Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression bCode is undefined on line 41, column 6 in 10154#10192#153411726.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6<#-- check bankercode validity --> 
7<#if qstringmap["bankercode"]?has_content> 
8  <#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
9    <#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bCode)> 
10    <#if fiData?first?has_content> 
11      <#assign fi = fiData?first> 
12      <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
13        <#assign subbu_special = fi.offerId> 
14      </#if> 
15      <#if (url?index_of(fi.page) != -1)> 
16        <#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
17        <#list bData as b>    
18          <#assign lc = b.locationcode > 
19          <#assign rLC = b.reallocationcode > 
20          <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
21        </#list>  
22      <#else> 
23        <script> 
24          console.log("page url not match"); 
25          location.href = '${url404}'; 
26        </script> 
27      </#if> 
28    <#else> 
29      <script> 
30        console.log("Fi data empty"); 
31        location.href = '${url404}'; 
32      </script> 
33    </#if>   
34<#else> 
35  <script> 
36    console.log("MainProductBcode missing"); 
37    location.href = '${url404}'; 
38  </script> 
39</#if> 
40 
41<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
42  <#assign ameriprise = true> 
43<#else> 
44  <#assign ameriprise = false> 
45</#if> 
46<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
47  <#assign lc = mappedLC > 
48</#if> 
49 
50<#if lc?has_content> 
51  <#assign prefix = "00000" > 
52  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
53  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
54  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
55  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
56   
57  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
58  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
59  <#if clientProfileList?first?has_content> 
60    <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
61    <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
62    <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
63    <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>  
64  <script> 
65    console.log('pbu', '${pbu!''}','subbu', '${subbu!''}', 'lc','${lc!''}'); 
66  </script>  
67    <#assign optoutData = utilServ.makeCall('crc_DDCSAAOptOut',pbu+'&'+subbu)> 
68    <#if (optoutData?size == 0)> 
69      <#assign clientdata = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
70      <#if (clientdata?size > 0)> 
71        <#if (subbu_special?has_content)> 
72          <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
73          <script> 
74            console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
75          </script>  
76        <#else> 
77          <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
78        </#if> 
79        <#if (fiCardsData?size > 0)>  
80          <#assign offerTypeList = []>  
81          <#assign temp =[]>    
82          <#assign index = 0> 
83          <#list fiCardsData as fib> 
84            <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))> 
85              <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
86              <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>           
87            </#if> 
88            <#assign index = index + 1>         
89          </#list>  
90          <#assign fiCardsData = temp> 
91        <#else> 
92          <script> 
93            console.log("FI Cards Data empty"); 
94            location.href = '${url404}'; 
95          </script> 
96        </#if>  
97        <#if (fiCardsData?size > 0)>  
98          <#list clientdata as data> 
99            <#assign backgroundColor=data.backgroundHexColor> 
100            <#assign buttonColor=data.buttonHexColor> 
101            <#assign aprMin=data.AprMin> 
102            <#assign aprMax=data.AprMax> 
103            <#assign cashAdvance=data.cashAdvanceRate> 
104            <#assign billingCycle=data.BillingCycles> 
105            <#assign textColor=data.textHexColor> 
106            <#assign hoverColor=data.hoverColor> 
107            <#assign backgroundImage="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.backgroundImage> 
108            <#assign secondaryImage="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.secondaryBackgroundImage> 
109            <#assign transparency=data.transparency> 
110            <#assign businessBackgroundImageLarge="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.businessBackgroundImageLarge> 
111            <#assign businessBackgroundImageSmall="https://3df661a16d2c341b9543-3cd0ed75ae749634a170a7cc519670ec.ssl.cf2.rackcdn.com/"+data.businessBackgroundImageSmall> 
112            <#assign businessTransparency=data.businessTransparency> 
113          </#list> 
114          <script> 
115            $(document).ready(function (){ 
116              $(".journal-content-article").each(function(index){ 
117                var t = $(this).attr("title"); 
118                $(this).attr("data-title", t); 
119                $(this).removeAttr("title"); 
120              }); 
121            }); 
122          </script> 
123        <#else> 
124          <script> 
125            console.log('empty card/offerType list'); 
126            location.href='${url404}'; 
127          </script> 
128        </#if> 
129       
130      <#else> 
131        <script> 
132          console.log('not in Tier1'); 
133          //location.href='${url404}'; 
134        </script> 
135      </#if> 
136    <#else> 
137      <script> 
138        console.log('Fi opt-out'); 
139        location.href='${url404}'; 
140      </script> 
141    </#if> 
142  <#else> 
143    <script> 
144      console.log('client profile is empty'); 
145      //location.href='${url404}'; 
146    </script> 
147  </#if> 
148<#else> 
149  <script> 
150    console.log('location code is empty'); 
151    location.href='${url404}'; 
152  </script> 
153</#if> 
154 
155<style> 
156  @media screen and (-ms-high-contrast: active), (-ms-high-contrast: none) {  
157 
158    .jn-hero-container{ 
159      width: 100vw !important; 
160
161    .content-container{ 
162      width: 100vw !important; 
163
164
165 
166  *, html, :root { 
167    box-sizing: border-box; 
168    padding: 0; 
169    margin: 0; 
170    font-size: 100%; 
171    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
172
173  p, ul, h2 { 
174    margin: 0; 
175
176  body { 
177    line-height: normal; 
178    color: black; 
179
180  img { 
181    width: auto; 
182    height: auto; 
183    max-width: 100%; 
184    max-height: 100%; 
185
186  svg polyline { 
187    stroke: ${textColor!'#19398A'}; 
188
189  a:hover { 
190    text-decoration: none; 
191    background-color: ${hoverColor!'#333333'}; 
192    color: white; 
193
194 
195  /* overrides for berkshire*/ 
196  .banner.berkshire .jn-button { 
197    background-color: ${buttonColor!'#19398A'}; 
198    color: white; 
199    border: 1px solid white; 
200
201  .banner.berkshire .jn-button:hover { 
202    text-decoration: none; 
203    background-color: ${hoverColor!'#333333'}; 
204    color: white; 
205
206  .jn-button { 
207    cursor: pointer; 
208    border: none; 
209
210  .jn-button:hover { 
211    text-decoration: none; 
212    background-color: ${hoverColor!'#333333'}; 
213    color: white; 
214
215  .hero-main-logo a:hover, .footer a:hover { 
216    text-decoration: none; 
217    background-color: transparent; 
218
219 
220  .jn-hero-container.product-ameriprise-premier-visa-signature a.jn-button:focus, 
221  .jn-hero-container.product-ameriprise-visa-signature a.jn-button:focus { 
222      color: #ffffff; 
223      text-decoration: none; 
224
225  .jn-hero-container.product-ameriprise-premier-visa-signature a.jn-button:visited, 
226  .jn-hero-container.product-ameriprise-visa-signature a.jn-button:visited { 
227      color: #ffffff; 
228      text-decoration: none; 
229      background-color: ${buttonColor!'#19398A'}; 
230
231  .hero-main-logo a { 
232    text-align: center; 
233
234  .text-color-default { 
235    color: #19398A; 
236
237  .text-bold { 
238    font-weight: bold; 
239
240  .learnmore { 
241    font-size: 1.2rem; 
242    cursor: pointer; 
243
244  .bg-color-white{ 
245    background-color: white; 
246
247  .bg-color-black { 
248    background-color: black; 
249
250  .bg-color-custom { 
251    background-color: ${backgroundColor!'#19398A'}; 
252
253  .bg-color-black-half-transparent { 
254    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5) 
255
256  .text-color-white { 
257    color: #ffffff; 
258
259  .text-color-black { 
260    color: #000000; 
261
262  .text-color-custom { 
263    color: ${textColor!'#19398A'}; 
264
265  .button-text-color-custom { 
266    color: ${buttonColor!'black'}; 
267
268  .button-bg-color-custom { 
269    background-color: ${buttonColor!'#19398A'}; 
270
271  .button-bg-color-white { 
272    background-color: #ffffff; 
273
274  .jn-hero-container { 
275    width: 100%; 
276    background-repeat: no-repeat; 
277    background-position: left top; 
278    background-size: cover;   
279
280  .jn-hero-container.tier1-hero-landing-consumer { 
281    background-image: linear-gradient(${transparency!'90deg,rgba(0,0,0,0.65),rgba(0,0,0,0.65)'}),url('${backgroundImage!''}'); 
282
283  .jn-hero-container.tier1-hero-landing-business { 
284    background-image: linear-gradient(${businessTransparency!'90deg,rgba(0,0,0,0.65),rgba(0,0,0,0.65)'}),url('${businessBackgroundImageLarge!''}'); 
285
286  .standard-content-container { 
287    width: 100%; 
288    text-align: center; 
289
290 
291  .hero-main-container { 
292    text-align: center; 
293
294 
295  .hero-main-container sup { 
296    font-size: 13px !important; 
297
298   
299  .offer-header { 
300    height: 62px; 
301    padding-top: 15px; 
302    font-size: 2rem; 
303
304  .offer-header sup { 
305    top: -1.0em; 
306
307  .offer-detail-head sup { 
308    top: -1.8em; 
309
310 
311  .offer-detail-cardArt { 
312    min-height: 150px; 
313
314  .hero-main-offer { 
315    height: 100%; 
316    width: 100%; 
317    overflow:hidden; 
318
319  .offer-detail { 
320    width: 100%; 
321    height: calc(100% - 62px); 
322
323  .footer { 
324    height: 161px; 
325
326  h2 { 
327    margin-bottom: 1.5rem; 
328
329  .hero-main::before, .hero-main::after, .banner::before, .banner::after { 
330    display: table; 
331    content: " "; 
332
333  .hero-main::after, .banner::after { 
334    clear: both; 
335
336  .disclaimer{ 
337    padding: 1% 8%; 
338    margin: auto; 
339    max-width: 1800px; 
340
341  .disclaimer ul { 
342    padding: 0 2%; 
343    text-align: left; 
344    list-style: none; 
345
346  .disclaimer ul li { 
347    margin-bottom: 10px 
348
349  sup { 
350    font-size: 0.8rem; 
351
352  .footer { 
353    padding: 0 3%; 
354    width: 100%; 
355    text-align: right; 
356
357  .footer article { 
358    padding: 2%; 
359    margin-right: 0; 
360
361   
362  footer article .member-agreement { 
363         display: inline-block; 
364 
365
366  footer article .fdic { 
367         display: inline-block; 
368         margin-left: 150px; 
369
370   
371  /* use this code when necessary */ 
372  @media screen and (max-width: 1300px) { 
373   .jn-hero-container.tier1-hero-landing-consumer { 
374    background-image: linear-gradient(${transparency!'90deg,rgba(0,0,0,0.65),rgba(0,0,0,0.65)'}),url('${secondaryImage!''}'); 
