عرض محتوى الويب

عرض محتوى الويب

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153411699.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>    
10  <#assign lc = b.locationcode > 
11  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
12  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
13</#list>  
14<#if mappedLC?has_content> 
15  <#assign lc = mappedLC > 
16</#if> 
17<#if lc?has_content> 
18  <#assign prefix = "00000" > 
19  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
20  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
21  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
22  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
23  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
24  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
25  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
26  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
27  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
28 
29  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
30  <div class="content-container content-container-main" title="${partnerName!''}"> 
31    <header class="jn-header"> 
32      <div class="header-logo">  
33        <img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" alt="${partnerName!''}" title="${partnerName!''}"> 
34      </div>  
35    </header> 
36  </div>     
37</#if> 

عرض محتوى الويب

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153759683.
1<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
2<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>    
10  <#assign lc = b.locationcode > 
11  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
12  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
13</#list>  
14<#if mappedLC?has_content> 
15  <#assign lc = mappedLC > 
16</#if> 
17<#if lc?has_content> 
18  <#assign prefix = "00000" > 
19  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
20  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
21  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
22  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>     
23  <#assign clientProfileService=serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService")> 
24  <#assign clientProfileList=clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
25 
26  <#assign clientProfile=clientProfileList?first> 
27  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
28  <#assign pbu=clientProfile.getPbu()> 
29  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
30  <#assign cdnCardArtUrl=propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
31  <#assign fiCardsData=utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&'+pbu+'&'+subbu)> 
32       
33  <#-- filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
34  <#assign temp = []> 
35  <#assign offerTypeList = []>    
36  <#assign index = 0> 
37  <#list fiCardsData as fib> 
38    <#if (fib.offerId?has_content && fib.sourceCode?has_content)>  
39      <#if !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType))> 
40        <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>           
41        <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
42      </#if> 
43    </#if>  
44    <#assign index = index + 1>          
45  </#list>  
46  <#assign fiCardsData = temp>  
47  <#if (fiCardsData?size > 0)>   
48    <#assign offerId = ""> 
49    <#assign sourceCode = ""> 
50    <#assign cardArtImage = ""> 
51    <#assign productName = ""> 
52    <#assign preparerType = "customer"> 
53    <#assign apr = ""> 
54    <#list fiCardsData as card> 
55      <#if (class.getData() == "landing-consumer" && card.offerType=="108" ) || (class.getData() == "landing-consumer" && card.offerType=="109" ) ||(class.getData() == "landing-business" && card.offerType=="144")> 
56        <#assign offerId = card.offerId> 
57        <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
58        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
59        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
60        <#if (card.offerType=="108") || (card.offerType=="109")> 
61          <#assign productName="platinum"> 
62          <#assign card_text = "Platinum Card"> 
63          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
64          <#if (scrapedData?size > 0)> 
65            <#list scrapedData as sItem> 
66              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
67                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
68                <#break> 
69              </#if> 
70            </#list> 
71            <script> 
72              $(document).ready(function () { 
73                var aprText = "${apr}"; 
74                if (aprText) { 
75                  try { 
76                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
77                    var billing_cycle = matches[1]; 
78                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
79                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
80                    if (billing_cycle) { 
81                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
82
83                    if (apr_min) { 
84                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
85
86                    if (apr_max) { 
87                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
88
89 
90                  } catch (e) { 
91                    console.log(e); 
92
93
94              }); 
95            </script> 
96          </#if>  
97        <#elseif (card.offerType=="144")> 
98          <#assign productName="smart-business-rewards"> 
99           <#assign card_text = "Smart Business Rewards Card"> 
100        </#if>         
101      </#if> 
102    </#list> 
103     
104    <div class="content-container content-container-main product-${productName} tier2-hero-${class.getData()}"> 
105      <div class="jn-hero jn-hero-card"> 
106        <article class="jn-hero-container"> 
107          <div class="jn-hero-container-data"> 
108            <article> 
109              <div> 
110                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
111                <p>${card_text!''}</p> 
112              </div> 
113              <div> 
114                <div>${primaryHeadlineText.getData()}</div> 
115                <div class="feature-text">${primaryFeatureText.getData()}</div> 
116                <#if termsAndConditions.getData() == "yes"> 
117                  <div class="intro"> 
118                    <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong>${card.APR} 
119                    <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
120                  </div> 
121                </#if> 
122                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
123                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
124                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;"></textarea> 
125                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productName}" title="Apply Now for ${partnerName!''} Credit Card"  
126                    class="jn-button apply-now-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${ctaText.getData()}" disabled /> 
127                </form>                         
128              </div> 
129            </article> 
130          </div> 
131        </article> 
132      </div> 
133    </div> 
134 
135  </#if> 
136</#if> 

عرض محتوى الويب

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153759683.
