ 
799                "<phone>"+ 
800                "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
801                "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
802                "<number>"+num+"</number>"+  
803                "</phone>"+  
804                "</bankerInformation>"+  
805                "</applicationData>"+  
806                "</prefillData>" 
807            } else { 
808              xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
809                "<prefillData>"+  
810                "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
811                "<applicationData>"+  
812                "<bankerInformation>"+  
813                "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
814                "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
815                "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
816                "<name>" + 
817                "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
818                "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
819                "</name>"+ 
820                "<phone>"+ 
821                "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
822                "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
823                "<number>"+num+"</number>"+  
824                "</phone>"+  
825                "</bankerInformation>"+  
826                "</applicationData>"+  
827                "</prefillData>" 
828
829            $(this).children(".appDataBAA").val(xmlData); 
830            var buttonName = $(this).find(".apply-now-button").data("button-name"); 
831            var productName = $(this).find(".apply-now-button").data("product-name"); 
832            /* SiteCatalyst onClick tracking */ 
833            reportingData.apply_button = buttonName; 
834            reportingData.product = productName; 
835 
836            if (window.publisherFW) { 
837              console.log('clicked', reportingData); 
838              window.publisherFW.publishEvent("onClick", reportingData); 
839
840 
841            this.submit(); 
842          });                                 
843           
844 
845        }); 
846      </script>           
847         
848    </#if>  
849  </#if> 
850</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411744.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
28  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
29 
30  <#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32 
33 
34  <div class="jn-disclaimer tier1-disclaimer-${class.getData()}" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
35    <div class="disclaimer" > 
36      ${content.getData()} 
37    </div> 
38  </div> 
39</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 6, column 17 in 10154#10192#153411747.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4<#assign url404 = '/error/404.html'> 
5 
6<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
7<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
8<#list bData as b>    
9  <#assign lc = b.locationcode > 
10  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
11  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
12</#list>  
13 
14<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
15  <#assign ameriprise = true> 
16<#else> 
17  <#assign ameriprise = false> 
18</#if> 
19<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
20  <#assign lc = mappedLC > 
21</#if> 
22 
23<#if lc?has_content> 
24 
25  <#assign prefix = "00000" > 
26  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
27  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
28  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
29  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
30  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
31  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
32 
33  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
34  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
35  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>  
36  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
37  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
38  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
39  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
40  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
41    <#-- add protocal if missing --> 
42    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
43  </#if> 
44  <footer class="footer bg-color-black text-color-white"> 
45    ${footerContent.getData()} 
46  </footer> 
47  <#if url?contains("11t1m")> 
48    <script>         
49      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
50      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://login.elancreditcard.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=18598" target="_blank">Privacy and Security</a>'; 
51    </script> 
52  <#else> 
53    <script>         
54      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
55      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}" target="_blank">Privacy and Security</a>'; 
56      var newNode = document.createElement("div");  
57       newNode.classList.add("member-agreement"); 
58      newNode.innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a>'; 
59      var fdicNode = document.querySelector('.footer .fdic'); 
60      var parent = fdicNode.parentNode; 
61      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
62    </script> 
63  </#if> 
64 
65  <#if partnerUrl?has_content> 
66    <script> 
67      document.querySelector('.copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
68    </script> 
69  </#if> 
70</#if>