375
376   .jn-hero-container.tier1-hero-landing-business { 
377    background-image: linear-gradient(${businessTransparency!'90deg,rgba(0,0,0,0.65),rgba(0,0,0,0.65)'}),url('${businessBackgroundImageSmall!''}'); 
378
379    
380
381   
382  /* computer */ 
383  @media screen and (min-width: 993px) { 
384    .jn-hero-container { 
385      padding: 3% 8% 0 8%; 
386
387 
388    .standard-content-container { 
389      padding: 1% 5%; 
390      max-width: 1600px; 
391      margin: auto; 
392
393    .hero-main { 
394      /* -webkit-flex-direction: row; 
395      -ms-flex-direction: row; 
396      flex-direction: row; 
397      -webkit-justify-content: space-around; 
398      justify-content: space-around; 
399      -ms-flex-line-pack: distribute; */ 
400      max-width: 1450px; 
401      margin-left: auto; 
402      margin-right: auto; 
403
404     
405    .hero-main-logo { 
406      max-width: 200px; 
407      min-width: 140px; 
408      width: 16%; 
409      float: left; 
410
411    .jn-hero-container.product-ameriprise-premier-visa-signature .hero-main-logo, 
412    .jn-hero-container.product-ameriprise-visa-signature .hero-main-logo { 
413      max-width: 400px; 
414      min-width: 140px; 
415      width: 35%; 
416      float: left; 
417
418    .hero-main-container { 
419      float: right; 
420      width: 680px; 
421      /* max-width: 730px; */ 
422      height: 600px; 
423      padding: 0 60px 60px 0px; 
424      /* min-width: 600px; */ 
425
426    .hero-main-offer { 
427      border: 1px solid black; 
428      border-radius: 15px; 
429
430    .offer-detail-head { 
431      font-size: 3.8rem; 
432      line-height: 3.8rem; 
433      margin: 15px 0; 
434
435    .offer-detail-text { 
436      float: right; 
437      width: 40%; 
438      margin-right: 30px; 
439      text-align: left; 
440
441    .offer-detail-text p { 
442      font-weight: bold; 
443      margin: 10px 0; 
444      font-size: 1.2rem; 
445
446    .offer-detail-cardArt { 
447      width: 46.5%; 
448      margin-left: 30px; 
449      filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
450      -webkit-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
451
452    .apply-button { 
453      display: block; 
454      margin: 2rem auto; 
455      font-size: 2rem; 
456      text-decoration: none; 
457      width: 55%; 
458      text-transform: uppercase; 
459      padding: 0.8rem; 
460
461 
462
463  /* tablet */ 
464   
465  @media screen and (max-width: 992px) { 
466    .jn-hero-container { 
467      padding: 1.8% 3.6% 0 3.6%; 
468      background-size: cover; 
469      background-position: left top;       
470
471    .jn-hero-container.tier1-hero-landing-consumer { 
472      background-image: linear-gradient(${transparency!'90deg,rgba(0,0,0,0.65),rgba(0,0,0,0.65)'}),url('${secondaryImage!''}'); 
473
474    .jn-hero-container.tier1-hero-landing-business { 
475      background-image: linear-gradient(${businessTransparency!'90deg,rgba(0,0,0,0.65),rgba(0,0,0,0.65)'}),url('${businessBackgroundImageSmall!''}'); 
476
477 
478    .standard-content-container { 
479      padding: 1% 3.6%; 
480
481    .hero-main { 
482      /* -webkit-flex-direction: row; 
483      -ms-flex-direction: row; 
484      flex-direction: row; */ 
485      position: relative; 
486
487    .hero-main-logo { 
488      position: absolute; 
489      top: 0; 
490      left: 0; 
491      z-index: 1; 
492      width: 200px; 
493
494    .jn-hero-container.product-ameriprise-premier-visa-signature .hero-main-logo, 
495    .jn-hero-container.product-ameriprise-visa-signature .hero-main-logo { 
496      width: 300px; 
497
498    .hero-main-container { 
499      /* max-width: 70%; */ 
500      width: 523px; 
501      height: 630px; 
502      padding: 80px 0 40px 55px; 
503      float: right; 
504      /* min-width: 500px; */ 
505
506    .hero-main-offer { 
507      border: 1px solid black; 
508      border-radius: 15px; 
509
510 
511    .offer-detail-head { 
512      font-size: 2.8rem; 
513      line-height: 2.8rem; 
514      margin: 15px 0; 
515
516    .offer-detail-text { 
517      width: 96%; 
518      margin: auto; 
519      text-align: center; 
520      float: none; 
521
522    .offer-detail-text p { 
523      font-weight: bold; 
524      margin: 10px 0; 
525      font-size: 0.8rem; 
526
527    .offer-detail-cardArt { 
528      width: 56%; 
529      margin: 5px auto; 
530      filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
531      -webkit-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
532
533    .apply-button { 
534      display: block; 
535      margin: 1rem auto; 
536      font-size: 1.5rem; 
537      text-decoration: none; 
538      width: 60%; 
539      text-transform: uppercase; 
540      padding: 0.8rem; 
541
542 
543    .disclaimer{ 
544      padding: 3%; 
545      margin: auto; 
546
547
548 
549  /* handset */ 
550  @media screen and (max-width: 560px) { 
551    .jn-hero-container { 
552      padding: 0px; 
553      background-position: right; 
554
555    .hero-main { 
556      display: -ms-flexbox; 
557      display: -webkit-flex; 
558      display: -moz-flex; 
559      display: flex; 
560      -webkit-flex-wrap: nowrap; 
561      -ms-flex-wrap: nowrap; 
562      flex-wrap: nowrap; 
563      -webkit-flex-direction: column; 
564      -ms-flex-direction: column; 
565      flex-direction: column; 
566
567    .hero-main-logo { 
568      position: static; 
569      width: 100%; 
570      height: 125px; 
571      display: -ms-flexbox; 
572      display: -webkit-flex; 
573      display: -moz-flex; 
574      display: flex; 
575      -webkit-justify-content: center; 
576      -ms-flex-pack: center; 
577      justify-content: center; 
578      -webkit-flex-direction: column; 
579      -ms-flex-direction: column; 
580      flex-direction: column; 
581
582    .hero-main-logo a{ 
583      margin-left: auto; 
584      margin-right: auto; 
585      height: 50%; 
586      width: 50%; 
587      line-height: 62.5px; 
588
589    .jn-hero-container.product-ameriprise-premier-visa-signature .hero-main-logo, 
590    .jn-hero-container.product-ameriprise-visa-signature .hero-main-logo { 
591      width: 100%; 
592
593    .jn-hero-container.product-ameriprise-premier-visa-signature .hero-main-logo a, 
594    .jn-hero-container.product-ameriprise-visa-signature .hero-main-logo a { 
595      width: 65%; 
596    }     
597    .hero-main-container { 
598      width: 100%; 
599      min-height: 488px; 
600      padding: 0px; 
601      float: none; 
602      height: auto; 
603
604    .hero-primary-benefits { 
605      -webkit-flex-direction: column; 
606      -ms-flex-direction: column; 
607      flex-direction: column; 
608
609  
610    .hero-main-offer { 
611      border-radius: 0; 
612      min-height: inherit; 
613
614    .offer-header.bg-color-black { 
615      background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8); 
616      font-size: 1.2rem; 
617      height: 48px; 
618      padding-top: 10px; 
619
620    .offer-detail { 
621      width: 100%; 
622      height: auto; 
623
624    .offer-detail-head { 
625      font-size: 2.3rem; 
626      line-height: 2.3rem; 
627      margin: 15px 0; 
628      min-height: 4.6rem; 
629
630    .offer-detail-text { 
631      width: 96%; 
632      margin: auto; 
633      text-align: center; 
634      float: none; 
635
636    .offer-detail-text p { 
637      font-weight: bold; 
638      margin: 10px 0; 
639      font-size: 0.8rem; 
640
641    .offer-detail-cardArt { 
642      width: 75%; 
643      margin: 5px auto; 
644      filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
645      -webkit-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
646      -ms-filter: drop-shadow(0px 0px 10px black); 
647      max-width: 261px; 
648
649    .apply-button { 
650      display: block; 
651      margin: 0.8rem auto; 
652      font-size: 1.5rem; 
653      text-decoration: none; 
654      width: 80%; 
655      text-transform: uppercase; 
656      padding: 0.7rem; 
657
658 
659
660  @media screen and (max-width: 360px) { 
661    .hero-main-logo { 
662      width: 100%; 
663      height: 150px; 
664      display: -ms-flexbox; 
665      display: -webkit-flex; 
666      display: -moz-flex; 
667      display: flex; 
668      -webkit-justify-content: center; 
669      -ms-flex-pack: center; 
670      justify-content: center; 
671      -webkit-flex-direction: column; 
672      -ms-flex-direction: column; 
673      flex-direction: column; 
674
675    .hero-main-logo a{ 
676      margin-left: auto; 
677      margin-right: auto; 
678      height: 50%; 
679      width: 80%; 
680      line-height: 75px; 
681
682    .jn-hero-container.product-ameriprise-premier-visa-signature .hero-main-logo a, 
683    .jn-hero-container.product-ameriprise-visa-signature .hero-main-logo a { 
684      width: 80%; 
685    }     
686    .hero-main-offer { 
687      border-radius: 0; 
688
689 
690
691 
692  @media screen and (-ms-high-contrast: active), (-ms-high-contrast: none) {  
693    select::-ms-expand { 
694      display: none; 
695
696
697  .tier1-hero-landing-business.hide, 
698  .tier1-hero-landing-consumer.hide, 
699  .tier1-disclaimer-landing-business.hide, 
700  .tier1-disclaimer-landing-consumer.hide, 
701  .tier1-hero-landing-business, 
702  .tier1-disclaimer-landing-business { 
703    display: none !important; 
704
705 
706  .tier1-hero-landing-business.show, 
707  .tier1-hero-landing-consumer.show, 
708  .tier1-disclaimer-landing-business.show, 
709  .tier1-disclaimer-landing-consumer.show { 
710    display: block !important; 
711
712 
713  .wrapper ul { 
714    padding: 0; 
715    margin: 0; 
716
717 
718  .wrapper ul li { 
719    list-style-type: none; 
720    font-size: 14px; 
721    margin: 0; 
722    line-height: 1.4; 
723    color: #000000; 
724
725  .wrapper sub, sup { 
726    font-size:75% 
727
728 
729  /*----------------------- Consumer Styles ------------------------------ */ 
730      .wrapper .content-container { 
731        display: block; 
732        max-width: 825px; 
733        background: #f4f4f4; 
734        margin: 0 auto; 
735        padding: 0; 
736
737      @media screen and (min-width: 826px) { 
738        .wrapper .content-container { 
739          background: #ffffff; 
740          padding: 0 6px 10px; 
741
742
743      @media screen and (min-width: 1200px) { 
744        .wrapper .content-container { 
745          max-width: 1200px; 
746
747
748 
749 
750      .wrapper .content-container.jn-consumer-content { 
751        padding: 20px 10px 40px; 
752        background: #fff; 
753
754 
755      .jn-consumer-content h2 { 
756        font-size: 24px; 
757        color: #333333; 
758        font-weight: bold; 
759        margin-bottom: 40px; 
760        text-align: center; 
761
762      .jn-consumer-content sup { 
763        top: -.5em; 
764        font-size: 75%; 
765
766      .jn-consumer-content p { 
767        font-size: 14px; 
768        margin: 0; 
769        line-height: 1.4; 
770        color: #333333; 
771
772 
773       
774      .jn-consumer-content ul { 
775        padding: 0; 
776        margin: 0; 
777
778 
779      .jn-consumer-content ul li { 
780        list-style-type: none; 
781        font-size: 14px; 
782        margin: 0; 
783        line-height: 1.4; 
784        color: #000000; 
785
786 
787      .jn-consumer-content a { 
788        text-decoration: none; 
789        cursor: pointer; 
790        color: #19398a; 
791        font-weight: bold; 
792
793      .jn-consumer-content a:hover, 
794      .jn-consumer-content a:focus, 