1<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
2<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>    
10  <#assign lc = b.locationcode > 
11  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
12  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
13</#list>  
14<#if mappedLC?has_content> 
15  <#assign lc = mappedLC > 
16</#if> 
17<#if lc?has_content> 
18  <#assign prefix = "00000" > 
19  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
20  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
21  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
22  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>     
23  <#assign clientProfileService=serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService")> 
24  <#assign clientProfileList=clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
25 
26  <#assign clientProfile=clientProfileList?first> 
27  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
28  <#assign pbu=clientProfile.getPbu()> 
29  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
30  <#assign cdnCardArtUrl=propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
31  <#assign fiCardsData=utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&'+pbu+'&'+subbu)> 
32       
33  <#-- filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
34  <#assign temp = []> 
35  <#assign offerTypeList = []>    
36  <#assign index = 0> 
37  <#list fiCardsData as fib> 
38    <#if (fib.offerId?has_content && fib.sourceCode?has_content)>  
39      <#if !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType))> 
40        <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]>           
41        <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
42      </#if> 
43    </#if>  
44    <#assign index = index + 1>          
45  </#list>  
46  <#assign fiCardsData = temp>  
47  <#if (fiCardsData?size > 0)>   
48    <#assign offerId = ""> 
49    <#assign sourceCode = ""> 
50    <#assign cardArtImage = ""> 
51    <#assign productName = ""> 
52    <#assign preparerType = "customer"> 
53    <#assign apr = ""> 
54    <#list fiCardsData as card> 
55      <#if (class.getData() == "landing-consumer" && card.offerType=="108" ) || (class.getData() == "landing-consumer" && card.offerType=="109" ) ||(class.getData() == "landing-business" && card.offerType=="144")> 
56        <#assign offerId = card.offerId> 
57        <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
58        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
59        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
60        <#if (card.offerType=="108") || (card.offerType=="109")> 
61          <#assign productName="platinum"> 
62          <#assign card_text = "Platinum Card"> 
63          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
64          <#if (scrapedData?size > 0)> 
65            <#list scrapedData as sItem> 
66              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
67                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
68                <#break> 
69              </#if> 
70            </#list> 
71            <script> 
72              $(document).ready(function () { 
73                var aprText = "${apr}"; 
74                if (aprText) { 
75                  try { 
76                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
77                    var billing_cycle = matches[1]; 
78                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
79                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
80                    if (billing_cycle) { 
81                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
82
83                    if (apr_min) { 
84                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
85
86                    if (apr_max) { 
87                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
88
89 
90                  } catch (e) { 
91                    console.log(e); 
92
93
94              }); 
95            </script> 
96          </#if>  
97        <#elseif (card.offerType=="144")> 
98          <#assign productName="smart-business-rewards"> 
99           <#assign card_text = "Smart Business Rewards Card"> 
100        </#if>         
101      </#if> 
102    </#list> 
103     
104    <div class="content-container content-container-main product-${productName} tier2-hero-${class.getData()}"> 
105      <div class="jn-hero jn-hero-card"> 
106        <article class="jn-hero-container"> 
107          <div class="jn-hero-container-data"> 
108            <article> 
109              <div> 
110                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
111                <p>${card_text!''}</p> 
112              </div> 
113              <div> 
114                <div>${primaryHeadlineText.getData()}</div> 
115                <div class="feature-text">${primaryFeatureText.getData()}</div> 
116                <#if termsAndConditions.getData() == "yes"> 
117                  <div class="intro"> 
118                    <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong>${card.APR} 
119                    <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
120                  </div> 
121                </#if> 
122                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
123                  <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
124                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;"></textarea> 
125                  <input type="submit" data-button-name="cta-button-top" data-product-name="${productName}" title="Apply Now for ${partnerName!''} Credit Card"  
126                    class="jn-button apply-now-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" value="${ctaText.getData()}" disabled /> 
127                </form>                         
128              </div> 
129            </article> 
130          </div> 
131        </article> 
132      </div> 
133    </div> 
134 
135  </#if> 
136</#if> 