795      .jn-consumer-content a.active { 
796        background: transparent; 
797      }       
798 
799      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper { 
800        display: -webkit-box; 
801        display: -webkit-flex; 
802        display: -moz-flex; 
803        display: -ms-flexbox; 
804        display: flex; 
805        -webkit-align-items: flex-start; 
806        -moz-align-items: flex-start; 
807        -ms-align-items: flex-start; 
808        align-items: flex-start; 
809        -webkit-flex-flow: column wrap; 
810        -moz-flex-flow: column wrap; 
811        -ms-flex-flow: column wrap; 
812        flex-flow: column wrap; 
813        -ms-flex-pack: space-around; 
814        -webkit-justify-content: space-around; 
815        -moz-justify-content: space-around; 
816        -ms-justify-content: space-around; 
817        justify-content: space-around; 
818        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
819
820 
821      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item { 
822        width: 100%; 
823        margin-bottom: 25px; 
824        padding: 0 20px; 
825
826 
827      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item p { 
828        font-size: 12px; 
829
830 
831      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item img { 
832        width: 220px; 
833        margin: 0 auto 20px; 
834        display: block; 
835
836 
837      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item h4 { 
838        font-size: 20px; 
839        font-weight: bold; 
840        text-align: center; 
841        color: #333333; 
842        margin: 0 0 10px; 
843
844 
845      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item .jn-additional ul li { 
846        list-style-type: disc; 
847        padding: 0 0 10px 0; 
848        margin-left: 16px; 
849        color: #333333; 
850        font-size: 12px; 
851        line-height: 1.4; 
852
853 
854      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item .jn-additional ul li p { 
855        font-size: 12px; 
856 
857
858 
859      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions { 
860        display: -webkit-box; 
861        display: -webkit-flex; 
862        display: -moz-flex; 
863        display: -ms-flexbox; 
864        display: flex; 
865        -webkit-align-items: center; 
866        -moz-align-items: center; 
867        -ms-align-items: center; 
868        align-items: center; 
869        -webkit-flex-flow: row nowrap; 
870        -moz-flex-flow: row nowrap; 
871        -ms-flex-flow: row nowrap; 
872        flex-flow: row nowrap; 
873        -ms-flex-pack: center; 
874        -webkit-justify-content: center; 
875        -moz-justify-content: center; 
876        -ms-justify-content: center; 
877        justify-content: center; 
878        margin: 10px 0; 
879
880 
881      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions li:first-child { 
882        padding-right: 10px; 
883        position: relative; 
884
885 
886      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions li:after { 
887        content: ""; 
888        display: block; 
889        background: #cccccc; 
890        width: 1px; 
891        height: 12px; 
892        position: absolute; 
893        right: 0; 
894        top: 6px; 
895
896 
897      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions li:last-child { 
898        padding-left: 10px; 
899
900 
901      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions li a { 
902        font-size: 16px; 
903        color: #19398a; 
904        font-weight: bold; 
905
906 
907      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions li a:hover, 
908      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions li a:focus, 
909      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item ul.actions li a:active { 
910        color: #19398a; 
911
912 
913      @media screen and (min-width: 826px) { 
914        .wrapper .content-container.jn-consumer-content { 
915          padding: 40px 60px; 
916
917 
918        .jn-consumer-content h2 { 
919          font-size: 30px; 
920          margin-bottom: 50px; 
921
922 
923        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper { 
924          -webkit-flex-flow: row wrap; 
925          -moz-flex-flow: row wrap; 
926          -ms-flex-flow: row wrap; 
927          flex-flow: row wrap; 
928          -ms-flex-pack: space-between; 
929          -webkit-justify-content: space-between; 
930          -moz-justify-content: space-between; 
931          -ms-justify-content: space-between; 
932          justify-content: space-between; 
933
934        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item { 
935          width: 45%; 
936          padding: 0; 
937
938 
939 
940        /*-one card and two cards*/ 
941        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.one-card, 
942        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.two-card{ 
943          -ms-flex-pack: space-around; 
944          -webkit-justify-content: space-around; 
945          -moz-justify-content: space-around; 
946          -ms-justify-content: space-around; 
947          justify-content: space-around; 
948
949        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.two-card .jn-consumer-item { 
950          width: 40%; 
951
952        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.one-card .jn-consumer-item { 
953          width: 50%; 
954
955
956 
957      @media screen and (min-width: 1200px) { 
958        .wrapper .content-container.jn-consumer-content { 
959          padding: 45px 100px; 
960
961 
962        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper { 
963          -webkit-flex-flow: row nowrap; 
964          -moz-flex-flow: row nowrap; 
965          -ms-flex-flow: row nowrap; 
966          flex-flow: row nowrap; 
967          -ms-flex-pack: distribute; 
968
969 
970        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper .jn-consumer-item { 
971          margin-bottom: 0; 
972          width: 260px; 
973
974 
975        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.two-card .jn-consumer-item { 
976          width: 40%; 
977
978        .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.one-card .jn-consumer-item { 
979          width: 50%; 
980
981 
982
983 
984      /*----------------------- Tab Styles ------------------------------ */ 
985      .jn-primary-nav { 
986        margin: 0 0 30px 0; 
987        display: block; 
988
989 
990      .jn-primary-nav ul { 
991        display: -webkit-box; 
992        display: -webkit-flex; 
993        display: -moz-flex; 
994        display: -ms-flexbox; 
995        display: flex; 
996        -webkit-align-items: center; 
997        -moz-align-items: center; 
998        -ms-align-items: center; 
999        align-items: center; 
1,000        -webkit-justify-content: center; 
1,001        -moz-justify-content: center; 
1,002        -ms-justify-content: center; 
1,003        justify-content: center; 
1,004        -ms-flex-pack: center; 
1,005
1,006 
1,007      .jn-primary-nav.two-tabs li:first-child { 
1,008        margin-right: 30px; 
1,009
1,010 
1,011      .jn-primary-nav a { 
1,012        font-size: 24px; 
1,013        color: #19398a; 
1,014        font-weight: bold; 
1,015        margin-bottom: 40px; 
1,016        text-align: center; 
1,017        padding: 0 10px; 
1,018        display: block; 
1,019        position: relative; 
1,020        box-sizing: border-box; 
1,021        text-decoration:none; 
1,022        cursor:pointer; 
1,023
1,024      .jn-primary-nav p { 
1,025        font-size: 24px; 
1,026        color: #19398a; 
1,027        font-weight: bold; 
1,028        margin-bottom: 40px; 
1,029        text-align: center; 
1,030        padding: 0 10px; 
1,031        display: block; 
1,032        position: relative; 
1,033        box-sizing: border-box; 
1,034        text-decoration:none; 
1,035
1,036 
1,037      .jn-primary-nav a:after { 
1,038        display: block; 
1,039        content: ""; 
1,040        width: 0; 
1,041        height: 3px; 
1,042        position: absolute; 
1,043        background: transparent; 
1,044        bottom: -4px; 
1,045        left: 0; 
1,046        right: 0; 
1,047        margin: 0 auto; 
1,048        transition: all ease 0.5s; 
1,049
1,050 
1,051      .jn-primary-nav a:hover, 
1,052      .jn-primary-nav a:focus, 
1,053      .jn-primary-nav a.active { 
1,054        color: #333333; 
1,055
1,056 
1,057      .jn-primary-nav a:hover:after, 
1,058      .jn-primary-nav a:focus:after, 
1,059      .jn-primary-nav a.active:after { 
1,060        width: 100%; 
1,061        background: #cccccc; 
1,062
1,063 
1,064 
1,065      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content { 
1,066        display: none; 
1,067
1,068 
1,069      .jn-consumer-content .jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content.active { 
1,070        display: -webkit-box; 
1,071        display: -webkit-flex; 
1,072        display: -moz-flex; 
1,073        display: -ms-flexbox; 
1,074        display: flex; 
1,075
1,076 
1,077 
1,078      @media screen and (min-width: 826px) { 
1,079        .jn-primary-nav { 
1,080          margin: 0 0 50px 0; 
1,081
1,082 
1,083        .jn-primary-nav a { 
1,084          padding: 0 10px; 
1,085
1,086        .jn-primary-nav p { 
1,087          padding: 0 10px; 
1,088
1,089 
1,090        .jn-primary-nav.two-tabs li:first-child { 
1,091          margin-right: 50px; 
1,092
1,093
1,094 
1,095      @media screen and (min-width: 1200px) { 
1,096        .jn-primary-nav.two-tabs li:first-child { 
1,097          margin-right: 100px; 
1,098
1,099
1,100   /*----------------------- Disclaimer Styles ------------------------------ */ 
1,101      .jn-disclaimer { 
1,102        padding: 22px 30px 30px; 
1,103        background: #fff; 
1,104
1,105 
1,106      .jn-disclaimer p { 
1,107        font-size: 12px; 
1,108
1,109 
1,110      .jn-disclaimer ul li { 
1,111        margin-bottom: 6px; 
1,112        font-size: 12px; 
1,113
1,114 
1,115      .jn-disclaimer ul { 
1,116        margin: 0 0 0 35px; 
1,117
1,118 
1,119      .jn-disclaimer ul li sup { 
1,120        margin: 0 2px 0 0; 
1,121        top: -.3em; 
1,122        font-size: 8px; 
1,123
1,124 
1,125      @media screen and (min-width: 826px) { 
1,126        .jn-disclaimer { 
1,127          padding: 0 16px; 
1,128          background: transparent; 
1,129
1,130
1,131</style> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 8, column 17 in 10154#10192#153411750.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6 
7 
8<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
9<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
10<#list bData as b>    
11  <#assign lc = b.locationcode > 
12  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
13  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
14</#list>  
15 
16<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
17  <#assign ameriprise = true> 
18<#else> 
19  <#assign ameriprise = false> 
20</#if> 
21 
22<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
23  <#assign lc = mappedLC > 
24</#if> 
25 
26<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bCode)> 
27<#if fiData?first?has_content> 
28  <#assign fi = fiData?first> 
29  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
30    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
31  </#if> 
32</#if> 
33 
34 
35<#if lc?has_content> 
36  <#assign prefix = "00000" > 
37  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc> 