عرض محتوى الويب

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 9, column 17 in 10154#10192#153411702.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#assign url404 = '/error/404.html' > 
6<#assign environment = url?replace('/index.*','','r')> 
7<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
8 
9<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
10<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
11 
12<#if oadURL?contains("uat-")> 
13  <#assign oadURL_TC = 'https://uat-online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
14<#else> 
15  <#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
16</#if> 
17 
18<#list bData as b> 
19  <#assign lc = b.locationcode > 
20  <#assign bName = b.branch > 
21  <#assign bPhone = b.businessphone > 
22  <#assign boeid = b.oeid > 
23  <#assign fName = b.firstname?trim > 
24  <#assign lName = b.lastname?trim > 
25  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
26  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
27</#list> 
28 
29 
30<#assign text_to_apply_source = "text to apply" > 
31<#if qstringmap["sms"]?has_content> 
32  <#assign sms = 1 > 
33  <#assign text_to_apply_source = "sms" > 
34</#if> 
35<#if qstringmap["qrcode"]?has_content> 
36  <#assign text_to_apply_source = "qr code" > 
37</#if> 
38 
39<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
40  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
41  <#assign campaignId = qstringmap["ecid"]?first > 
42<#else> 
43  <#assign ecidExt=""> 
44  <#assign campaignId = "" > 
45</#if> 
46 
47<#if mappedLC?has_content> 
48  <#assign lc = mappedLC > 
49</#if> 
50 
51<#if lc?has_content> 
52 
53  <#assign firstNameLength = fName?length > 
54  <#assign lastNameLength = lName?length > 
55  <#if firstNameLength + lastNameLength &gt; 19 > 
56    <#if lastNameLength &gt; 18 > 
57      <#assign bLName = lName?substring(0,18)> 
58    <#else> 
59      <#assign bLName = lName> 
60    </#if> 
61    <#assign maxFirstName = 19 - bLName?length > 
62    <#if firstNameLength &gt; maxFirstName > 
63      <#assign bFName = fName?substring(0,maxFirstName)> 
64    <#else> 
65      <#assign bFName = fName> 
66    </#if> 
67  <#else> 
68    <#assign bFName = fName> 
69    <#assign bLName = lName> 
70  </#if>  
71 
72  <#assign prefix = "00000" > 
73  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
74  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
75  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
76  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
77  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
78  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
79  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
80  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
81  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
82  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
83  <script> 
84    console.log('PBU: ', '${pbu!''}'); 
85    console.log('SUBBU: ', '${subbu!''}'); 
86  </script> 
87  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
88  <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&'+pbu+'&'+subbu)>  
89  <#-- Begin: filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicate cards --> 
90  <#assign temp = []> 
91  <#assign consumerCards = []> 
92  <#assign businessCards = []>  
93  <#assign offerTypeList = []>  
94  <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
95  <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']>  
96  <#assign index = 0> 
97  <#list fiCardsData as fib> 
98    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
99      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
100      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
101      <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
102        <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
103      <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
104        <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
105      </#if>               
106    </#if>  
107    <#assign index = index + 1>         
108  </#list>  
109 
110  <#if (consumerCards?size > 0 || businessCards?size > 0)> 
111    <div class="content-container content-container-main jn-consumer-content"> 
112      <#if ((consumerCards?size > 0) && (businessCards?size > 0))> 
113        <nav class="jn-primary-nav two-tabs"> 
114          <ul> 
115            <li> 
116              <a href="#" class="tab-nav active" id="consumerTab"><span>Personal</span></a> 
117            </li> 
118            <li> 
119              <a href="#" class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></a> 
120            </li> 
121          </ul> 
122        </nav> 
123      <#else> 
124        <#if (consumerCards?size > 0)> 
125          <nav class="jn-primary-nav"> 
126            <ul> 
127              <li> 
128                <p class="tab-nav" id="consumerTab"><span>Personal</span></p> 
129              </li> 
130            </ul> 
131          </nav> 
132        </#if> 
133        <#if (businessCards?size > 0)> 
134          <nav class="jn-primary-nav"> 
135            <ul> 
136              <li> 
137                <p class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></p> 
138              </li> 
139            </ul> 
140          </nav> 
141        </#if> 
142      </#if> 
143      <#if (consumerCards?size > 0)> 
144      <div class="tab-more-wrapper"> 
145        <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content active transition-start" data-id="consumerTab"> 
146          <#list consumerCards as fib>                  
147            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png" > 
148            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg">               
149            <#switch fib.offerType> 
150              <#case "101"> 
151                <#assign productName = "real-rewards"> 
152                <#assign product="Real Rewards"> 
153                <#assign cardIndex = 1> 
154                <#break> 
155              <#case "108"> 
156                <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
157                <#assign product="Platinum"> 
158                <#assign cardIndex = 2> 
159                <#break> 
160              <#case "109"> 
161                <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
162                <#assign product="Platinum"> 
163                <#assign cardIndex = 2> 
164                <#break>                       
165              <#case "115"> 
166                <#assign productName = "secured"> 
167                <#assign product="Secured"> 
168                <#assign cardIndex = 3> 
169                <#break> 
170              <#case "104"> 
171                <#assign productName = "max-cash"> 
172                <#assign product="Max Cash"> 
173                <#assign cardIndex = 0> 
174                <#break> 
175              <#default> 
176            </#switch> 
177            <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
178            <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')>             
179            <#assign APR=""> 
180            <#assign AMF=""> 
181            <#assign BAL=""> 
182            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
183            <#if (scrapedData?size > 0)> 
184              <#list scrapedData as sItem> 
185                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
186                  <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
187                <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
188                  <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
189                <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("APR for Balance Transfers")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
190                  <#assign BAL = sItem.scrapedValue> 
191                </#if> 
192                <#if (APR?has_content && AMF?has_content && BAL?has_content)> 
193                  <#break> 
194                </#if> 
195              </#list> 
196            </#if>                
197            <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}"> 
198              <img src="${cardArtImage!''}" alt="${titleText}" title="${titleText}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
199              <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
200              <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
201              <ul class="actions"> 
202                <li> 
203                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
204                    <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
205                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                     
206                    <a class="apply-now-button applyNowLink"  
207                      href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
208                      data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName!''}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
209                  </form> 
210                </li> 
211                <li><a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a></li> 
212              </ul> 
213              <div class="jn-additional"> 
214                <ul class="${fib.offerType}"> 
215                    <#if (fib.offerType == "104")> 
216                    <li class="${fib.offerType}"> 
217                        <p> 
218                            <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases: </strong> 
219                          ${APR!''} 
220                        </p> 
221                      </li> 
222                      <li class="${fib.offerType}"> 
223                          <p> 
224                              <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Balance Transfers: </strong> 
225                            ${BAL!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
226                          </p> 
227                        </li> 
228                    <#elseif (fib.offerType == "115")> 
229                  <li class="${fib.offerType}"> 
230                    <p> 
231                        <strong>APR<sup class="tag-1">1</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
232                      ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
233                    </p> 
234                  </li> 
235                   <#elseif (fib.offerType == "101")> 
236                  <li class="${fib.offerType}"> 
237                      <p> 
238                          <strong>Intro APR<sup class="tag-1">1</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
239                        ${APR!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
240                      </p> 
241                    </li> 
242                  <#else> 
243                  <li class="${fib.offerType}"> 
244                      <p> 
245                          <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
246                        ${APR!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
247                      </p> 
248                    </li> 
249                  </#if> 
250                  <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
251                    <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
252                      <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
253                    </#list> 
254                  </#if> 
255                  <li> 
256                    <p>Annual Fee: ${AMF!''} <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
257                  </li> 
258                </ul> 
259              </div> 
260            </div>   
261          </#list> 
262        </div> 
263      </div> 
264      </#if> 
265      <#if (businessCards?size > 0)>  
266      <div class="tab-more-wrapper">  
267        <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content transition-start" data-id="businessTab"> 