38  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
39  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
40  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>   
41  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
42  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
43 
44  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
45  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
46  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
47  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>   
48  <script> 
49    console.log('pbu', '${pbu!''}','subbu', '${subbu!''}', 'lc','${lc!''}'); 
50  </script>    
51  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
52  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
53  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
54  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")>       
55    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
56    <script>console.log('Come to here by accident')</script> 
57  </#if> 
58 
59  <#assign clientdata = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
60  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()> 
61  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
62  <#if pbu == "0864054"> 
63    <#assign override = "berkshire"> 
64  <#else> 
65    <#assign override = " "> 
66  </#if> 
67  <#-- this one should be delete for prod --> 
68         
69    <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
70    <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png"> 
71 
72  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
73  <#if (subbu_special?has_content)> 
74    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
75    <script> 
76      console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
77    </script>  
78  <#else> 
79    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
80  </#if> 
81  <#assign temp = []> 
82  <#assign consumerCards = []> 
83  <#assign businessCards = []>  
84  <#assign offerTypeList = []>    
85  <#assign index = 0> 
86  <#list fiCardsData as fib>  
87    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))> 
88      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>  
89      <#assign consumerOfferTypes = ["101", "103", "108", "109", "115"]>  
90      <#assign businessOfferTypes = ["128", "143", "123"]>  
91      <#if (consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
92        <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
93      <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
94        <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
95      </#if>               
96      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
97    </#if>  
98    <#assign index = index + 1>        
99  </#list>  
100 
101  <#assign fiCardsData = temp> 
102  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
103    <#if (subbu_special?has_content)> 
104      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
105    <#else> 
106      <#if ameriprise> 
107        <#assign lc_used = mappedLC>  
108      <#else> 
109        <#assign lc_used = lc>  
110      </#if> 
111    </#if>             
112    <#assign offerId = ""> 
113    <#assign sourceCode = ""> 
114    <#assign cardArtImage = ""> 
115    <#assign productUrl = ""> 
116    <#assign product = ""> 
117    <#assign preparerType = "customer"> 
118    <#assign apr = ""> 
119    <#assign cardIndex = 1> 
120    <#if (class.getData() == "landing-consumer" && consumerCards?size > 0)> 
121      <#if ameriprise> 
122        <#assign consumerCards = consumerCards?sort_by("offerType")> 
123      </#if> 
124      <#if (offerTypeList?seq_contains("108") || offerTypeList?seq_contains("109")) > 
125        <#list consumerCards as card> 
126          <#if (card.offerType=="108" || card.offerType=="109")> 
127            <#assign offerId = card.offerId> 
128            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
129            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
130            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
131            <#assign productUrl="platinum"> 
132            <#assign product="Platinum"> 
133            <#assign cardIndex = card.cardOrder?number - 1> 
134            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
135            <#if (scrapedData?size > 0)> 
136              <#list scrapedData as sItem> 
137                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
138                  <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
139                  <#break> 
140                </#if> 
141              </#list> 
142              <script> 
143                $(document).ready(function () { 
144                  var aprText = "${apr}"; 
145                  if (aprText) { 
146                    try { 
147                      var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
148                      var billing_cycle = matches[1]; 
149                      var apr_min = apr_min = matches[2]; 
150                      var apr_max = apr_max = matches[3]; 
151                      if (billing_cycle) { 
152                        $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
153
154                      if (apr_min) { 
155                        $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
156
157                      if (apr_max) { 
158                        $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
159
160 
161                    } catch (e) { 
162                      console.log(e); 
163
164
165                }); 
166              </script> 
167            </#if>  
168          </#if> 
169        </#list> 
170      <#else> 
171        <#assign displayedCard = consumerCards[0]> 
172        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
173        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
174        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
175        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
176        <#assign cardIndex = displayedCard.cardOrder?number - 1> 
177        <#if ameriprise> 
178          <#if displayedCard.offerType == "101"> 
179            <#assign productUrl="ameriprise-premier-visa-signature"> 
180            <#assign product="Premier Visa Signature"> 
181            <#assign cardIndex = 0> 
182          <#elseif (displayedCard.offerType == "103")> 
183            <#assign productUrl = "ameriprise-visa-signature"> 
184            <#assign product="Visa Signature"> 
185            <#assign cardIndex = 1> 
186          </#if> 
187        <#else>         
188          <#if (displayedCard.offerType=="101" || displayedCard.offerType=="103")> 
189            <#assign productUrl="real-rewards"> 
190            <#assign product="Real Rewards"> 
191          <#elseif (displayedCard.offerType=="115")> 
192            <#assign productUrl = "secured"> 
193            <#assign product="Secured"> 
194          </#if> 
195        </#if> 
196      </#if> 
197    </#if> 
198    <#if (class.getData() == "landing-business" && businessCards?size > 0)> 
199      <#if (offerTypeList?seq_contains("128")) > 
200        <#list businessCards as card> 
201          <#if (card.offerType=="128")> 
202            <#assign offerId = card.offerId> 
203            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
204            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
205            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
206            <#assign productUrl="business-cash"> 
207            <#assign product="Business Cash"> 
208            <#assign cardIndex = card.cardOrder?number - 4> 
209          </#if> 
210        </#list> 
211      <#else> 
212        <#assign displayedCard = businessCards[0]> 
213        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
214        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
215        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
216        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
217        <#assign cardIndex = displayedCard.cardOrder?number - 4> 
218        <#if (displayedCard.offerType=="143")> 
219          <#assign productUrl="business-real-rewards"> 
220          <#assign product="Business Real Rewards"> 
221        <#elseif (displayedCard.offerType=="123")> 
222          <#assign productUrl = "business-rewards-plus"> 
223          <#assign product="Business Rewards PLUS"> 
224        </#if> 
225      </#if> 
226    </#if>  
227    <#if ameriprise> 
228      <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
229      <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
230    <#else> 
231      <#assign card_art_alt = partnerName> 
232      <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
233    </#if>       
234 
235    <div class="jn-hero-container product-${productUrl} tier1-hero-${class.getData()}" title="${rollover_text!''}"> 
236      <div class="hero-main"> 
237        <div class="hero-main-logo"> 
238          <#if partnerUrl?has_content> 
239            <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
240          <#else> 
241            <a title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
242          </#if> 
243        </div> 
244        <div class="hero-main-container"> 
245          <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
246            <div class="offer-header bg-color-black text-color-white text-bold">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineText.getData()}</div> 
247            <div class="offer-detail"> 
248              <div class="offer-detail-head">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeature.getData()}</div> 
249              <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
250                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
251                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
252              </div> 
253              <div class="offer-detail-cardArt">                           
254                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" srcset="" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
255              </div> 
256              <#if ameriprise> 
257                <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
258              <#else>               
259                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
260                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
261                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
262                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productUrl!''}" title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card" 
263                    class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}" disabled /> 
264                </form> 
265              </#if> 
266            </div> 
267          </div> 
268        </div> 
269      </div> 
270    </div>  
271 
272  </#if> 
273</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 8, column 17 in 10154#10192#153411750.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6 
7 
8<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
9<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
10<#list bData as b>    
11  <#assign lc = b.locationcode > 
12  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
13  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
14</#list>  
15 
16<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
17  <#assign ameriprise = true> 
18<#else> 