268           
269          <#list businessCards as fib> 
270            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".png"> 
271            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg"> 
272            <#switch fib.offerType> 
273              <#case "144"> 
274                <#assign productName = "smart-business-rewards"> 
275                <#assign product="Smart Business Rewards"> 
276                <#assign cardIndex = 4> 
277                <#break> 
278              <#case "128"> 
279                <#assign productName = "business-cashback"> 
280                <#assign product="Business Cash"> 
281                <#assign cardIndex = 5> 
282                <#break> 
283              <#case "143"> 
284                <#assign productName = "business-real-rewards"> 
285                <#assign product="Business Real Rewards"> 
286                <#assign cardIndex = 6> 
287                <#break> 
288              <#case "121"> 
289                <#assign productName = "business-platinum2103"> 
290                <#assign product="Business Card"> 
291                <#assign cardIndex = 7> 
292                <#break> 
293              <#default> 
294            </#switch> 
295            <#assign APR=""> 
296            <#assign AMF=""> 
297            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
298            <#if (scrapedData?size > 0)> 
299              <#list scrapedData as sItem> 
300                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
301                  <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
302                <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
303                  <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
304                </#if> 
305                <#if (APR?has_content && AMF?has_content)> 
306                  <#break> 
307                </#if> 
308              </#list> 
309            </#if>  
310                          
311            <div class="jn-consumer-item"> 
312              <img src="${cardArtImage!''}" alt="${partnerName!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
313              <h4>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</h4> 
314              <p>${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()}</p> 
315              <ul class="actions"> 
316                <li> 
317                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
318                    <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
319                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                    
320                    <a class="apply-now-button applyNowLink"  
321                    href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer&sourceCode=${fib.sourceCode}"  
322                    data-button-name="apply-now-link" data-product-name="${productName!''}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}</a> 
323                  </form> 
324                </li> 
325                <li><a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}</a></li> 
326              </ul> 
327              <div class="jn-additional"> 
328                <ul> 
329                    <#if (fib.offerType == "144")> 
330                  <li> 
331                    <p> 
332                        <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
333                      ${APR!''} 
334                      <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
335                    </p> 
336                  </li> 
337                  <#else> 
338                  <li> 
339                      <p> 
340                          <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
341                        ${APR!''} 
342                        <a href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a> 
343                      </p> 
344                    </li> 
345                  </#if> 
346                  <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
347                    <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
348                      <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
349                    </#list> 
350                  </#if> 
351                  <li><p>Annual Fee: ${AMF!''} <a 
352                    href="${oadURL}?locationCode=${lc}&offerId=${fib.offerId}&preparerType=customer#termsAndCond-details" target="_blank">Terms & Conditions</a></p> 
353                  </li> 
354                </ul> 
355              </div> 
356            </div> 
357          </#list> 
358        </div> 
359      </div> 
360      </#if>  
361      <div class="more-link" ><a href="#" role="button" aria-label="More Cards"><div class="more-text">MORE <br> CARDS </div><div class="more-caret"></div></a></div> 
362        <div class="less-link"><a href="#" role="button" aria-label="Less Cards"><div class="less-caret"></div> <div class="less-text">BACK</div></a></div> 
363    </div> 
364 
365    <script> 
366      $(document).ready(function () { 
367        var tabs=$('.tab-nav'); 
368        var consumerSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="consumerTab"]'; 
369        var businessSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="businessTab"]'; 
370        var screenWidthMobile = 768; 
371        var screenWidth = window.innerWidth; 
372        if (tabs.length == 1) { 
373          $(tabs).parent().css('margin', '0'); 
374          if ($(consumerSelector).length > 0) { 
375            hideHeroAndDisclaimer('business'); 
376            showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
377            changeCardLayout(consumerSelector); 
378            renumberFootnote("consumer"); 
379            createMetaTag("consumer"); 
380          }  
381          if ($(businessSelector).length > 0) { 
382            $(businessSelector).addClass('active'); 
383            hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