19  <#assign ameriprise = false> 
20</#if> 
21 
22<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
23  <#assign lc = mappedLC > 
24</#if> 
25 
26<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bCode)> 
27<#if fiData?first?has_content> 
28  <#assign fi = fiData?first> 
29  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
30    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
31  </#if> 
32</#if> 
33 
34 
35<#if lc?has_content> 
36  <#assign prefix = "00000" > 
37  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc> 
38  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
39  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
40  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>   
41  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
42  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
43 
44  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
45  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
46  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
47  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>   
48  <script> 
49    console.log('pbu', '${pbu!''}','subbu', '${subbu!''}', 'lc','${lc!''}'); 
50  </script>    
51  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
52  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
53  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
54  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")>       
55    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
56    <script>console.log('Come to here by accident')</script> 
57  </#if> 
58 
59  <#assign clientdata = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
60  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()> 
61  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
62  <#if pbu == "0864054"> 
63    <#assign override = "berkshire"> 
64  <#else> 
65    <#assign override = " "> 
66  </#if> 
67  <#-- this one should be delete for prod --> 
68         
69    <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
70    <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png"> 
71 
72  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
73  <#if (subbu_special?has_content)> 
74    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
75    <script> 
76      console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
77    </script>  
78  <#else> 
79    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
80  </#if> 
81  <#assign temp = []> 
82  <#assign consumerCards = []> 
83  <#assign businessCards = []>  
84  <#assign offerTypeList = []>    
85  <#assign index = 0> 
86  <#list fiCardsData as fib>  
87    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))> 
88      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>  
89      <#assign consumerOfferTypes = ["101", "103", "108", "109", "115"]>  
90      <#assign businessOfferTypes = ["128", "143", "123"]>  
91      <#if (consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
92        <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
93      <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
94        <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
95      </#if>               
96      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
97    </#if>  
98    <#assign index = index + 1>        
99  </#list>  
100 
101  <#assign fiCardsData = temp> 
102  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
103    <#if (subbu_special?has_content)> 
104      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
105    <#else> 
106      <#if ameriprise> 
107        <#assign lc_used = mappedLC>  
108      <#else> 
109        <#assign lc_used = lc>  
110      </#if> 
111    </#if>             
112    <#assign offerId = ""> 
113    <#assign sourceCode = ""> 
114    <#assign cardArtImage = ""> 
115    <#assign productUrl = ""> 
116    <#assign product = ""> 
117    <#assign preparerType = "customer"> 
118    <#assign apr = ""> 
119    <#assign cardIndex = 1> 
120    <#if (class.getData() == "landing-consumer" && consumerCards?size > 0)> 
121      <#if ameriprise> 
122        <#assign consumerCards = consumerCards?sort_by("offerType")> 
123      </#if> 
124      <#if (offerTypeList?seq_contains("108") || offerTypeList?seq_contains("109")) > 
125        <#list consumerCards as card> 
126          <#if (card.offerType=="108" || card.offerType=="109")> 
127            <#assign offerId = card.offerId> 
128            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
129            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
130            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
131            <#assign productUrl="platinum"> 
132            <#assign product="Platinum"> 
133            <#assign cardIndex = card.cardOrder?number - 1> 
134            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
135            <#if (scrapedData?size > 0)> 
136              <#list scrapedData as sItem> 
137                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
138                  <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
139                  <#break> 
140                </#if> 
141              </#list> 
142              <script> 
143                $(document).ready(function () { 
144                  var aprText = "${apr}"; 
145                  if (aprText) { 
146                    try { 
147                      var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
148                      var billing_cycle = matches[1]; 
149                      var apr_min = apr_min = matches[2]; 
150                      var apr_max = apr_max = matches[3]; 
151                      if (billing_cycle) { 
152                        $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
153
154                      if (apr_min) { 
155                        $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
156
157                      if (apr_max) { 
158                        $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
159
160 
161                    } catch (e) { 
162                      console.log(e); 
163
164
165                }); 
166              </script> 
167            </#if>  
168          </#if> 
169        </#list> 
170      <#else> 
171        <#assign displayedCard = consumerCards[0]> 
172        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
173        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
174        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
175        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
176        <#assign cardIndex = displayedCard.cardOrder?number - 1> 
177        <#if ameriprise> 
178          <#if displayedCard.offerType == "101"> 
179            <#assign productUrl="ameriprise-premier-visa-signature"> 
180            <#assign product="Premier Visa Signature"> 
181            <#assign cardIndex = 0> 
182          <#elseif (displayedCard.offerType == "103")> 
183            <#assign productUrl = "ameriprise-visa-signature"> 
184            <#assign product="Visa Signature"> 
185            <#assign cardIndex = 1> 
186          </#if> 
187        <#else>         
188          <#if (displayedCard.offerType=="101" || displayedCard.offerType=="103")> 
189            <#assign productUrl="real-rewards"> 
190            <#assign product="Real Rewards"> 
191          <#elseif (displayedCard.offerType=="115")> 
192            <#assign productUrl = "secured"> 
193            <#assign product="Secured"> 
194          </#if> 
195        </#if> 
196      </#if> 
197    </#if> 
198    <#if (class.getData() == "landing-business" && businessCards?size > 0)> 
199      <#if (offerTypeList?seq_contains("128")) > 
200        <#list businessCards as card> 
201          <#if (card.offerType=="128")> 
202            <#assign offerId = card.offerId> 
203            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
204            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
205            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
206            <#assign productUrl="business-cash"> 
207            <#assign product="Business Cash"> 
208            <#assign cardIndex = card.cardOrder?number - 4> 
209          </#if> 
210        </#list> 
211      <#else> 
212        <#assign displayedCard = businessCards[0]> 
213        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
214        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
215        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
216        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
217        <#assign cardIndex = displayedCard.cardOrder?number - 4> 
218        <#if (displayedCard.offerType=="143")> 
219          <#assign productUrl="business-real-rewards"> 
220          <#assign product="Business Real Rewards"> 
221        <#elseif (displayedCard.offerType=="123")> 
222          <#assign productUrl = "business-rewards-plus"> 
223          <#assign product="Business Rewards PLUS"> 
224        </#if> 
225      </#if> 
226    </#if>  
227    <#if ameriprise> 
228      <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
229      <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
230    <#else> 
231      <#assign card_art_alt = partnerName> 
232      <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
233    </#if>       
234 
235    <div class="jn-hero-container product-${productUrl} tier1-hero-${class.getData()}" title="${rollover_text!''}"> 
236      <div class="hero-main"> 
237        <div class="hero-main-logo"> 
238          <#if partnerUrl?has_content> 
239            <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
240          <#else> 
241            <a title="${partnerName!''}"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}"></a> 
242          </#if> 
243        </div> 
244        <div class="hero-main-container"> 
245          <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
246            <div class="offer-header bg-color-black text-color-white text-bold">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineText.getData()}</div> 
247            <div class="offer-detail"> 
248              <div class="offer-detail-head">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeature.getData()}</div> 
249              <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
250                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
251                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
252              </div> 
253              <div class="offer-detail-cardArt">                           
254                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" srcset="" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
255              </div> 
256              <#if ameriprise> 
257                <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
258              <#else>               
259                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
260                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
261                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
262                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productUrl!''}" title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card" 
263                    class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}" disabled /> 
264                </form> 
265              </#if> 
266            </div> 
267          </div> 
268        </div> 
269      </div> 
270    </div>  
271 
272  </#if> 
273</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 10, column 17 in 10154#10192#153411738.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
7<#assign environment = url?replace('/index.*','','r')> 
8<#-- check bankercode validity --> 
9 
10<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
11 
12<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedApp','0&'+bCode)> 
13<#if fiData?first?has_content> 
14  <#assign fi = fiData?first> 
15  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
16    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
17  </#if> 
18</#if> 
19 
20<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
21<#list bData as b>    
22  <#assign lc = b.locationcode > 
23  <#assign bName = b.branch > 
24  <#assign bPhone = b.businessphone > 
25  <#assign boeid = b.oeid > 
26  <#assign fName = b.firstname?trim > 
27  <#assign lName = b.lastname?trim > 
28  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
29  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
30</#list>  
31 
32  
33<#assign text_to_apply_source = "vanity url" > 
34<#if qstringmap["sms"]?has_content> 
35  <#assign sms = 1 > 
36  <#assign text_to_apply_source = "sms" > 
37</#if> 
38<#if qstringmap["qrCode"]?has_content> 
39  <#assign text_to_apply_source = "qr code" > 
40</#if> 
41 
42<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
43  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
44  <#assign campaignId = qstringmap["ecid"]?first > 
45<#else> 
46  <#assign ecidExt=""> 
47  <#assign campaignId = "" > 
48</#if> 
49 
50<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
51  <#assign ameriprise = true> 
52<#else> 
53  <#assign ameriprise = false> 
54</#if> 
55 
56<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
57  <#assign lc = mappedLC > 
58</#if> 
59 
60<#if lc?has_content> 
61 
62  <#assign firstNameLength = fName?length > 
63  <#assign lastNameLength = lName?length > 
64  <#if firstNameLength + lastNameLength &gt; 19 > 
65    <#if lastNameLength &gt; 18 > 
66      <#assign bLName = lName?substring(0,18)> 
67    <#else> 
68      <#assign bLName = lName> 
69    </#if> 
70    <#assign maxFirstName = 19 - bLName?length > 
71    <#if firstNameLength &gt; maxFirstName > 
72      <#assign bFName = fName?substring(0,maxFirstName)> 
73    <#else> 
74      <#assign bFName = fName> 
75    </#if> 
76  <#else> 
77    <#assign bFName = fName> 
78    <#assign bLName = lName> 
79  </#if>  
80 
81  <#assign prefix = "00000" > 
82  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
83  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
84  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
85  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>  
86  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
87  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
88 
89  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
90  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
91  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
92  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>      
93  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')>  
94  <#if (subbu_special?has_content)> 
95    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
96  <#else> 
97    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
98  </#if> 
99 
100  <#-- Begin: filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
101  <#assign temp = []> 
102  <#assign consumerCards = []> 
103  <#assign businessCards = []>  
104  <#assign offerTypeList = []>    
105  <#assign index = 0> 
106  <#list fiCardsData as fib> 
107    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))> 
108      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
109      <#assign consumerOfferTypes = ["101", "103", "108", "109", "115"]>  
110      <#assign businessOfferTypes = ["128", "143", "123"]>  
111      <#if (consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
112        <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
113      <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
114        <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
115      </#if>  
116      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>           
117    </#if> 
118    <#assign index = index + 1>         
119  </#list> 
120  <#assign fiCardsData = temp> 
121  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
122    <#if (subbu_special?has_content)> 
123      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
124    <#else> 
125      <#if ameriprise> 
126        <#assign lc_used = mappedLC>  
127      <#else> 
128        <#assign lc_used = lc>  
129      </#if> 
130    </#if>  
131  </#if>  
132  <#if (consumerCards?size > 0 || businessCards?size > 0)>  
133    <div class="content-container content-container-main jn-consumer-content" id="product-display"> 
134      <#if ((consumerCards?size > 0) && (businessCards?size > 0))> 
135        <nav class="jn-primary-nav two-tabs"> 
136          <ul> 
137            <li title="${partnerName!''} - Personal products"> 
138              <a href="#" class="tab-nav active" id="consumerTab"><span>Personal</span></a> 
139            </li> 
140            <li title="${partnerName!''} - Business products"> 
141              <a href="#" class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></a> 
142            </li> 
143          </ul> 
144        </nav> 
145      <#else> 
146        <#if (consumerCards?size > 0)> 
147          <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
148            <ul> 
149              <li> 
150                <p class="tab-nav" id="consumerTab"><span>Personal</span></p> 
151              </li> 
152            </ul> 
153          </nav> 
154        </#if> 
155        <#if (businessCards?size > 0)> 
156          <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Business products"> 
157            <ul> 
158              <li> 
159                <p class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></p> 
160              </li> 
161            </ul> 
162          </nav> 
163        </#if> 
164      </#if> 
165      <#if (consumerCards?size > 0)> 
166        <#if ameriprise> 
167          <#assign consumerCards = consumerCards?sort_by("offerType")> 
168        </#if> 
169        <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content active" data-id="consumerTab" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
170          <#list consumerCards as fib> 
171            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png" > 
172            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg"> 
173            <#if ameriprise > 
174              <#if (fib.offerType == "101")> 
175                  <#assign productName = "premier-visa-signature"> 
176                  <#assign product="Premier Visa Signature"> 
177                  <#assign cardIndex = 0> 
178              <#elseif (fib.offerType == "103")> 
179                  <#assign productName = "visa-signature"> 
180                  <#assign product="Visa Signature"> 
181                  <#assign cardIndex = 1> 
182              </#if> 
183              <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
184              <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
185            <#else>             
186              <#assign cardIndex = fib.cardOrder?number - 1> 
187              <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
188              <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
189              <#switch fib.offerType> 
190                <#case "101"> 
191                  <#assign productName = "real-rewards"> 
192                  <#assign product="Real Rewards"> 
193                  <#break> 
194                <#case "108"> 
195                  <#assign productName = "platinum"> 
196                  <#assign product="Platinum"> 
197                  <#break> 
198                <#case "109"> 
199                  <#assign productName = "platinum"> 
200                  <#assign product="Platinum"> 
201                  <#break> 
202                <#case "115"> 
203                  <#assign productName = "secured"> 
204                  <#assign product="Secured"> 
205                  <#break> 
206                <#default> 
207              </#switch> 
208              <#assign APR=""> 
209              <#assign AMF=""> 
210              <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
211              <#if (scrapedData?size > 0)> 
212                <#list scrapedData as sItem> 
213                  <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
214                    <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
215                  <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
216                    <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
217                  </#if> 
218                  <#if (APR?has_content && AMF?has_content)> 
219                    <#break> 
220                  </#if> 
221                </#list> 
222              </#if> 
223            </#if> 
224            <#if ameriprise> 
225              <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
226            <#else> 
227              <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
228            </#if>              
229 
230            <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${rollover_text!''}"> 
231                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${rollover_text!''}"  
232                  class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
233                <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
234                <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
235                <ul class="actions"> 
236                  <li> 
237                    <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
238                      <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
239                      <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
240                      <a class="applyNowLink apply-now-button" href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
241                        data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName}" 
242                        title="Apply Now for ${rollover_text!''}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
243                    </form> 
244                  </li> 
245                  <li> 
246                    <#if ameriprise> 
247                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a> 
248                    <#else> 
249                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a> 
250                    </#if> 
251                  </li> 
252                </ul> 
253                <div class="jn-additional"> 
254                  <ul class="${fib.offerType}"> 
255                    <#if !ameriprise> 
256                      <li class="${fib.offerType}"> 
257                        <p> 
258                          <#if fib.offerType=="115"> 
259                            <strong>APR for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
260                          <#else> 
261                            <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
262                          </#if> 
263                          ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
264                        </p> 
265                      </li> 
266                    </#if> 
267                      <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