384            showHeroAndDisclaimer('business'); 
385            changeCardLayout(businessSelector); 
386            renumberFootnote("business"); 
387            createMetaTag("business"); 
388
389          if(screenWidth > screenWidthMobile) { 
390            if ($("#consumerTab").length > 0) { 
391              if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
392                $('.more-link').show(); 
393              } else { 
394                $('.more-link').hide(); 
395                $('.less-link').hide(); 
396
397            } else if ($("#businessTab").length > 0) { 
398              if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
399                $('.more-link').show(); 
400              } else { 
401                $('.more-link').hide(); 
402                $('.less-link').hide(); 
403
404
405          }  
406        }  
407        if (tabs.length == 2) { 
408          renumberFootnote("consumer"); 
409          renumberFootnote("business"); 
410          createMetaTag("consumer"); 
411          if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
412            changeCardLayout(consumerSelector); 
413
414          if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
415            changeCardLayout(businessSelector); 
416
417          if(screenWidth > screenWidthMobile) { 
418            if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
419              $('.more-link').show(); 
420            } else { 
421              $('.more-link').hide(); 
422              $('.less-link').hide(); 
423
424            $(tabs).click(function(){ 
425              if ($(this).attr('id') === "consumerTab") { 
426                if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
427                  slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
428                  $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
429                  $('.less-link').hide(); 
430                  $('.more-link').show(); 
431                } else { 
432                  $('.less-link').hide(); 
433                  $('.more-link').hide(); 
434
435
436              if ($(this).attr('id') === "businessTab") { 
437                if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length > 3) { 
438                  slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
439                  $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
440                  $('.less-link').hide(); 
441                  $('.more-link').show(); 
442                } else { 
443                  $('.less-link').hide(); 
444                  $('.more-link').hide(); 
445
446
447            }); 
448
449           
450          var tabsNav = document.querySelectorAll('.tab-nav'); 
451          togglePrimaryNav(tabsNav); 
452           
453
454        $('.more-link, .less-link').click(function(e){ 
455          e.preventDefault(); 
456        }); 
457        $('.more-link').click(function(){ 
458          slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
459          $(slideDiv).addClass('transition-left'); 
460          $('.less-link').show(); 
461          $(this).hide(); 
462        }); 
463        $('.less-link').click(function(){ 
464          slideDiv = $('.jn-tab-content.active'); 
465          $(slideDiv).removeClass('transition-left'); 
466          $(this).hide(); 
467          $('.more-link').show(); 
468        }); 
469           
470 
471      }); 
472      // Primary Nav function 
473       
474      function togglePrimaryNav(elem) { 
475        for (var i = 0; i < elem.length; i++) { 
476          elem[i].addEventListener("click", function(e) { 
477 
478            var current = this, 
479              allSections = document.querySelectorAll('[data-id]'), 
480              section = document.querySelector("[data-id='"+ current.id +"']"); 
481 
482            for (var a = 0; a < allSections.length; a++) { 
483              allSections[a].classList.remove('active'); 
484
485            for (var c = 0; c < elem.length; c++) { 
486              if (current != elem[c]) { 
487                elem[c].classList.remove('active'); 
488              } else { 
489                current.classList.add('active'); 
490                section.classList.add('active'); 
491                hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
492                hideHeroAndDisclaimer('business'); 
493                if(current.getAttribute('id') === "consumerTab"){ 
494                  showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
495                } else if(current.getAttribute('id') === "businessTab"){ 
496                  showHeroAndDisclaimer('business'); 
497
498
499
500            e.preventDefault(); 
501          }); 
502
503
504 
505      function renumberFootnote(type) { 
506        var discriptionSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content' + '[data-id="' + type + 'Tab"]'; 
507        var disclaimerSelector = '.tier2-disclaimer-landing-' + type; 
508        var heroSelector = '.tier2-hero-landing-' + type; 
509        var numOfFootnote = $(disclaimerSelector + ' sup').length; 
510        var showList = []; 
511        var hideList=[]; 
512        for (var i = 1; i <= numOfFootnote; i++) { 
513          var cssClass="tag-" + i; 
514          if ($(discriptionSelector + ' sup').hasClass(cssClass) || $(heroSelector + ' sup').hasClass(cssClass)) { 
515            showList.push(i);    
516          } else { 
517            hideList.push(i); 
518
519        }  
520        for (var i = 1; i < showList.length + 1; i++) { 
521          if(showList[i-1] != i) { 
522            var className="tag-" + showList[i-1]; 
523            $(heroSelector).find("." + className).html(i); 
524            // $(discriptionSelector).find("." + className).html(i); 
525            $(disclaimerSelector).find("." + className).html(i); 
526
527
528        for (var i = 0; i <hideList.length; i++) { 
529          var cname="tag-" + hideList[i]; 