268                        <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
269                          <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
270                        </#list> 
271                      </#if> 
272                    <#if !ameriprise> 
273                      <li> 
274                        <p>Annual Fee: ${AMF!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
275                      </li> 
276                    </#if> 
277                  </ul> 
278                </div> 
279            </div> 
280          </#list> 
281        </div> 
282      </#if> 
283      <#if (businessCards?size > 0)>   
284        <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content" data-id="businessTab" title="${partnerName!''} - Business products"> 
285          <#list businessCards as fib> 
286              <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png"> 
287              <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg"> 
288              <#assign cardIndex = fib.cardOrder?number - 1> 
289              <#switch fib.offerType> 
290                <#case "128"> 
291                  <#assign productName = "business-cashback"> 
292                  <#assign product="Business Cash"> 
293                  <#break> 
294                <#case "143"> 
295                  <#assign productName = "business-real-rewards"> 
296                  <#assign product="Business Real Rewards"> 
297                  <#break> 
298                <#case "123"> 
299                  <#assign productName = "business-rewards-plus"> 
300                  <#assign product="Business Rewards PLUS"> 
301                  <#break> 
302                <#default> 
303              </#switch> 
304              <#assign APR=""> 
305              <#assign AMF=""> 
306              <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
307              <#if (scrapedData?size > 0)> 
308                <#list scrapedData as sItem> 
309                  <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
310                    <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
311                  <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
312                    <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
313                  </#if> 
314                  <#if (APR?has_content && AMF?has_content)> 
315                    <#break> 
316                  </#if> 
317                </#list> 
318              </#if> 
319            <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${partnerName!''} ${product!''} Credit Card"> 
320              <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
321              <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
322              <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
323              <ul class="actions">                   
324                <li> 
325                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
326                    <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
327                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                     
328                    <a class="applyNowLink apply-now-button"  
329                    href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
330                    data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName}" 
331                    title="Apply Now for ${partnerName!''} ${product!''} Credit Card">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
332                  </form> 
333                </li> 
334                <li><a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a></li> 
335              </ul> 
336              <div class="jn-additional"> 
337                <ul> 
338                  <li> 
339                    <p> 
340                      <#if (fib.offerType=="123" )> 
341                        <strong>APR for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
342                      <#else> 
343                        <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
344                      </#if> 
345                      ${APR!''} 
346                      <a href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
347                    </p> 
348                  </li> 
349                  <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
350                    <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
351                      <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
352                    </#list> 
353                  </#if> 
354                  <li><p>Annual Fee: ${AMF!''} <a 
355                    href="${oadURL_TC}?step=display&offerId=${fib.offerId}&locationCode=${lc_used}" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
356                  </li> 
357                </ul> 
358              </div> 
359            </div> 
360          </#list> 
361        </div> 
362      </#if>  
363    </div> 
364 
365    <script> 
366      $(document).ready(function () { 
367        var banker_code = "${bCode!''}"; 
368        var tabs=$('.tab-nav'); 
369        var consumerSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="consumerTab"]'; 
370        var businessSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="businessTab"]'; 
371 
372        if (tabs.length == 1) { 
373          if ($(consumerSelector).length > 0) { 
374            if(banker_code && (banker_code.indexOf("amp") == 0) && (banker_code.length > 6)) { 
375              $("nav.jn-primary-nav").hide(); 
376              changeCardLayout(consumerSelector); 
377              createMetaTag("consumer"); 
378            } else { 
379              hideHeroAndDisclaimer('business'); 
380              showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
381              changeCardLayout(consumerSelector); 
382              renumberFootnote("consumer"); 
383              createMetaTag("consumer");  
384
385          }  
386          if ($(businessSelector).length > 0) { 
387            $(businessSelector).addClass('active'); 
388            hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
389            showHeroAndDisclaimer('business'); 
390            changeCardLayout(businessSelector); 
391            renumberFootnote("business"); 
392            createMetaTag("business");  
393          }  
394
395        if (tabs.length == 2) { 
396          renumberFootnote("consumer"); 
397          renumberFootnote("business"); 
398          createMetaTag("consumer"); 
399          if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
400            changeCardLayout(consumerSelector); 
401
402          if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
403            changeCardLayout(businessSelector); 
404
405          var tabsNav = document.querySelectorAll('.tab-nav'); 
406          togglePrimaryNav(tabsNav); 
407
408 
409      }); 
410 
411      // Primary Nav function 
412       
413      function togglePrimaryNav(elem) { 
414        for (var i = 0; i < elem.length; i++) { 
415          elem[i].addEventListener("click", function(e) { 
416 
417            var current = this, 
418              allSections = document.querySelectorAll('[data-id]'), 
419              section = document.querySelector("[data-id='"+ current.id +"']"); 
420 
421            for (var a = 0; a < allSections.length; a++) { 
422              allSections[a].classList.remove('active'); 
423
424            for (var c = 0; c < elem.length; c++) { 
425              if (current != elem[c]) { 
426                elem[c].classList.remove('active'); 
427              } else { 
428                current.classList.add('active'); 
429                section.classList.add('active'); 
430                hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
431                hideHeroAndDisclaimer('business'); 
432                if(current.getAttribute('id') === "consumerTab"){ 
433                  showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
434                } else if(current.getAttribute('id') === "businessTab"){ 
435                  showHeroAndDisclaimer('business'); 
436
437
438
439            e.preventDefault(); 
440          }); 
441
442
443 
444      function renumberFootnote(type) { 
445        var discriptionSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content' + '[data-id="' + type + 'Tab"]'; 
446        var disclaimerSelector = '.tier1-disclaimer-landing-' + type; 
447        var heroSelector = '.tier1-hero-landing-' + type; 
448        var numOfFootnote = $(disclaimerSelector + ' sup').length; 
449        var showList = []; 
450        var hideList=[]; 
451        for (var i = 1; i <= numOfFootnote; i++) { 
452        var cssClass="tag-" + i; 
453        if ($(discriptionSelector + ' sup').hasClass(cssClass) || $(heroSelector + ' sup').hasClass(cssClass)) { 
454          showList.push(i);    
455        } else { 
456          hideList.push(i); 
457
458        }  
459        for (var i = 1; i < showList.length + 1; i++) { 
460          if(showList[i-1] != i) { 
461            var className="tag-" + showList[i-1]; 
462            $(heroSelector).find("." + className).html(i); 
463            $(discriptionSelector).find("." + className).html(i); 
464            $(disclaimerSelector).find("." + className).html(i); 
465
466
467        for (var i = 0; i <hideList.length; i++) { 
468          var cname="tag-" + hideList[i]; 
469          $(disclaimerSelector).find("." + cname).parent().hide(); 
470        }   
471
472 
473      function changeCardLayout(cssSelector) { 
474        var numOfCards = $(cssSelector + ' .jn-consumer-item').length; 
475        if(numOfCards == 1) { 
476          $(cssSelector).addClass('one-card'); 
477        } else if (numOfCards == 2) { 
478          $(cssSelector).addClass('two-card'); 
479        }  
480
481      function hideHeroAndDisclaimer(type) { 
482        try { 
483          document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
484          document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('hide'); 
485        } catch (e) { 
486          console.log(e); 
487
488 
489        try { 
490          document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
491          document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('hide');  
492        } catch (e) { 
493          console.log(e); 
494
495 
496
497      function showHeroAndDisclaimer(type) { 
498        try { 
499          document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('show'); 
500          document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('hide'); 
501        } catch (e) { 
502          console.log(e); 
503
504         
505        try { 
506          document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('show'); 
507          document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('hide');  
508        } catch (e) { 
509          console.log(e); 
510
511 
512
513      function createMetaTag(type) { 
514        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
515        var product_name = $('.jn-hero-container .jn-button').data('product-name'); 
516        var metaDesc =""; 
517        if (type == "consumer") {  
518          if(location.pathname.indexOf("11t1m") != -1) { 
519            metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $375 cash value when deposited into an eligible account after spending $3,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening." 