530          $(disclaimerSelector).find("." + cname).parent().hide(); 
531        }   
532
533 
534      function changeCardLayout(cssSelector) { 
535        var numOfCards = $(cssSelector + ' .jn-consumer-item').length; 
536        if(numOfCards == 1) { 
537          $(cssSelector).addClass('one-card'); 
538        } else if (numOfCards == 2) { 
539          $(cssSelector).addClass('two-card'); 
540        }  
541
542      function hideHeroAndDisclaimer(type) { 
543        try { 
544          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
545          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.add('hide'); 
546        } catch (e) { 
547          console.log(e); 
548
549 
550        try { 
551          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
552          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('hide');  
553        } catch (e) { 
554          console.log(e); 
555
556 
557
558        function showHeroAndDisclaimer(type) { 
559        try { 
560          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.add('show'); 
561          document.querySelector('.tier2-hero-landing-'+ type).classList.remove('hide'); 
562        } catch (e) { 
563          console.log(e); 
564
565         
566        try { 
567          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('show'); 
568          document.querySelector('.tier2-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('hide');  
569        } catch (e) { 
570          console.log(e); 
571
572 
573
574      function createMetaTag(type) { 
575        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
576        var product_name = $('.jn-hero-container .jn-button').data('product-name'); 
577        var metaDesc =""; 
578        if (type == "consumer") {       
579          if(product_name == "consumer-platinum2103") { 
580                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
581              } else if(product_name == "real-rewards") { 
582                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
583              } else if(product_name == "secured") { 
584                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
585              } else if(product_name == "max-cash") { 
586                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn a $150 Bonus and 5% cash back on the two categories you select."; 
587
588 
589        } else if (type == "business") { 
590          if(product_name == "business-cashback") {        
591              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
592            } else if(product_name == "business-real-rewards") { 
593              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on."; 
594            } else if(product_name == "business-platinum2103") { 
595              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Business Card. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 15 Billing Cycles"; 
596            } else if(product_name == "smart-business-rewards") { 
597              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business. Earn a $200 Bonus and 2x Rewards on your top 2 spend categories each month with the "+partnerName+" Credit Card."; 
598
599
600        var m = document.createElement('meta');  
601        m.name = 'description';  
602        m.content = metaDesc;  
603        document.head.appendChild(m); 
604
605       
606    </script>     
607    <script> 
608      $(document).ready(function() { 
609        console.log('inside ready'); 
610        var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
611        var hostName = location.hostname; 
612        var preparerType = 'customer'; 
613                   
614        function getDomainFromHostname(hostname) { 
615          var parts = hostname.split('.'); 
616          return parts.length === 3 ? parts[1] : parts[0]; 
617
618        var domain = getDomainFromHostname(hostName); 
619        var partnerName = "${partnerName!0}"; 
620        document.title = partnerName + " Credit Card Index Page"; 
621        var utag_data = window.utag_data || {}; 
622        var lc = '${lc!0}'; 
623 
624        var regex = /\d+/g; 
625        var bdNumber = "${bPhone!''}"; 
626        var phoneNum = bdNumber.match(regex); 
627        var areaCode = ""; 
628        var exchangeCode = ""; 
629        var num = ""; 
630        if(phoneNum != null) { 
631          phoneNum = phoneNum.join(""); 
632          areaCode = phoneNum.substring(0,3); 
633          exchangeCode = phoneNum.substring(3,6); 
634          num = phoneNum.substring(6,10); 
635
636        /* update SiteCatalyst data object */ 
637        utag_data.current_page = "microsite:${partnerName}:" + domain + ':' + page.replace('-',' '); 
638        utag_data.page_type = 'product';  
639        utag_data.site_section = 'credit cards'; 
640        utag_data.platform = 'microsite'; 
641        utag_data.campaign_id = '${campaignId}'; 
642        utag_data.location_code = '${lc!0}'; 
643        utag_data.partner_name = "${partnerName}"; 
644        utag_data.product = 'All Cards'; 
645        utag_data.text_to_apply_source = '${text_to_apply_source}'; 
646        utag_data.visitor_type = 'prospect';     
647        utag_data.Banker_id = '${boeid}'; 
648        utag_data.Banker_code = '${bCode}';  
649 
650        /* SiteCatalyst pageView tracking */ 
651        if (window.publisherFW) { 
652          console.log("pageView"); 
653          window.publisherFW.publishEvent("pageView", utag_data); 
654        }          
655                     
656        $('.jn-button').removeAttr('disabled'); 
657        $('.jn-button').removeClass('jn-disabled'); 
658         
659        jQuery('.applyNowLink').on('click', function(e){ 
660          $(this).closest('.BAAForm').submit(); 
661          return false; 
662        });           
663                     
664        jQuery('.BAAForm').on('submit', function(e){ 
665          e.preventDefault(); 
666          console.log('in custom submit'); 
667          $(this).children('.appDataBAA').val('<?xml version="1.0"?>'+ 
668            '<prefillData>'+  
669            '<versionNumber>1.0</versionNumber>'+  
670            '<applicationData>'+  
671            '<bankerInformation>'+  
672            '<locationCode>${rLC!0}</locationCode>'+ 
673            '<originatingBranchNumber>'+'${bName!"0"}'+'</originatingBranchNumber>'+ 
674            '<employeeID>${boeid!0}</employeeID>'+ 
675            '<name>' + 
676            '<first>'+'${bFName!"0"}'+'</first>' + 
677            '<last>'+'${bLName!"0"}'+'</last>' + 
678            '</name>'+ 
679            '<phone>' + 
680            '<areaCode>'+areaCode+'</areaCode>'+  
681            '<exchange>'+exchangeCode+'</exchange>'+ 
682            '<number>'+num+'</number>'+  
683            '</phone>'+  
684            '</bankerInformation>'+  
685            '</applicationData>'+  
686            '</prefillData>' 
687          ); 
688          var buttonName = $(this).find('.apply-now-button').data('button-name'); 
689          var productName = $(this).find('.apply-now-button').data('product-name'); 
690          /* SiteCatalyst onClick tracking */ 
691          utag_data.applyButton = buttonName; 
692          utag_data.product = productName; 
693          if (window.publisherFW) { 
694            console.log('clicked'); 
695            window.publisherFW.publishEvent("onClick", utag_data); 
696
697 
698          /* GA onClick tracking 
699          ga("send", { 
700            hitType: "event", 
701            eventAction: jQuery('textarea').val(), 
702            eventCategory: "applyNow", 
703            eventLabel: "BAAApplyNow" 
704          });*/ 
705          this.submit(); 
706        }); 
707 
708         
709      }); 
710    </script>             
711  </#if>     
712</#if> 

عرض محتوى الويب

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411705.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if mappedLC?has_content> 
13  <#assign lc = mappedLC > 
14</#if> 
15<#assign prefix = "00000" > 
16<#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
17<#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
18<#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
19<#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
20<#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
21<#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
22 
23<#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
24<#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
25 
26 
27<div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
28  <div class="jn-disclaimer tier2-disclaimer-${class.getData()}"> 
29    ${content.getData()} 
30  </div> 
31</div> 

عرض محتوى الويب

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10154#10192#153411705.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if mappedLC?has_content> 
13  <#assign lc = mappedLC > 
14</#if> 
15<#assign prefix = "00000" > 
16<#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
17<#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
18<#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
19<#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
20<#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
21<#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
22 
23<#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
24<#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
25 
26 
27<div class="content-container" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
28  <div class="jn-disclaimer tier2-disclaimer-${class.getData()}"> 
29    ${content.getData()} 
30  </div> 
31</div> 

عرض محتوى الويب

An error occurred while processing the template.
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 7, column 17 in 10154#10192#153411717.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4<#assign url404 = '/error/404.html'> 
5 
6 
7<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9<#list bData as b>  
10 
11  <#assign lc = b.locationcode > 
12  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
13  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
14</#list>  
15<#if mappedLC?has_content> 
16  <#assign lc = mappedLC > 
17</#if> 
18 
19<#if lc?has_content> 
20  <#assign prefix = "00000" > 
21  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
22  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
23  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
24  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
25 
26  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
27  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
28  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
29  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
30  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
33  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
34  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
35  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
36    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
37  </#if> 
38  <footer class="footer bg-color-black text-color-white"> 
39    ${footerContent.getData()} 
40  </footer> 
41  <script>         
42      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
43      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML = "<p><a class='text-color-white' href='https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}' target='_blank'>Privacy and Security</a></p>"; 
44      var newNode = document.createElement("div");  
45      newNode.classList.add("member-agreement"); 
46      newNode.innerHTML='<p><a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a></p>'; 
47      var fdicNode = document.querySelector('.footer .fdic'); 
48      var parent = fdicNode.parentNode; 
49      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
50  </script> 
51  <#if partnerUrl?has_content> 
52    <script> 
53      document.querySelector('.copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
54    </script> 
55  </#if> 
56</#if>