520          } else {                   
521            if(product_name == "platinum") { 
522              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
523            } else if(product_name == "real-rewards") { 
524              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
525            } else if(product_name == "secured") { 
526              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
527
528
529 
530        } else if (type == "business") { 
531          if(product_name == "business-cashback") {        
532            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
533          } else if(product_name == "business-real-rewards") { 
534            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business."; 
535          } else if(product_name == "business-rewards-plus") { 
536            metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on."; 
537
538
539        var m = document.createElement('meta');  
540        m.name = 'description';  
541        m.content = metaDesc;  
542        document.head.appendChild(m); 
543
544      function goToByScroll(id) { 
545        var element = document.getElementById(id); 
546        element.scrollIntoView(true); 
547
548       
549    </script> 
550    <script> 
551      document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { 
552        console.log('inside ready'); 
553        var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
554        var hostName = location.hostname;                   
555        function getDomainFromHostname(hostname) { 
556          var parts = hostname.split('.'); 
557          return parts.length === 3 ? parts[1] : parts[0]; 
558
559        var domain = getDomainFromHostname(hostName); 
560        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
561        var ameriprise = '${ameriprise?string("yes", "no")}'; 
562        var locationCode = "${rLC!lc}"; 
563        var eidAmp = ""; 
564        if (ameriprise == "yes") { 
565          var bankercode_amp = '${bCode}'; 
566          eidAmp = bankercode_amp.substring(3); 
567          locationCode =""; 
568          document.title = "Ameriprise Financial Credit Card Overview Page"; 
569        } else { 
570          document.title = partnerName + " Credit Card Index Page"; 
571
572        var utag_data = window.utag_data || {}; 
573        var lc = '${lc!0}'; 
574 
575        var regex = /\d+/g; 
576        var bdNumber = "${bPhone!''}"; 
577        var phoneNum = bdNumber.match(regex); 
578        var areaCode = ""; 
579        var exchangeCode = ""; 
580        var num = ""; 
581        if(phoneNum != null) { 
582          phoneNum = phoneNum.join(""); 
583          areaCode = phoneNum.substring(0,3); 
584          exchangeCode = phoneNum.substring(3,6); 
585          num = phoneNum.substring(6,10); 
586
587 
588        /* update SiteCatalyst data object */ 
589        utag_data.current_page = "microsite:${partnerName}:" + domain + ':' + page.replace('-',' '); 
590        utag_data.location_code = '${rLC!lc}'; 
591        utag_data.site_section = 'credit cards'; 
592        utag_data.platform = 'microsite'; 
593        utag_data.product = 'All Cards'; 
594        utag_data.partner_name = "${partnerName}"; 
595        utag_data.Banker_id = '${boeid}'; 
596        utag_data.Banker_code = '${bCode}'; 
597        utag_data.visitor_type = 'prospect'; 
598        utag_data.text_to_apply_source = '${text_to_apply_source}'; 
599        utag_data.page_type = 'product';  
600        utag_data.campaign_id = '${campaignId}';  
601 
602                         
603        AUI().ready(function() { 
604          if (window.publisherFW) { 
605            //console.log('utag_data', utag_data); 
606            window.publisherFW.publishEvent("pageView", utag_data); 
607
608        }); 
609 
610                 
611        $('.jn-button').removeAttr('disabled'); 
612        $('.jn-button').removeClass('jn-disabled'); 
613 
614        jQuery('.applyNowLink').on('click', function(e){ 
615          $(this).closest('.BAAForm').submit(); 
616          ga("send", { 
617            hitType: "event", 
618            eventAction: "ApplyNow", 
619            eventCategory: "click", 
620            eventLabel: "BottomButton" 
621          }); 
622          return false; 
623        }); 
624 
625        jQuery('.BAAForm').on('submit', function(e){ 
626          e.preventDefault(); 
627          console.log('in custom submit'); 
628          var xmlData; 
629          if(ameriprise == "yes") { 
630            xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
631              "<prefillData>"+  
632              "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
633              "<applicationData>"+  
634              "<referral>" +  
635              "<employeeId>" + eidAmp + "</employeeId>" + 
636              "<storeNumber>"+"${bName!'0'}"+"</storeNumber>"+ 
637              "<divisionNumber></divisionNumber>"+ 
638              "</referral>" +  
639              "<bankerInformation>"+  
640              "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
641              "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
642              "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
643              "<name>" + 
644              "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
645              "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
646              "</name>"+ 
647              "<phone>"+ 
648              "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
649              "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
650              "<number>"+num+"</number>"+  
651              "</phone>"+  
652              "</bankerInformation>"+  
653              "</applicationData>"+  
654              "</prefillData>" 
655          } else { 
656            xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
657              "<prefillData>"+  
658              "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
659              "<applicationData>"+  
660              "<bankerInformation>"+  
661              "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
662              "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
663              "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
664              "<name>" + 
665              "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
666              "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
667              "</name>"+ 
668              "<phone>"+ 
669              "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
670              "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
671              "<number>"+num+"</number>"+  
672              "</phone>"+  
673              "</bankerInformation>"+  
674              "</applicationData>"+  
675              "</prefillData>" 
676
677          $(this).children(".appDataBAA").val(xmlData); 
678          var buttonName = $(this).find('.apply-now-button').data('button-name'); 
679          var productName = $(this).find('.apply-now-button').data('product-name'); 
680          /* SiteCatalyst onClick tracking */ 
681          utag_data.apply_button = buttonName; 
682          utag_data.product = productName; 
683 
684          if (window.publisherFW) { 
685            //console.log('clicked', utag_data); 
686            window.publisherFW.publishEvent("onClick", utag_data); 
687
688          this.submit(); 
689        });                                 
690 
691      }); 
692    </script>           
693  </#if>     
694</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411744.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
28  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
29 
30  <#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32 
33 
34  <div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
35    <div class="jn-disclaimer tier1-disclaimer-${class.getData()}"> 
36      ${content.getData()} 
37    </div> 
38  </div> 
39</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411744.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
28  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
29 
30  <#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32 
33 
34  <div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
35    <div class="jn-disclaimer tier1-disclaimer-${class.getData()}"> 
36      ${content.getData()} 
37    </div> 
38  </div> 
39</#if> 

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ένα λάθος εμφανίστηκε επεξεργαμένος το πρότυπο.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 6, column 17 in 10154#10192#153411747.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4<#assign url404 = '/error/404.html'> 
5 
6<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
7<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
8<#list bData as b>    
9 
10  <#assign lc = b.locationcode > 
11  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
12  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
13</#list>  
14 
15<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
16  <#assign ameriprise = true> 
17<#else> 
18  <#assign ameriprise = false> 
19</#if> 
20<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
21  <#assign lc = mappedLC > 
22</#if> 
23 
24<#if lc?has_content> 
25 
26  <#assign prefix = "00000" > 
27  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
28  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
29  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
30  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
31  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
32  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
33 
34  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
35  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
36  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>  
37  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
38  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
39  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
40  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
41  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
42    <#-- add protocal if missing --> 
43    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
44  </#if> 
45  <footer class="footer bg-color-black text-color-white"> 
46    ${footerContent.getData()} 
47  </footer> 
48  <#if url?contains("11t1m")> 
49    <script>         
50      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
51      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<p><a class="text-color-white" href="https://login.elancreditcard.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=18598" target="_blank">Privacy and Security</a></p>'; 
52    </script> 
53  <#else> 
54    <script>         
55      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
56      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<p><a class="text-color-white" href="https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}" target="_blank">Privacy and Security</a></p>'; 
57      var newNode = document.createElement("div");  
58      newNode.classList.add("member-agreement"); 
59      newNode.innerHTML='<p><a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a></p>'; 
60      var fdicNode = document.querySelector('.footer .fdic'); 
61      var parent = fdicNode.parentNode; 
62      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
63    </script> 
64  </#if> 
65 
66  <#if partnerUrl?has_content> 
67    <script> 
68      document.querySelector('.copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
69    </script> 
70  </#if> 
71</#if>